വിശ്വമാനവികം വായനശാല

 

പകർത്തിവയ്പുകൾ

ഈ ബ്ലോഗം പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്ലോഗുകളിൽ നിന്നും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ, വാർത്തകൾ മുതലായവ ഭാവിവായനയ്ക്ക് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Saturday, February 28, 2009

ലോകസഭാ സമ്മേളനത്തിനു തിരശീല വീഴുമ്പോള്‍

tem-Iv-k-`m- k-t½-f-\-¯n-\v- Xn-c-Èo-e- ho-gp-t¼mÄ-

(ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം )

]-Xn-\m-emw- tem-Iv-k-`-bp-sS- A-h-km-\- k-t½-f-\-¯n-\v- Xn-cÈo-e- ho-Wp.- C-\n- cm-{ão-b- ]mÀ-Sn-IÄ- ]-Xn-\-ômw- tem-Iv-k-`m -sX-c-sª-Sp-¸p- t]m-cm-«-¯n-te-¡v- I-¨-ap-dp-¡n- C-d-§p-I-bm-bn.- 2004se- sX-c-sª-Sp-¸nð- c-ïp- {]-ap-J- _qÀ-jzm- ]mÀ-Sn-I-fm-b- tIm--{K-kn-\pw- _n-sP-]n-¡pw- `-cn-¡m-\p-Å- tI-h-e-`q-cn-]-£w- P-\-§Ä- \ð-In-bn--ñ.- A-Xp-am-{X-a-ñ,- Cu- ]mÀ-Sn-I-fp-sS- t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å- bp-]n-F,- F-³Un-F- F-óo- k-Jy-¯n-\pw- `q-cn-]-£w- \ð-In-bn-ñ.-

_qÀ-jzm- cm-{ão-b-¯n-sâ- X-IÀ-¨-bm-Wv- sX-c-sª-Sp-¸p- ^-e-¯nð- {]-Xn-^-en-¨-Xv.- A-tXm-sSm-¸w- C-S-Xp-]-£w- \nÀ-Wm-b-I-i-àn-bm-bn- D-bÀ--óp-h-cn-I-bpw-sN-bv-Xp.- C-S-Xp-]-£w- k-µÀ-`-¯n-s\m-¯v- D-bÀ-óv- A-Xn-sâ- I-S-a- \nÀ-h-ln-¡m-³ k-ó-²-am-bn.- _n-sP-]n-bp-sS- B-dp-hÀ-j-s¯- `-c-Ww- H-cp- X-c-¯n-epw- Xn-cn-¨p-h-cm-³ A-\p-h-Zn-¨p-Iq-Sm.- Kp-P-dm--¯n-se-bpw- H-do-k-bn-se-bpw- a-äpw- A-\p-`-hw- B- ]mÀ-Sn- tI-{µ-`-c-W-¯nð- h-cm-\n-S-bm-bm-ep-Å- B-]-¯n-te-¡m-Wv--- hn-cð-Nq-ïp-ó-Xv.-

tIm--{K-kp-am-bn- H-cp- cm-{ão-b-k-Jyw- C-S-Xp-]-£-¯n-\v- Nn-´n-¡m-³t]m-epw- I-gn-bp-ó-Xm--bn-cp-ón-ñ.- \nÀ-Wm-b-I-am-b- Cu- A-h-k-c-¯nð- C-S-Xp-]-£w- k-µÀ-`-¯n-s\m-¯v- D-bÀ-óv- tIm--{K-kv- t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å- bp-]n-F- kÀ-¡m-cn-\v- ]n-´p-W- \ð-Im-³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.- C-´y-bp-sS- a-X-\n-c-t]-£-X-bpw- P-\m-[n-]-Xy-hy-h-Ø-bpw- kzm-X-{´y-hpw- ]-c-am-[n-Im-c-hpw- s^-U-dð- kw-hn-[m-\-hpw- kw-c-£n-¡m-³ _n-sP-]n-sb- `-c-W-¯nð-\n-óv- A-I-än-\n-À-t¯-ï-Xv- H-gn-¨p-Iq-Sm\m-Im--¯-Xm-bn-cp-óp.-

A-Xp-sIm-ïm-Wv- `-c-W-¯nð- ]-¦m-fn-¯-an-ñm-sX- bp-]n-F- kÀ-¡m-cn-\v- ]n-´p-W- \ð-Im-³ C-S-Xp-]-£w- Xo-cp-am-\n-¨-Xv.- tZ-io-b- s]m-Xp-an-\n-aw- ]-cn-]m-Sn- \-S-¸m-¡m-\m-Wv- C-S-Xp-]-£w- ]n-´p-W- \ð-In-bXv.- tZ-io-b- s]m-Xp-an-\n-aw- ]-cn-]m-Sn-bnð- kz-X-{´-am-b- hn-tZ-i-\-bw- ap-dp-sI¸n-Sn-¡p-sa-óv- kw-i-b-c-ln-X-am-bn- hy-à-am-¡n-bn-cp-óp.- C-Xv- ]m-sS- Xn-c-kv-I-cn-¨p-sIm-ïm-Wv- A-ta-cn-¡-³ km-{am-Py-Xz-hp-am-bn- X-{´-_-Ôw- Øm-]n-¡m-\pw- C-´y-þ-A-ta-cn-¡- B-W-h-k-l-I-c-W- I-cmÀ- \-S-¸m-¡m\pw- a-³tam-l-³kn-Mv- kÀ-¡mÀ- hm-in-]n-Sn-¨-Xv.-

A-tXm-sSm-¸w- A-ta-cn-¡-bp-sS- ]m-h-bm-b- C-{k-tb-ep-am-bpw- X-{´-_-Ôw- Øm-]n-¨p.- Cu- \-b-¯nð- {]-Xn-tj-[n-¨m-Wv- C-S-Xp-]-£w- bp-]n-FkÀ-¡m-cn-\v- ]n-´p-W- ]n-³h-en-¨-Xv.- h-cm-\n-cn-¡p-ó- sX-c-sª-Sp-¸nð- k-½-Xn-Zm-b-I-cp-sS- ap-¼nð- NÀ-¨-sN-¿-s¸-Sm-³ t]m-Ip-ó- hn-j-b-am-Wv- C-S-Xp-]-£w- ]n-´p-W-\ð-In-b-Xpw- C-S-Xp-]-£-¯n-sâ- ]n-´p-W- ]n-³h-en-¡m-³ \m-ep-hÀ-j-¯n-\p-ti-jw- bp-]n-F- kÀ-¡mÀX-só- h-gn-sbm-cp-¡n-b-Xpw.- C-´y-bp-sS- \-h-c-Xv-\-§Ä- DÄ-s¸-sS-bp-Å- s]m-Xp-ta-J-em- Øm-]-\-§Ä- kw-c-£n-¡p-sa-óv- ]-cn-]m-Sn-bnð- hy-à-am-¡n-bn-cp-óp.-

A-Xn-\p- hn-]-co-X-am-bm-Wv- _n-F-¨v-Fð- Hm-l-cn- DÄ-s¸-sS- kz-Im-cy-ta-J-e-bv-¡v- hnð-¡m-³ Xo-cp-am-\n-¨-Xpw- tZ-i-kmð-Ir-X- _m-¦v,- C-³jp-d-³kv- F-óo- [-\-Øm-]-\-§-fp-sS- hn-tZ-i-\n-t£-]w- hÀ-[n-¸n-¡m-³ Xo-cp-am-\n-¨-Xpw.- C-S-Xp-]-£w- I-Sp-¯- k-½À-Zw- sN-ep-¯n-b-Xp-aq-e-am-Wv- s]m-Xp-ta-J-e- kw-c-£n-¡m-³ I-gn-ª-Xv.- B-tKm-f- km-¼-¯n-I- {]-Xn-k-Ôn-bp-sS- km-l-N-cy-¯nð- C-´y-sb- H-cp- ]-cn-[n-h-sc- c-£n-¡m-³ C-S-Xp-]-£-¯n-sâ- k-½À-Zw- k-lm-bn-¨p-sh-ó-Xv- Cóv- F-ñm-h-cpw- Aw-Ko-I-cn-¡pw.- P-\-]-£-¯p-\n-óp-sIm-ïv- C-S-Xp-]-£w- k-½À-Zw- sN-ep-¯n-b-Xp-sIm-ïm-Wv- {Km-ao-W- sXm-gn-ep-d-¸p-]-²-Xn,- B-Zn-hm-kn-I-fp-sS- h-\m-h-Im-i- kw-c-£-W-\n-b-aw,- t{]m-hn-U-âv- ^-ïn-sâ- ]-en-i- sh-«n-¨p-cp-¡m-sX- kw-c-jn-¡ð,- ]n-F-^v- kz-Im-cy- I-¼-\n-bnð- \n-t£-]n-¡m-\p-Å- \o-¡w- X-S-bð- Xp-S-§n- ]-e-Xpw- km-[n-¨-Xv.-

A-tXm-sSm-¸w- F-Sp-¯p-]-d-tb-ï-- Im-cy-am-Wv- s]m-Xp-an-\n-aw- ]-cn-]m-Sn-bnð- F-gp-Xn-h-¨- IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS- Xmð-¸cyw- kw-c-£n-¡m-\p-Å- k-a-{K-am-b- \n-b-a-\nÀam-Ww- \-S--¡m-sX- t]m-b-Xv.- ImÀ-jn-Icm-Py-am-b- C-´y-bnð- ImÀ-jn-I-ta-J-e-bp-sS- \-s«-ñm-Wv- IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn-IÄ.- tI-c-f-¯nð- A-hÀ-¡v- an-\n-awIq-en-bp-ïv,-- kw-c-£-W-\n-b-a-ap-ïv,- t£-a-\n-[n-bp-ïv.- F-ómð,- a-äp- ]-e- kw-Øm-\-¯pw- A-Sn-a-I-sf-t¸m-se- Po-hn-t¡-ï-h-cm-Wv- IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn-IÄ.- k-a-{K-\n-b-aw- ]m-km-¡m-Xn-cp-ó-Xv- bm-ZrÑn-I-a-ñ.- tIm--{K-kn-sâ- hÀ-K-\-b-¯n-sâ- {]-Xn-^-e-\-am-Wv- tI-c-f-¯nð- A-ôp-hÀ-jw- bp-Un-F-^v- `-cn-¨-t¸mÄ- Xp-Ñ-am-b- IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn- s]-³j-³ 27 am-kw- \ð-Im-sX- Ip-Sn-Èn-I-bm-¡nbXv.- 1982ð- \m-b-\mÀ- `-c-W-¯nem-Wv-- B-Zy-am-bn- 60 h-b-Êp-- I-gn-ª- IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn-IÄ-¡v- 45 cq-]- s]-³j-³ A-\p-h-Zn-¨-Xv.-

{]-Xypð-¸m-Z-\-]-c-a-sñ-óp-- ]-d-ªv- AóXn-s\ F-XnÀ-¯-h-cm-Wv- tIm--{K-kp-ImÀ.- Fð-Un-F-^v- `-c-W-¯nð- Ip-Sn-Èn-I -ap-gp-h-³ sIm-Sp-¯p-XoÀ-¯p.- 120 cq-]-bnð-\n-óv- 250 B-bn- s]-³j-³ hÀ-[n-¸n-¨p.- IÀ-j-IÀ-¡v- 300 cq-]- s]-³j-³ A-\p-h-Zn-¡p-I-bpw- sN-bv-Xp.- C-Xm-Wv- c-ïp- \-b-hpw- c-ïp-- k-ao-]-\-hpw.- C-sXm-s¡- sX-c-sª-Sp-¸nð- k-½-Xn-Zm-b-IÀ- HmÀ-¡m-Xn-cn-¡n-ñ.- A-Xp-t]m-se-X-só- _n-sP-]n- B-`y-´-c-I-e-l-¯nð- B-Sn- D-e-bp-I-bm-Wv.- hÀ-Ko-b- A-P-³-U-bm-Wv- sX-c-sª-Sp-¸nð- B-hÀ-¯n-¡m-³ t]m-Ip-ó-Xv.- Cu- km-l-N-cy-¯nð- tIm--{K-kn-\pw- _n-sP-]n-¡pw- _-Z-em-bn- aq-óm-a-sXm-cp- i-àn-sb- h-fÀ-¯n-sb-Sp-¡m-\m-Wv- kn-]n-sF- Fw- {i-an-¡p-ó-Xv.- Cu- kw-cw-`w- hn-P-bn-¡p-sa-óm-Wv- H-Sp-hn-e-s¯- kq-N-\.-

A-Xp-sIm-ïp-X-só-bm-Wv- 2009se- sX-c-sª-Sp-¸n-\p-ti-jw- tI-{µ-¯nð- H-cp- a-X-\n-c-t]-£- kÀ-¡mÀ- A-[n-Im-c-¯nð- h-cp-sa-ópw- kÀ-¡m-cn-\v- t\-Xr-Xzw- \ð-Ip-ó-Xv- tIm--{K-kv- B-bn-cn-¡p-I-bn-sñ-ópw- Xn-I-ª- B-ß-hn-izm-k-t¯m-sS-bpw- Zr-V-X-tbm-sS-bpw- kn-]n-sF- Fw- P-\-dð- sk-{I-«-dn- {]-Im-iv- Im-cm-«v- ]-d-ª-Xv.- C-cp-]-¯m-dn-\v- tem-Iv-k-`- A-\n-Ýn-X-Im-e-t¯-¡v- ]n-cn-bp-t¼mÄ- Nn-{Xw- hy-à-am-Wv.- C-S-Xp-]-£-am-Wv- tem-Iv-k-`-bnð- Xn-f-§n-b-Xv.- tI-c-f-¯n-se- Fw-]n-amÀ- k-`-bnð- \n-d-ªp-\n-ó-Xm-bn- am-[y-a-§Ä- H-tc-co-Xn-bnð- hn-e-bn-cp-¯n-b-Xv- sh-dp-sX-b-ñ.-

tI-c-f-¯n-sâ- \ym-b-am-b- Xmð-¸-cy-§Ä- kw-c-£n-¡m-\pw- A-h-Im-i-§Ä- ]n-Sn-¨p-hm-§m-\pw- tI-c-f-¯n-se- 19 Fw-]n-am-cpw- H-ä-s¡-«m-bn- {i-an-¨n-«p-ïv.- A-Xn-\v- hn-P-bw- D-ïm-bn-«p-ap-ïv.- A-Xp-sIm-ïp-X-só- 14þmw- tem-Iv-k-`-bnð- X-Xz-Zo-£-tbm-sS- \n-kzmÀ-Y-am-bn- cm-{ã-Xmð-¸-cyw- ap-³\nÀ-¯n- {]-hÀ-¯n-¨- C-S-Xp-]-£-¯n-\v- Xn-I-ª- A-`n-am-\-t¯m-sS-bpw- kw-Xr-]v-Xn-tbm-sS-bpw- P-\-§-sf- k-ao-]n-¡m-³ I-gn-bpw.- kz-´w-Xmð-]cy-¯n-\p-thïn-- - G-Xv- hr-¯n-sI-«- amÀ-K-hpw- kzo-I-cn-¡m-³ X-¿m-dm-b- ]mÀ-Sn-bm-Wv- tIm--{K-sk-óv- H-cn-¡ð-Iq-Sn- sX-fn-bn-¨n-cn-¡p-óp.- ap-óWn-[À-aw- ]m-en-¡m-³- Ign-bm-¯ Hcp- ]mÀ-Sn-bm-sWópw- Aôp-sIm-ñw-sIm-ïv- tIm-{Kkv- sXfn-bn-¨p.-

A-tXm-sSm-¸w- H-cp-Im-cyw- kq-Nn-¸n-t¡-ï-Xp-ïv.- hn-hm-Z-¯nð-\n-óv- H-gn-ªp-\nð-¡m-³ _m-[y-Ø-\m-b- kv-]o-¡À- tkm-a-\m-Yv- Nm-äÀ-Pn- kz-´w- ]mÀ-Sn-sb- a-d-óv- A-[n-Im-c-¯nð- I-Sn-¨p-Xq-§n-b-Xv- Cu- k`bp-sS Im-es¯ Hcp- Idp-¯]p-Ån-bm-bn- Ahtijn-¡pw.- C-Xpw- H-cp- ]m-T-am-Wv.- Np-cp-¡-¯nð- 14þmw- tem-Iv-k-`-bp-sS- N-cn-{X-¯nð- C-S-Xp-]-£w- h-ln-¨- ]-¦v- ]mÀ-e-sa-ân-sâ- N-cn-{X-¯nð- X-¦-en-]n-I-fnð- tc-J-s¸-Sp-¯p-sa-ó-Xnð- kw-i-b-an-ñ.-

Friday, February 27, 2009

ഗണപതിപ്പാറ ഉത്സവം

ഗണപതിപ്പാറ ഉത്സവം

തട്ടത്തുമല, ഫെബ്രുവരി 27: തട്ടത്തുമല കൈലാസം കുന്ന്‌ വിലങ്ങറ ശക്തി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ഉത്ര്‌ട്ടാതി മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി 26,27 തീയതികളിൽ നടക്കുന്നു.

ഇന്നലെ ആദ്യ ദിവസം (ഇന്നലെ, ഫെബ്രുവരി 26) കഥകളിയും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന്‌ (ഫെബ്രുവരി 27) ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്കു പുറമേ പറയെഴുന്നള്ളത്തും ആന നേർച്ചയും ചെണ്ടമേളവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉൾപ്പെടെ ഗംഭീര പരിപാടികൾ. പതിവിൽ നിന്ന്‌ വ്യത്യസ്ഥമായി ഇത്തവണ പറയെടുപ്പും, ആന ഘോഷ യാത്രയും നേരത്തേ ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ മുപ്പത്തിയാറോളം ആനകൾ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്നു.

വൈകുന്നേരം നാലു മണിയോടെ ചെണ്ട മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ തട്ടത്തുമലയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഗജവീരന്മാരുടെ എഴുന്നള്ളത്ത്‌ മണലേത്തുപച്ചയിൽ പോയി വന്ന്‌ തട്ടത്തുമല ജംഗ്ഷനിൽ അണിനിരന്ന ശേഷം അഞ്ചര മണിയോടെ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെയ്ക്കു നടന്നു നീങ്ങി. ആനകളുടെ സുരക്ഷാർഥം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും ആനമേളം രാത്രി ഏറെ ഇരുട്ടുന്നതിനു മുൻപ്‌ തീർക്കണമെന്ന്‌ ഇപ്പോൾ അധിക്ര്ത നിർദ്ദേശം ഉണ്ട്‌. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് ഇത്തവണ എഴുന്നള്ളത്തു നേരത്തെ ആക്കിയത്‌.

ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിനു പുറമേ തട്ടത്തുമല ജംഗ്ഷൻ, കൈലാസം കുന്നു ജംഗ്ഷൻ, വഴിയോരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൻ ജനാവലിയാണു ഉച്ചകഴിയുന്നതോടെ ആന എഴുന്നള്ളത്തും മറ്റും കാണാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നത്‌

ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ട് പറയെടുക്കാനുള്ള ഒരാന മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് കാലക്രമേണ ആനകളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്‌.തട്ടത്തുമല പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഉത്സവം ഗണപതിപ്പാറയിലേതു തന്നെ. കേരളത്തിന്റെ ട്യൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഗണപതിപ്പാറ റവന്യു രേഖകൾ പ്രകാരം ചിറയിൻ കീഴ് താലൂക്കിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ഥലമാണ്.

ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നാൽ എല്ലാ വശത്തും വളരെ ദൂരം ദർശിയ്ക്കാവുന്ന പ്രക്ര്‌തി ദ്ര്‌ശ്യങ്ങൾ അതി മനോഹരങ്ങളാണ്. അറബിക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ നിന്നാൽ വിദൂരതയിൽ ദർശിയ്ക്കാം.എപ്പോഴും കുളിർകാറ്റു വീശുന്ന ഈ സ്ഥലം പ്രക്ര്‌തി സൌന്ദര്യം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതാണ്. രാത്രി ദ്ര്‌ശ്യം പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ മനോഹരമാണ്.

വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ താലപ്പൊലി നിരോധിച്ചു

വളരെ നല്ല കാര്യം. ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും, ഏതെങ്കിലും വി.ഐ.പി കൾ വരുമ്പോഴും കുട്ടികളെ വേഷം കെട്ടിച്ചു മണിക്കൂറുകളോളം എരി വെയിലത്തുപോലും കാത്തു നിർത്തി മാനസികമായും ശരീരികമായും പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിറുത്തുന്നതു വളരെ നല്ലത്‌.

പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്കു മുന്നിൽ പ്രദർശനവസ്തുവാക്കുന്ന ഇടപാട്‌ പണ്ടേ നിറുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമല്ലേ, താലപ്പൊലിമയ്ക്കു കെട്ടിയൊരുക്കി നിർത്തുന്നത്‌? കുട്ടികലുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കു മുന്നിൽ പ്രദർശനവസ്തുക്കളാകേണ്ടവരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ സ്ര്‌ഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്‌. ഇതു നിരോധിച്ച സർക്കാരിനു നന്ദി!

രാവിലത്തെ സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലികളും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പീഡാനുഭവമാണ്. അതും ഒന്നു നിയന്ത്രിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്‌. രാവിലെ ഏറെ സമയം നടന്നും തളർന്നും ഒക്കെ ചെല്ലുന്ന കുട്ടികളെ വെയിലത്തുനിർത്തുന്ന അസ്സംബ്ലികൾ പതിവായി നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലികളിൽ കുട്ടികളിൽ പലരും ദേഹം തളർന്നു വീഴുന്നതു പതിവാണ്.

hn-Zym-e-b-§-fnð- Xm-e-s¸m-en- \n-tcm-[n-¨p-

(വാർത്ത ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്ന്‌)

Xn-cp-:- hn-Zym-e-b-§-fn-se- s]m-Xp-N-S-§nð- Xm-e-s¸m-en,- A-Xn-Yn-IÄ-¡m-bn- tdm-Un-\v- C-cp-h-i-hpw- Im-¯p-\nð-¸v,-- kzo-I-cn-¡m-³ Ip-«n-I-sf- ZoÀ-L-Zq-cw- h-cn-bm-bn- \-S-¯p-I- F-ón-h- \n-tcm-[n-¨p.- hn-Zym-e-b-§-fn-se- hmÀ-jn-Im-tLm-jw-- DÄ-s¸-sS-bp-Å- s]m-Xp-N-S-§p-IÄ- \-S-¯p-ó-Xn-\p-Å- k-a-b-hpw- {I-ao-I-c-W-hpw- kw-_-Ôn-¨v- kÀ-¡mÀ- ]p-d-s¸-Sp-hn-¨- amÀ-Ktc-J-bn-em-Wv- C-Xp-- hy-à-am-¡n-b-Xv.-

Hu-]-Nm-cn-I-X-bp-sS- A-Xn-{]-k-c¯nð- N-S-§p-I-fp-sS- \n-dw- a-§m-Xn-cn-¡m-\pw--kÀ-Km-ß-I-am-bn- \-S-¯m-\p-am-Wv- kÀ-¡mÀ- amÀ-K-\nÀ-tZ-iw.- hn-Zym-e-b-§-fn-se- s]m-Xp-N-S-§p-I-fp-sS- ssZÀ-Lyw- ]cam-h[n- H-cp- a-Wn-¡q-dm-¡n- \n-b{´n-¡Ww.-- N-S-§p-IÄ-¡m-bn- ¢m-kv-- ]qÀ-W-am-bpw- H-gn-hm-¡p-ó- {]-h-W-X- \nÀ-¯-Ww.- ]-W-s¨-e-hp-Å- N-a-bw,- t_mÀ-Uv,- sse-äv,- ^v-f-Iv-kv- DÄ-s¸-sS-bp-Å- ¹m-Ìn-Iv-- ]qÀ-W-am-bn- H-gn-hm-¡Ww.-- - kv-IqÄ- A-kw-»n-I-fp-sS- k-a-bw- Np-cp-¡n- Im-cy-am-{X-{]-k-à-am-¡-W-sa-ópw- \nÀ-tZ-i-ap-ïv.-

ലാവ്‌ലിന്‍ കേസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്നാമ്പുറം

emhven³ tIknsâ cm{ãob ]nóm¼pdw

(ദേശാഭിമാനി ലേഖനം)

{]`mhÀa

em-hv-en-³ tI-kv- kn-_n-sF- cm--{ão-b- Xmð-¸-cy-t¯m-sS-bm-tWm- ssI-Im-cywsN-¿p-ó-Xv-?- Cu- tNm-Zyw- B-Zyw- tNm-Zn-¨-Xv- am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-c-ñ-;- -kn-]n-sF Fw- t\-Xm-¡-fp-a-ñ-;- -tI-c-f- ssl-t¡m-S-Xnbm-Wv. -emhven³ dnt¸mÀ«v- kaÀ¸n¡m³ sXcsªSp¸p hcs« Fóp IcpXn Im¯ncn¡pIbmtWm Fómbncpóp tImSXnbpsS tNmZyw. sX-c-sª-Sp-¸n-\p- sXm-«p-ap-¼v-- A-´n-a--dn-t¸mÀ-«v- k-aÀ-¸n-¨Xn-eq-sS- tIm-SXn-bp-sS kw-i-bw- Øn-co-I-cn-¨n-cn-¡p-óp.- X-§Ä- A-t\z-jn-¡m-³am-{Xw- Ku-c-h-am-b- H-ópw- C-Xnð- C-sñ-óv-- c-ï-c-hÀ-jw-ap-¼p- ]-d-ª-Xm-Wv- kn-_n-sF.- -

bp-]n-F- a-{´n-k-`-bv-¡pÅ- ]n-´p-W kn-]n-sF- Fw- ]n-³h-en-¨t¸mÄ- ]n-Wdm-bn- hn-Pbs\ t{]m-kn-Iyq-«v- sN-¿-W-sa-óp- ]-d-bp-óp.-- C-Xp- em-hv-en-³ tI-kn-sâ-am-{Xw- Im-cy-¯n-e-ñ.- tIm--{K-kn-s\- F-XnÀ-¯n-cp-ó- L-«-¯nð- ap-em--bw- knMv- bm-Z-hn-s\- t{]m-kn-Iyq-«v- sN-¿Wsa-óv-- kp-{]ow-tIm-S-Xn-bnð- kn-_n-sF- dn-t¸mÀ-«v- \ð-In.- ap-em-bw- knMv- tIm--{K-kn-s\- ]n-´p-W-¨bp-S³-- t{]m-kn-Iyq-«v- sN-t¿-ï-Xn-sñ-ó- A-t]-£-bps-a-¯n.- cm-{ão-b-kz-`m-h-ap-Å- F-ñm- tI-kn-epw- kn-_n-sF- tI-{µ-`-c-W-I-£n-bp-sS- cm{ão-bm-`n-{]m-b-s¯- {]-Xn-^-en-¸n-¡pw.- A-hÀ-¡p- cm-{ão-b-am-bn- th-ï-Xp- sN-bv-Xp-sIm-Sp-¡pw.- C-Xp- \nÀ-e-Öw- tIm-S-Xn-bnð- sN-óv-- ]-d-bm-³t]m-epw- kn-_n-sF- X-¿m-dm-bn.-

ap-em-bw- knMv- tI-knð,- tI-kv- ]n-³h-en-¡m-\p-Å- A-t]-£-bp-am-bn- sN-ó- kn-_n-sF,- tIm-S-Xn-tbm-Sp- ]-d-ª-Xv- ap-em-b-¯n-s\-Xn-cm-b- tI-kv-- ]n-³h-en-¡m-\-\p-h-Zn-¡-W-sa-óm-Wv.- tI-{µ- K-h--saân-sâ,- {]-tXy-In-¨pw- \n-b-aa-{´m-e-b-¯n-sâ- A-`n-{]m-b-{]-Im-c-am-Wv- Cs-X-ópw- ]-d-ªp.- tI-{µ-¯n-sâ- Xm-ð-¸-cyw- t\m-¡n- {]-hÀ-¯n-t¡-ï- Øm-]-\-a-ñ- kn-_n-sF- F-óm-Wv-- kp-{]ow-tIm-S-Xn- Xn-cn-¨-Sn-¨-Xv.- Uð-ln-bn-ep-Å- cm-{ão-b- b-P-am-\-òm-cp-sS- Xm-f-¯n-s\m-¯p- Xp-Åp-ó- G-P-³kn-bm-Wv-- kn-_n-sF- F-óv-- ap-¼pw- kp-{]owtIm-S-Xn- ]-d-ªn-«p-ïv.- kp-{]ow-tIm-S-Xn-bp-sS- Cu- \n-co-£-W-¯n-\v-- sX-fn-hp- X-cp-ó- Hóm´cw-- D-Zm-l-c-Wam-Wv-- em-hv-en-³ tI-kn-se- kn-_n-sF- dn-t¸mÀ-«v.-

h-kv-Xp-XI-fpw-- sX-fn-hp-a-ñ cm-{ão-b-am-Wv-- kn-_n-sF--sb \-bn-¨-Xvv.- AXp-sIm-ïp-Xsó kn-_n-sF- X-¿m-dm-¡n-b dn-t¸mÀ-«v-- A-_-²-]-ômw-K-am-Wv.- tIm-S-Xn--¡p- ap-ón-se-ó-ñ,- km-am-\y-_p-²n-bp-sS- ]-cn-tim-[-\-bnð-t]m-epw- A-Xp- \n-e-\nð-¡n-ñ.- kn-_n-sF- dn-t¸mÀ-«nð- F-Sp-¯p- ]-d-bp-ó- H-cp- hm-N-Iw- C-Xm-Wv-:- There was a criminal conspiracy. And the conspiracy was hatched in 1995. (H-cp- {In-an-\ð- Kq-Vm-tem-N-\-bp-ïm-bn-«p-ïv-; A-Xv-- -95em-Wv).- Aóv-- -F- sI- B-â-Wn-a-{´n-k-`bnð- ssh-Zyp-Xn-a-{´n Pn- ImÀ-¯n-tI-b-\m-bn-cp-óp.- A-t¸mÄ-- {]-Xn-bm-t¡-ï-Xv- Pn- ImÀ-¯n-tI-b-s\-b-tñ?- kn-_n-sFX-só- dn-t¸mÀ-«n-sâ- a-säm-cp- `m-K-¯p- ]-d-bp-ó-Xv G Karthikeyan was the founder of the deal F-óm-Wv.- Cu- C-S-]m-Sn-sâ- Øm-]-I-³ Pn- ImÀ-¯n-tI-b-\m-sW-óv-- kn-_n-sF- Øn-co-I-cn-¡p-óp.-

kn-_n-sF- dn-t¸mÀ-«n-sâ- a-säm-cp- `m-K-¯p- ]-d-bp-óp-:- G Karthikeyan is as much responsible as Pinarayi Vijayan. ]n-W-dm-bn- hn-P-b-sâ-b-{XX-só- D-¯-c-hm-Zn-bm-Wv-- ImÀ-¯n-tI-b-s\-óv.- Cu- C-S-]m-Sn-sâ- Øm-]-I-³X-só- Pn- ImÀ-¯n-tI-b-\m-sW-¦nð,- ImÀ-¯n-tI-b-sâ- D-¯-c-hm-Zn¯-hpw- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-sâ- D-¯-c-hm-Zn¯-hpw- F-§-s\-bm-Wv- H-¸-am-Ip-ó-Xv-?- Øm-]-I-sâ- D-¯-c-hm-Zn¯w- G-Xp- ap-g-t¡mð-sIm-ïv- A-f-óm-epw- A-ð-¸-sa-¦n-epw- ta-se-bm-tI-ï-X-tñ-?- H-¸-am-Wv- D-¯-c-hm-Zn¯-sa-óp- hm-Z-¯n-\p- k-½-Xn-¨mð- Abmfpw- {]-Xn-bm-tI-ï-X-tñ-?.- ap-Jy-a-{´n-bp-sS- A-dn-thm-sS-tb- Xm-³ F-´pw- sN-bv-Xn-«p-Åq-shóv--ImÀ-¯n-tI-b-³ ]-d-ªmð- A-t\z-j-Ww-- sN-só-¯p-I- F- sI- B-â-Wn-bn-te-¡m-Wv.-

F- sI- B-â-Wn- tIm--{K-kn-sâ- hÀ-¡nMv- I-½n-än- Aw-K-hpw- {]-Xn-tcm-[-a-{´n-bp-am-Wv.- A-¯-c-sam-cp- t\-Xm-hn-te-¡v- A-t\z-j-W-s¯- sIm-sï-¯n-¡p-ó- X-c-¯n-ð-- dn-t¸mÀ-«v- F-gp-Xp-ó- BÄ-¡v- D-tZym-K-ap-ïmIn-ñ.- kn-_n-sF-bp-sS- U-b-dÎÀ- B-cm-hIWwF-óv- \n-Ý-bn-¡m-³- A-[n-Im-c-ap-Å- ]mÀ-Sn-bm-Wv-- tIm--{K-kv.- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-s\- h-gn-hn-«m-bm-epw- {]-Xn-bm-¡n-bmð- tIm--{K-kn-sâ- cm-{ão-b- D-t±-iyw- \n-d-th-ämw.- kn-_n-sF B- h-gn- sX-c-sª-Sp-¯p.- - Kq-Vm-tem-N-\-bp-ïm-bn-«p-sï-¦nð- A-Xn-s\m-cp- D-t±-iyw- th-tï-?- kn-_n-sF- A-tX-¡p-dn-¨p- ]-d-bpt-ó-bn-ñ.- A-gn-a-Xn- \-S-ó-Xm-bn- ]-d-bp-ón-ñ.- ]-Ww- B-sc-¦n-epw- A-h-cp-sS- kz-Im-cy- \n-t£-]-¯n-te-¡v- H-gp-¡n-bXm-bn- ]-d-bp-ón-ñ.- A-Xn-\p- {i-an-¨-Xm-bpw- ]-d-bp-ón-ñ.-

CsXm-óp-an-ñm-sX 11 Ip-ä§Ä- -- kn-_n-sF- Np-a-¯p-óp.-- H-óv-:- _m-em-\-µ-³ I-½n--än- dn-t¸mÀ-«n-s\- t_m-[-]qÀ-hw- a-dn-I-S-óp.- _m-em-\-µ-³ I-½n-än- dn-t¸mÀ-«v- k-aÀ-¸n-¡p-ó-Xv- 97 s^-{_p-h-cn- cïn-\v.- I-cmÀ- H-¸ph-¨-tXm-?- 96 s^-{_p-h-cn- 24\v.-- _m-em-\-µ-³ I-½n-än- dn-t¸mÀ-«v- k-aÀ-¸n-¡p-ó-Xn-\v- H-cp- hÀ-jw- ap-¼v.- Im-e-t_m-[-ap-Å- H-cmÄ-¡pw- I-cmÀ- dn-t¸mÀ-«n-s\- a-dn-I-S-só-óp- ]-d-bm-\m-In-ñ.- H-cp- hÀ-jw--ap-¼v- H-¸ph-¨- I-cmÀ,- A-óp- \n-e-hnðt¸m-ep-an-ñm-¯- _m-em-\-µ-³ I-½n-än- dn-t¸mÀ-«n-s\- a-dn-I-S-óp-sIm-ïp-Å-Xm-sW-óv- F-§-s\- ]-d-bm-\mIpw-?- am-{Xañ,- Pp-Uo-jyð- I-ao-j-sâ- dn-t¸mÀ-«p-I-sft¸m-epw- sIm-Åm-t\m- X-Åm-t\m- D-Å- A-[n-Im-cw- sX-c-sª-Sp-¡-s¸-«- a-{´n-k-`-bv-¡p-ïv.-

a-{´n-k-`-bv-¡p- ta-se-b-ñ,- H-cp- I-½n-än-bpw.- C-¯-cw- Im-cy-§-sfm-s¡- Po-hn-¨n-cp-ó- Im-e-¯v- C- _m-em-\-µ-³X-só- kw-i-bm-Xo-X-am-bn- ]-d-ªph-¨n-«p-ïv.- _m-em-\-µ-³ Cu- I-cmÀ- kn-]n-sF- F-½n-sâ- \n-e-]m-Sp-IÄ-¡v- hn-cp-²-am-b-Xm-sW-óp- kn-]n-sF- Fw- ]n_n-¡v- I-¯-b-¨n-«p-sï-óp --{]Ncn-¸n-¨hÀ-- At±l¯n-sâ- hm-¡p-I {i²n-¡Ww--:- ""G-Xp- I-½n-än- dn-t¸mÀ-«pw- X-Åm-t\m- sIm-Åm-t\m- D-Å- A-h-Im-iw- K-h--saân-\p-ïv.- C-t¸m-g-s¯- b-YmÀ-Y\n-e- hn-P-b-³ hn-i-Zo-I-cn-¨n-«p-ïv.- ]-g-b- K-h--saân-sâ- I-cm-dnð-\n-óv- Du-cn-t¸m-cm-³ hy-h-Ø-bp-ïm-bn-cp-ón-ñ.- \n-b-a-]-c-am-b- _m-[y-Xh-¨pw- A-Sn-b-´-c-am-bn- ssh-Zyp-Xn- D-ïm-t¡-ï- B-h-iyw-h-¨p-am-Wv- Fð-Un-F-^v- K-h--saâv- {i-an-¨-Xv.- A-h-cp-ïm-¡n-b- I-cmÀ- \-S-¸m-¡m-Xn-cp-ómð- \n-b-a-\-S-]-Sn-¡v-- km-[y-X-bp-sï-ó-Xm-bn-cp-óp- \n-b-tam-]-tZ-iw.- B- km-l-N-cy-¯nð- hy-h-Ø-I-fnð- Nn-e-Xp- ]-cn-jv-I-cn-¨v-- ]-²-Xn- \-S-¸m-¡m-\m-Wv-- Fð-Un-F-^v- K-h--saâv- {i-an-¨-Xv.- C-Xp- kw-_-Ôn-¨v- B-t£-]-§Ä- ]-d-bp-ó-Xp- \ym-b-a-ñ.-

C-Xv- Fð-Un-F-^v- K-h--saân-sâ- Ip-ä-am-sW-óp- hym-Jym-\n-¡p-ó-Xv- kz-´w- D-¯-c-hm-Zn-¯¯nð\n-óv- H-gn-ªp- am-dm-\p-Å- bp-Un-F-^v- {i-a-am-Wv.- Im-c-W-an-ñm-sX- A-gn-a-Xn- B-tcm-]n-¡p-I-bm-Wv.- C-Xv- ]p-I-a-d- kr-ãn-¡m-³ th-ïn-bm-Wv-'-'.-- (C _mem\µ³: ssIcfn SnhnbpambpÅ A`napJ¯nð) C-hn-sS,- {i-²n-t¡-ï- a-säm-cp- Im-cyw,- ]-Ån-hm-kð-þ si-¦p-fw-þ ]-ón-bmÀ- ]-²-Xn-sb-¡p-dn-¨p- ]-Tn-¡m-\p-Å-tX- B-bn-cp-ón-ñ- _m-em-\-µ-³ I-½n-än- F-ó-Xm-Wv.- tI-c-f-¯n-se- ssh-Zyp-Xn{]-Xn-k-Ôn-bp-sS- ]-Ým-¯-e-¯nð- Dð-¸m-Z-\w- hÀ-[n-¸n-¡m-³ F-s´m-s¡- sN-¿-Wsa-óp- ]-Tn-¡m-\m-bn-cp-óp- I-½n-än.- B- I-½n-än- k-aÀ-¸n-¨- 37 \nÀ-tZ-i¯nð- H-óp- am-{X-am-bn-cp-óp- ]-ón-bmÀ-þ ]-Ån-hm-kðþ- si-¦p-fw.- B- ]-²-Xn-¡p- em-hv-en-³ ths-ïóv-- _m-em-\-µ-³ I-½n-än- ]-d-ªn-«p-sï-¦n-ð- A-Xv,- k-Xy-¯nð- sN-óp-sIm-tÅ-ï-Xv- em-hv-en-\p-am-bn- H-dn-Pn-\ð- I-cmÀ- H-¸p-h-¨- bp-Un-F-^n-em-Wv.-

C-¡m-cyw- B-e-¸p-g-bnðh-¨v- H-cp- ]-{X-k-t½-f-\-¯nð- A-¡m-e-¯v-- _m-em-\-µ-³X-só- hn-i-Zo-I-cn-¨-Xp-am-Wv.- kn-_n-sF- A-Xp- Im-Wp-ón-ñ.- A-Xm-Wp- kn-_n-sF-bp-sS- cm-{ão-bw.- C-\n,- _m-em-\-µ-³ I-½n-än- dn-t¸mÀ-«p-{]-Im-cw- Iym-_n-\-äv- Xo-cp-am-\w- H-gn-hm-¡n- Fð-Un-F-^v- K-h--sa-âv- \o-§n- F-óp- k-¦ð-¸n-¡p-I.- F-¦nð,- kn-]n-sF- Fw- t\-Xm-hn-sâ- dn-t¸mÀ-«p{]-Im-cw- I-cmÀ- s]m-fn-¨v- tI-c-f-¯n-\p-- \ã-ap-ïm-¡n- F-óm-Ip-am-bn-cp-óp- C-t¸mÄ- bp-Un-F-^n-sâ- hm-Zw.- - _m-em-\-µ-³I-½n-än- dn-t¸mÀ-«v- h-ó-Xv- D-]-I-c-WI-cm-dn-\m-bn- a-{´n-k-`m- Xo-cp-am-\-{]-Im-cw- I-\-U-bnð- t]m-Ip-ó-Xn-\v- H-cm-gv-Nap-¼p-am-{X-am-Wvv.- H-cm-gv-Nap-¼-ñ,- c-ïp-hÀ-jw-ap-¼m-Wv- F-óp-h-bv-¡p-I.- F-¦n-epw- D-]-I-c-WI-cmÀ- th-sï-óph-¨v- H-dn-Pn-\ð-I-cmÀ- s]m-fn-¡m-\m-Ip-am-bn-cp-ón-ñ.- Im-c-Ww,- I--kÄ-«-³kn- I-cm-dpw- D-]-I-c-WI-cmÀ- hy-h-Ø-I-fpw- H-s¡- tNÀ-ó- ]m-t¡-Pm-bn-«m-bn-cp-óp- 96 s^-{_p-h-cn- 24\v- Pn- ImÀ-¯n-tI-b-³ em-hv-en-\p-am-bn- I-cm-dp-ïm-¡n-bn-cp-ó-Xv.-

A-Xv- B- L-«-¯nð- s]m-fn-¨mð- I--kÄ-«-³kn-b-S-¡-ap-Å- Im-cy-§Ä-¡m-bn- A-Xp-h-sc- em-hv-en-\p- sIm-Sp-¯- tIm-Sn-IÄ,- bp-Un-F-^v- sIm-Sp-¯- tIm-Sn-IÄ- ]m-gm-Ipw.- I-cmÀ- G-I-]-£o-b-am-bn- s]m-fn-¨-Xn-\v- A-´m-cm-{ã- tIm-S-Xn-bnð- tIm-Sn-¡-W-¡n-\p- tUm-fÀ- sN-e-hn-«v- tI-kv-- \-S-t¯-ï-Xm-bn- h-cpw.- H-Sp-hnð- A-t\-Iw- tIm-Sn-IÄ- em-hv-en-\p- \ã-]-cn-lm-c-am-bn- \ð-tI-ï-Xm-bpw- h-cpw.- t\-cy--aw-K-ew- ]-hÀ- t{]m-PÎnð- ABB I-¼-\n-bp-am-bn- bp-Un-F-^v- K-h--saâv- I-cmÀ- H-¸p-h-¨n-cp-óp.- ]n-óo-Sv- A-Xv-- d-±m-¡n- t¥m-_ð- sS-³-UÀ- hn-fn-¨p.- ABB \m-ep-hÀ-jw- tI-kv-- \-S-¯n.- H-Sp-hnð- bp-Un-F-^n-sâ- `-c-W-L-«-¯nð-¯-só- tI-knð- tI-c-fw- tXm-äp.- \mw- h-³ \-ã-]-cn-lm-cw- B- I-¼-\n-¡p- sIm-Sp-¯p.- D]IcWIcmÀ emhven\p \ðInbXmWv- kn-_n-sF Iï cïmas¯ Ipäw. C-hn-sS- kn-_n-sF- Im-Wm-sX- t]m-Ip-ó-Xv,- A-Y-hm- I-ïn-sñ-óp- \-Sn-¡p-ó-Xv- 96 s^-{_p-h-cn- 24\v- bp-Un-F-^v- H-¸ph-¨- H-dn-Pn-\ð-I-cmÀ- {]-Im-cwX-só- D-]-I-c-W-I-cmÀ- em-hv-en-\p- \ð-Im-³ tI-c-fw- _m-[y-Ø-am-bn- I-gn-ªn-cp-óp- F-ó-Xm-Wv.- I--kÄ-«-âm-bn- \n-tbm-Kn-¡-s¸-«- em-hv-en-\v- D-]-I-c-W-I-cmÀ- \ð-Im-sX- \n-hr-¯n-bn-ñm-bn-cps-ó-ópw- hn-hn-[-X-e-¯n-se- NÀ-¨-bv--¡pti-j-am-Wv-

A-§-s\- Xo-cp-am-\n-¨-sX-ópw- bp-Un-F-^n-sâ- ssh-Zyp-Xn-a-{´n-bm-bn-cp-ó- Pn- ImÀ-¯n-tI-b-³-X-só- \n-b-a-k-`-bnð- ]-d-ªn-«p-ïv.- A-Xp- k-`m-tc-J-I-fn-ep-ïv.- em-hv-en-³ I-¼-\n-sb- I-sï-¯n-b-Xpw- A-h-cp-am-bn- [m-c-W-]-{X-hpw- I-cm-dpw- H-¸ph-¨-Xpw- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-\ms-W-óp-- h-cp-¯n-¯oÀ-¡m-³ {i-an-¡p-ó-hÀ-¡p-Å- a-dp-]-Sn- ImÀ-¯n-tI-b-sâ- \n-b-a-k-`m- tc-J-I-fn-se- hm-¡p-I-fn-ep-ïv-:- ‘-’-"-"-B- t{]m-PÎv,- Rm-³ a-{´n- F-ó- \n-e-bnð- H-¸ph-¨-Xm-sW-ó-Xp- i-cn-bm-Wv.- F-sâ- Im-e-¯m-Wv.- Rm-³ k-½-Xn-¨-tñm.- F-sâ- Im-e-¯m-W-Xv.- ]n- F-kv- {io-\n-hm-k-sâ- Im-ewap--X-ep-Å- ]-²-Xn-I-fp-am-bn- _-Ô-s¸-«p- \nð-¡p-ó,- A-Jn-e- tem-I- {]-i-kv-X-sa-óv- Cu- k-`-bnð- F-ñm-h-cpw- ]-d-ªn-cp-ó- I-¼-\n-bm-Wv-- em-hv-en-³.- C-âÀ-\m-j-Wð- se-h-enð- ]-cn-K-Wn-¡-s¸-Sp-ó- I-¼-\n-bm-W-Xv.- Rm-³ a-{´n-bm-bn-cn-s¡- I-t\-Un-b-³ Aw-_m-k-UÀ- C-hn-sS- h-óv-- ap-Jy-a-{´n- F- sI- B-â-Wn-bpw- Rm-\p-am-bn- NÀ-¨- \-S-¯n.-''- (Pn ImÀ¯ntIb³ - \nbak`m tcJ) H-cp- ]m-t¡-Pm-bm-Wv- I-cmÀ- hn-`m-h-\wsN-¿-s¸-«n-cp-ó-Xv.-

I\-U-bn-se- EDC, CIDA Xp-S-§n-b- Øm-]-\-§-fnð\n-óp-Å- hm-bv-]-bm-bn-cp-óp- ]-ón-bmÀþ si-¦p-fwþ ]-Ån-hm-kð-]-²-Xn-bp-sS- \-ho-I-c-W-¯n-\p-Å- A-Sn-Øm-\w.- I-\-U- hm-bv-]-X-cp-ó-Xv- A-h-cp-sS- I-b-äp-a-Xn- hn-I-k-\- Xmð-¸-cy-¯n-em-Wv.- A-h-cp-sS- cm-Py-s¯- Øm-]-\-§-fnð\n-óp-Å- D-]-I-c-W-§Ä- hm-§n-¸n-¡m-\m-Wv.- I-\-U- X-cp-ó- ]-Ww,- {^m-³knð\n-tóm- kzo-U-\nð-\n-tóm- D-]-I-c-Ww- hm-§n-¡m-\p-Å-X-ñ.- b-{´-km-a-{Kn-IÄ- a-äp-h-ñ- cm-Py-§-fnð\n-óp-am-Wv-- hm-§p-I- F-óp-h-ómð- B- I-cmÀ-X-só- D-ïm-Ip-am-bn-cp-ón-ñ.- ]-²-Xn- \-ho-I-c-W-hpw- D-ïm-Ip-am-bn-cp-ón-ñ.- A-Xp-sIm-ïm-Wv- H-cp- ]m-t¡-Pv- F-óp- ]-d-ª-Xv.- A-h-cp-sS- cm-Py-¯p-\n-óp-Å- hm-bv-]-;- A-h-cp-sS- cm-Py-¯p-\n-óv- B- hm-bv-]- D-]-tbm-Kn-¨v- hm-§p-ó- b-t{´m-]-I-c-W-§Ä.- C-Xv- [m-c-W-]-{X-¯n-epw- I--kÄ-«-³kn- I-cm-dn-epw- bp-Un-F-^v- F-gp-Xn-t¨À-¯n-cp-óp.-

F-óp-am-{X-a-ñ,- I-\-U-bn-se- \nÀam-Xm-¡Ä,- A-h-bp-sS- D-]-I-c-W-§-fp-sS- specification, b-t{´m-]-I-c-W-§-fp-sS- hn-e- F-ón-h- A-\p-_-Ô-am-bn- tNÀ-¯m-Wv-- bp-Un-F^v- K-h--saâv- I-cmÀ- Fð-Un-F^v- K-h--saân-\p- ssI-am-dn-b-XpX-só.- A-Xp-sIm-ïpX-só,- G-sd- ssh-In--b- B- L-«-¯nð- D-]-I-c-WI-cmÀ- a-ämÀ-s¡-¦n-epw- sIm-Sp-¡m-³ I-gn-bp-am-bn-cp-ón-ñ.- sIm-Sp-¯mð- I-cmÀ- s]m-fn-bp-I-bpw- \n-b-a\-S-]-Sn- t\-cn-tS-ïn- h-cn-I-bpw- sN-¿p-am-bn-cp-óp.- B-tKm-f- sS³-UÀ- hn-fn-¨n-ñ- F-ó-Xm-Wp- kn-_n-sF- Im-Wp-ó- aq-óm-a-s¯- Ip-äw.- I-\-U-bnð\n-tó- km-[-\-§Ä- hm-§m-hq- F-óv- H-dn-Pn-\ð- I-cm-dnð¯-só- hy-h-Ø-sN-bv-Xn-«p-Å- km-l-N-cy-¯nð,- B- I-cmÀ- {]m-_-ey-¯n-en-cn-s¡,- F-§-s\-bm-Wv- B-tKm-f- sS³-UÀ- hn-fn-¡p-I-?- em-hv-en-³ {]-iv-\w- \n-b-a-k-`-bnð- NÀ-¨bv--¡p- h-ó-t¸mÄ- I-cm-dnð- H-¸ph-¨- ap-³ ssh-Zyp-Xn-a-{´n- Pn- ImÀ-¯n-tI-b-t\m-Sv- H-cp- tNm-Zyw- D-bÀ-ópþ Ip-äym-Sn-]-²-Xn-¡v-- k-ss¹- HmÀ-UÀ- I-cm-dn-\p- ]-I-cw- t¥m-_ð- sS-³UÀ- hn-fn-¡m-³ I-gn-bp-am-bn-cp-tóm-?-

I-cmÀ- H-cp- ]m-t¡-Pm--bm-Wv- hn-`m-h-\w- sN-bv-Xn-cp-ó-sX-ópw- A-Xv- C-S-bv-¡p-h-¨v- -d-±m-¡n- t¥m-_ð- sS-³UÀ- hn-fn-¡m-³ I-gn-bn-ñm-bn-cp-só-ópw- ImÀ-¯n-tI-b-³ a-dp-]-Sn- ]-d-ªp.- ]-Ån-hm-kðþsi¦p-fwþ]-ón-bmÀ- ]-²-Xn-I-fp-sS- [m-c-W-]-{X-hpw- I--kÄ-«-³kn- I-cm-dpw- bp-Un-F-^v- H-¸p-h-¨ti-jw- am-{X-am-Wv- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-³ ssh-Zyp-Xn-a-{´n-bm-Ip-ó-Xv.- t¥m-_ð- sS-³UÀ- hn-fn-¡-W-sa-¦nð- Cu- I-cm-sd-ñmw- d-±m-t¡-ïn-h-cp-am-bn-cp-óp.- ]p-Xn-b- hn-tZ-i-hm-bv-]- I-sï-¯-Ww.- em-hv-en-\p-am-bn- ]m-co-kv- tIm-S-Xn-bnð- tI-kv-- \-S-¯-Ww.- h-³ \ã-]-cn-lm-cw- sIm-Sp-¡-Ww.- cq-£-am-b- ssh-Zyp-Xn{]-Xn-k-Ôn- \n-e-\n-ó- B- L-«-¯nð- A-sXm-ópw- tI-c-f-¯n-\p- Xm-§m-\mIp-ó-Xm-bn-cp-ón-ñ.- bp-Un-F-^v- H-¸ph-¨- I-cm-dn-se- hy-h-Ø-IÄ- {]-Im-cw- ap-t¼m-«p- t]m-hp-I-tb- I-c-Wo-b-am-bn-«p-ïm-bn-cp-óp-Åq.- I-\-U-bnð\n-óv-- hm-bv-]- F-Sp-¯n-«v,- A-hn-sS-\n-óp-X-só- b-t{´m-]-I-c-W-§Ä- hm-§n-bn-«v,- F-§-s\- t¥m-_ð- sS-³UÀ- hn-fn-¡pw-?.-

[m-c-W-]-{Xco-Xn-¡p- aq-óv- L-«ap-ïv.- I-¼-\n-sb- I-sï-¯ð,- hm-bv-]-¯p-I- \n-Ý-bn-¡ð,- hm-bv-]-bp-sS- t{km-X-Êv- \n-Ý-bn-¡ð- F-ón-h-bm-Wv- B-Zy-L-«w.- c-ïmw- L-«w- I--kÄ-«-³kn-I-cmÀ- A-h-cp-am-bn- D-ïm-¡p-I- F-ó-Xm-Wv.- I-¼-\n-bp-sS- tk-h-\- hn-i-Zmw-i-§Ä,- I-¼-\n- e-`y-am-t¡-ï- b-t{´m-]-I-c-W-§-fp-sS- hn-h-c-§Ä,- A-h-bp-sS- hn-e- \n-Ý-bn-¡ð- F-ón-h- Cu- L-«-¯n-em-Wv.- aq-ómw-L-«w- C-Xp-{]-Im-c-ap-Å- HmÀ-UÀ- \ð-I-em-Wv.- km-t¦-Xn-I-am-bn- k-ss¹I-cmÀ- F-óp- ]-d-bp-sa-¦n-epw,- Ir-Xy-am-bn- t\m-¡n-bmð- c-ïmw-L-«-¯n-te-Xn-sâ- kzm-`m-hn-I- A-\p-_-Ôw-am-{X-am-Wv- C-Xv.- A-Xp-sIm-ïv- addendum A-Y-hm- A-\p-_-Ôsa-óp- ]-d-bpw- C-Xn-\v.- Cu- aq-ómw-L-«-¯nð- am-{X-ta- Fð-Un-F-^v- K-h--saâv- D-ïm-bn-cp-óp-Åq.- t¥m-_ð- sS-³UÀ- hn-fn-t¡-ï- F-óp- Xo-cp-am-\n-¨-Xpw- Fw-H-bp- dq-«v- k-{¼-Zm-bw- a-Xn- F-óp- \n-Ý-bn-¨-Xpw- bp-Un-F-^v- ‘-`-c-W-¯n-em-Wv.- Ip-äym-Sn- F-Iv--̳j-³ ]-²-Xn- \-S-¸m-¡n-b-Xv-- em-hv-en-\p-am-bn- bp-Un-F-^v- K-h--saâv- Cu- aq-óp-- I-cm-dpw- D-ïm-¡n-s¡m-ïm-Wv.-

]-Ån-hm-kðþ ]-ón-bmÀþ- si-¦p-fw- ]-²-Xn-bp-sS- Im-cy-¯n-epw- A-tX- am-Xr-I,- A-tX- co-Xn- B-Wv- A-\p-hÀ-¯n-¡-s¸-«-Xv.- t¥m-_ð- sS-³UÀ- H-gn-hm-b-Xn-\v- B-sc-sb-¦n-epw- Ip-ä-s¸-Sp-¯-W-sa-¦ð- A-Xv- bp-Un-F-^v- K-h--saân-s\-bm-Wv.- - 1996þ-2001 L-«-¯n-se- Fð-Un-F-^v- kÀ-¡mÀ- H-ä- ssh-Zyp-X]-²-Xnt]m-epw- B-tKm-f- sS-³UÀ- hn-fn-¡m-sX- I-cm-dm-¡n-bn-«n-ñ.- Ip-äym-Sn- A-Uo-j-Wð- F-Iv-Ì-³j-³ ]-²-Xn- Fw-H-bp- dq-«v- k-{¼-Zm-b-¯n-eq-sS- th-W-sa-óv-- em-hv-en-³ I-¼-\n- B-hÀ-¯n-¨p- \nÀ-_-Ôn-¨n-«p-t]m-epw- A-Xp- sN-¿m-sX- s]m-Xp-ta-J-em- Øm-]-\-am-b- s`-ñn-\p- \ð-Ip-I-bm-Wp-ïm-b-Xv.-

F-ómð,- ]-Ån-hm-kð-þ- ]-ón-bmÀ-þ- si¦p-fw- ]-²-Xn-bp-sS- Im-cy-¯nð,- kn-_n-sF- dn-t¸mÀ-«p- ]-d-bp-ó-Xv- s`-ñn-sâ- Hm-^À- X-Ån-¡-f-ªv- em-hv-en-\p- I-cm-dp-sIm-Sp-¯-Xp- sX-äm-bn-t¸m-bn- F-óm-Wv.- C-Xn-sâ- b-YmÀ-Y\n-e- F-´ms-W-ó-Xv- ssh-Zyp-Xna-{´n-bm-bn- ]nð-¡m-e-¯p- h-ó- I-S-hqÀ- in-h-Zm-k-³ \n-b-a-k-`-bnð- tc-Jm-aq-ew- \ð-In-b- H-cp- a-dp-]-Sn-bn-ep-ïv.- s`-ñnð\n-óv- C-¯-c-sam-cp- Hm-^À- e-`n-¨n-cp-tó-bn-ñ- F-ó-Xm-W-Xv.- s`-ñn-sâ- Hm-^À- H-cn-¡ð- X-Ån-bn-«p-ïv.- A-Xv- - Ip-äym-Sn]-²-Xn-bn-em-Wv.- A-Xp- sN-bv-X-Xm-I-s«- bp-Un-F-^v- K-h--sa-âm-Wv.- (Xp-Scpw)-

IcmÀ- tIcf¯n-\v- A\p-Iq-eam-¡n-bXv- Fð-Un-F^v-

{]`mhÀa


(തുടർച്ച -പിറ്റേന്നത്തെ ദേശാഭിമാനി)

tI-{µ- C-e-Iv-{Sn-kn-än- A-tXm-dn-än-bp-sS- Aw-Ko-Im-c-an-ñm-sX-bm-Wv- ]-²-Xn- \-S-¸m-¡n-b-Xv- F-ó-Xm-Wv- kn-_n-sF- Nq-ïn-¡m-«p-ó- \m-em-a-s¯- Ip-äw.- \q-dp-tIm-Sn- cq-]-bv-¡p- ap-I-fn-ep-Å- I-cm-dp-IÄ-¡p- tI-{µ- A-tXm-dn-än-bp-sS- Aw-Ko-Im-cw- th-W-sa-óp- hy-h-Ø-bp-ïv- F-óm-Wv- kn-_n-sF- ]-d-bp-ó-Xv.- C-hn-sS- 254 tIm-Sn- cq-]-bp-tS-Xm-Wp- I-cmÀ.- C-Xp- \n-b-a-ew-L-\-am-Wv- F-óv- kn-_n-sF.- C-hn-sS,- kn-_n-sF-¡p- Im-Wm-³ I-gn-bm-sX- t]m-b-Xv,- ]-Ån-hm-kð-þ-]-ón-bmÀ-þ-si-¦p-fw- F-ó-Xv- H-ä- ]-²-Xn-b-ñ- F-ó- Im-cy-am-Wv.-

aq-ópw- aq-óp- ]-²-Xn-I-fm-Wv.- aq-ón-\pw- sh-tÆ-sd- I--kÄ-«-³kn- I-cm-dp-am-Wv.- A-Xnð- H-cp- I-cm-dpw- \q-dp- tIm-Sn-¡p- ta-se-bp-Å-Xm-hp-ón-ñ.- A-Xp-sIm-ïp-X-só- hy-h-Ø-I-fp-sS- ew-L-\-hp-an-ñ.- C-\n,- Fð-Un-F-^n-sâ- Im-e-s¯- A-\p-_-Ô- I-cm-dn-s\-¡p-dn-¨m-Wp- kn-_n-sF- D-t±-in-¡p-ó-sX-¦nð,- kn-_n-sF- A-dn-tb-ï- a-säm-cp- Im-cy-ap-ïv.- A-\p-_-Ô- I-cmÀ- H-¸n-Sp-ó- L-«-am-b-t¸m-tg-¡v- 500 tIm-Sn- cq-]-bv-¡p- ap-I-fn-ep-Å- ]-²-Xn-IÄ-¡p- am-{X-ta- tI-{µm-\p-a-Xn- B-h-iy-ap-Åq- F-ó- D-¯-c-hv- tI-{µw- C-d-¡n- I-gn-ªn-cp-óp- F-óm-W-Xv.-

kn-_n-sF,- X-§Ä-¡v- C-ã-ap-Å- D-¯-c-hp- am-{X-ta- D-¯-c-hm-bn- I-W-¡m-¡q- F-óp-tïm-?- \-ho-I-c-W- {]-hÀ-¯-\-§Ä- ^-e-h-¯m-bn-ñ- F-ópw- A-Xp-sIm-ïp- km-¼-¯n-I-\-ã-ap-ïm-bn- F-óp-am-Wv- kn-_n-sF- A-ôm-a-s¯- Ip-ä-am-bn- ]-d-bp-ó-Xv.- \-ho-I-c-W-¯n-\p- ap-¼v- Cu- ]-²-Xn-I-fnð-\n-óp-Å- Dð-¸m-Z-\w- 355 an-ey-- bq-Wn-äm-bn-cp-ó-Xv- \-ho-I-c-W-ti-jw- 589 an-ey-- bq-Wn-äm-bn- D-bÀ-óp.- \-ho-I-c-W- {]-hÀ-¯-\-¯n-\p- sN-e-h-gn-¨-Xv- 254 tIm-Sn-bm-sW-¦nð- \-ho-I-c-W-¯n-eq-sS- e-`n-¨- ssh-Zyp-Xn- hnð-¸-\-bn-eq-sS-X-só- 1100 tIm-Sn- cq-]- t_mÀ-Un-\p- In-«n-bn-cn-¡p-óp.-

Cu- I-W-¡p-IÄ-¡p- ap-¼nð- B- hm-Z-hpw- s]m-fn-bp-óp.- \-ho-I-c-W-¯n-\p- ti-jw- Dð-¸m-Z-\w- Iq-Sn-sb-ópw- A-Xn-eq-sS- t_mÀ-Un-sâ- h-c-hv- K-Wy-am-bn- hÀ-[n-s¨-óp-am-Wv- Cu- I-W-¡p-IÄ- sX-fn-bn-¡p-ó-Xv.- ]-e- Im-cy-§-fpw- a-{´n-k-`-bnð-\n-óp- a-d-¨p-h-¨p- F-óm-Wv- kn-_n-sF- I-sï-¯n-bn-«p-Å- B-dm-a-s¯- Ip-äw.- a-{´n-k-`-bnð-\n-óp- a-d-¨p-h-t¨m- C-ñ-tbm- F-óv- kn-_n-sF- Un-ssh-F-kv-]n-¡v- A-dn-bm-³ I-gn-bn-ñ.- a-d-¨p-h-s¨-¦nð- A-Xv- ]-d-tb-ï-Xv- a-{´n-k-`-bn-ep-ïm-bn-cp-ó- B-sc-¦n-ep-am-Wv.- B- a-{´n-k-`-bn-ep-ïm-bn-cp-ó- H-cm-fpw- A-§-s\- ]-d-bp-ón-ñ.- a-{´n-k-`-bv-¡n-ñm-¯- ]-cm-Xn- kn-_n-sF- Un-ssh-F-kv-]n-¡v- F-§-s\- D-ïm-hp-óp-?-

Iym-_n-\-äv- \-S-]-Sn-{I-a-§-sf-¡p-dn-¨p- a-\-kn-em-¡m-³ {i-an-s¨-¦nð- kn-_n-sF- C-§-s\- ]-d-bp-am-bn-cp-ón-ñ.- a-{´n-k-`- Aw-Ko-Im-cw- \ð-In- F-ó-Xn-\À-Yw- B-h-iy-am-b- Im-cy-§-sf-ñmw- t_m-[y-s¸-«v- B- a-{´n-k-`-bn-ep-Å-h-sc-ñmw- A-Xv- Aw-Ko-I-cn-¨p- F-óm-Wv.- B-h-iy-am-b- tc-J-IÄ- ]-cn-tim-[n-¨v- A-hÀ-¡p- t_m-[y-s¸-«n-cn-¡p-óp- F-óm-Wv.- A-X-ñ- F-óp- ]-d-bm-³ kn-_n-sF- B-cm-Wv-?- tI-{µw- Fw-H-bp- dq-«v- D-t]-£n-¨-ti-jw- A-{]-Im-c-ap-Å- ]-²-Xn-bp-am-bn- ap-t¼m-«p-t]m-bn- F-ó-Xm-Wv- kn- _n- sF- I-sï-¯n-b- G-gm-a-s¯- Ip-äw.-

H-cp- I-cmÀ- \n-e-hnð- h-óp-I-gn-ªmð- ]n-só- \n-e-\nð-¡p-ó-Xv- I-cm-dn-se- hy-h-Ø-I-fm-Wv.- Cu- \n-b-a-¯n-sâ- _m-e-]m-Tw- kn-_n-sF- A-dn-ª- a-«n-ñ.- tI-{µw- Fw-H-bp- dq-«v- D-t]-£n-¨mð-t¸m-epw- A-Xp-{]-Im-cw- H-¸p-h-¨p- I-gn-ª- I-cm-dn-se- hy-h-Ø-IÄ- A-km-[p-hm-Ip-ón-ñ.- B- I-cm-dnð-\n-óp- tI-c-fw- ]n-òm-dn-bn-cp-óp-sh-¦nð- tIm-Sn-¡-W-¡n-\p- tUm-fÀ- em-hv-en-\p- \-ã-]-cn-lm-c-am-bn- \ð-tI-ïn-h-cp-am-bn-cp-óp- tI-c-fw.- {]m-Y-an-I-am-b- Cu- t_m-[w-t]m-epw- kn-_n-sF-¡v- D-ïm-b-Xm-bn- Im-Wp-ón-ñ.-

Iym-³kÀ- sk-âÀ- a-e-_m-dnð- Øm-]n-¡m-³ ]n-W-dm-bn- hn-P-b-³ {]-tXy-I- Xmð-¸-cy-sa-Sp-¯p- F-ó-Xm-Wv- kn-_n-sF-bp-sS- F-«m-a-s¯- Ip-äm-tcm-]-Ww.- kw-Øm-\-¯p- ]p-Xp-Xm-bn- B-ip-]-{Xn- Xp-S-§p-só-¦nð- A-Xv- F-hn-sS-bm-bn-cn-¡-W-sa-óv- \n-Ý-bn-¡m-³ Iym-_n-\-än-\-ñ,- kn-_n-sF-¡m-Wv- A-[n-Im-cw- F-óp-h-cp-tam-?- C-hn-sS- Iym-_n-\-äm-Wp- Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯-Xv.- Iym-_n-\-äv- F-´p- Xo-cp-am-\-am-Wv- F-Sp-t¡-ï-Xv,- B-ip-]-{Xn- F-hn-sS-bm-Wv- Øm-]n-t¡-ï-Xv- F-óp- Xo-cp-am-\n-¡m-³ Iym-_n-\-än-\m-Wv- A-h-Im-iw.- H-cp- P-\-{]-Xn-\n-[n- F-ó- \n-e-bv-¡v- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-³ C-¡m-cy-¯nð- Xmð-¸-cy-sa-Sp-s¯-¦nð- A-Xv- F-§-s\- Ip-ä-Ir-Xy-am-hpw-?-

Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯v- Iym-³kÀ- sk-â-dp-ïv.- a-e-_m-dnð- A-Xn-ñ.- h-S-¡-³{]-tZ-i-§-fnð-\n-óp- \n-tXy-\- \q-dp-I-W-¡n-\p- tcm-Kn-IÄ-¡p- Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯p- h-tc-ïn-h-cp-óp.- Cu- km-l-N-cy-¯nð- c-ïm-a-s¯- Iym-³kÀ- sk-âÀ- X-e-ti-cn-bn-em-I-s«- F-óp- \n-Ý-bn-¨p,- Iym-_n-\-äv.- A-§-s\- \n-Ý-bn-¡m-³ Iym-_n-\-än-\v- A-[n-Im-c-an-sñ-óp- kn-_n-sF- ]-d-ªmð- kn-_n-sF-bp-sS- _p-²n-¡v- A-Sn-Øm-\-]-c-am-b- F-t´m- X-I-cm-dp- ]-än-bn-«p-ïv- F-óp- th-Ww- I-cp-Xm-³.- Iym-³kÀ- sk-âÀ- B-tcm-Ky-h-Ip-¸n-\p- Io-gn-em-Wp- h-tc-ï-sX-ópw- A-Xp- X-sâ- ssh-Zyp-Xn- h-Ip-¸n-\p- Io-gn-em-¡m-³ ]n-W-dm-bn- hn-P-b-³ {i-an-¨p- F-óp-am-Wp- kn-_n-sF- I-sï-¯p-ó- H-¼-Xm-a-s¯- Ip-äw.-

ssh-Zyp-Xn- h-Ip-¸n-sâ- H-cp- ]-²-Xn-¡p-Å- {]-Xyp-]-Im-c-am-bm-Wv- Cu- B-ip-]-{Xn- h-cp-ó-Xv.- kzm-`m-hn-I-am-bpw- A-Xv- B-Zy-L-«-¯nð- ssh-Zyp-Xn-h-Ip-¸n-sâ- ]-cn-K-W-\-bn-te- h-cq.- ]n-óo-Sv- A-Xv- th-W-sa-¦nð- B-tcm-Ky-h-Ip-¸n-\p- hn-«p-sIm-Sp-¡mw.- C-Xp- a-\-Ên-em-¡m-³ km-am-\y-_p-²n-tb- th-ïq.- em-hv-en-³ I-cmÀ- {]-Im-c-ap-Å- ]-Wn-I-fpw- a-e-_mÀ- Iym-³kÀ- sk-âÀ- \nÀ-am-W-hpw- H-cp-an-¨p- ]qÀ-¯n-bm-¡p-I- F-ó- hy-h-Ø- ew-Ln-¡-s¸-«p- F-ó-Xm-Wv- kn-_n-sF- I-sï-¯n-b- ]-¯m-a-s¯- Ip-äw.- Iym-³kÀ- sk-â-dn-\p- ]-Ww- e-`n-¡m-³ A-Xp- kw-_-Ôn-¨p- c-ïp- Im-cy-§Ä- sN-¿-W-am-bn-cp-óp.- H-óv-:- Iym-³kÀ- sk-â-dn-sâ- \nÀ-am-W- ]p-tcm-K-Xn- kw-_-Ôn-¨- H-cp- A-ss{]-kð- dn-t¸mÀ-«v- Hm-tcm- B-dp-am-k-¯n-epw- A-b-¡p-I.-

c-ïv-:- C-Xp-kw-_-Ôn-¨v- H-¸p-h-¨- [m-c-W-]-{Xw- I-cm-dm-¡p-I.- Fð-Un-F-^v- K-h--sa-âv- A-[n-Im-c-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó- th-f-bnð- Cu- A-ss{]-kð- dn-t¸mÀ-«v- A-b-¨p.- A-Xp- hn-e-bn-cp-¯n- I-\-U-bnð-\n-óv- B-Zy-K-Up-¡Ä- A-\p-h-Zn-¡p-I-bpw-sN-bv-Xp.- A-§-s\-bm-Wv- 98 tIm-Sn-bp-sS- {Km-ânð- 12 tIm-Sn- In-«n-b-Xv.- bp-Un-F-^v- K-h--sa-âv- h-ó-ti-jw,- I-\-U- B-hÀ-¯n-¨v- HmÀ-an-¸n-¨n-«pw- Cu- A-ss{]-kð- dn-t¸mÀ-«v- sIm-Sp-¯n-ñ.- A-Xp-sIm-ïp-X-só- A-Sp-¯- K-Up-¡Ä- A-hn-sS-\n-óp- In-«n-b-Xp-an-ñ.- [m-c-W-]-{Xw- I-cm-dm-¡m-\p-Å- \-S-]-Sn-bp-am-bn- Fð-Un-F-^v- K-h--sa-âv- ap-t¼m-«p- t]m-b-t¸m-gm-Wv- s]m-{Im-³ B-W-h- ]-co-£-Ww- \-S-ó-Xv.- A-tX-¯p-SÀ-óv- C-´y-bp-am-bp-Å- A-´m-cm-{ã- I-cm-dp-IÄ- F-ñmw- \o-«n-h-bv-¡-s¸-«p.- C-Xn-\n-sS- bp-Un-F-^v- `-c-Ww- h-óp.-

A-t¸m-tg-¡pw- C-´y-s¡-Xn-cm-b- km-¼-¯n-I- D-]-tcm-[w- \o-§n.- A-t¸mÄ- [m-c-W-]-{Xw- I-cm-dm-¡-W-am-bn-cp-óp.- A-Xn-\p-Å- I-c-Sv- ssh-Zyp-Xn-a-{´n-bm-b- I-S-hqÀ- in-h-Zm-k-sâ- ta-i-¸p-d-¯v- em-hv-en-³X-só- F-¯n-¨p.- F-ómð,- in-h-Zm-k-³ H-¸n-«n-ñ.- A-Xp- I-cm-dm-bn-ñ.- A-§-s\-bm-Wv- Iym-³kÀ- sk-â-dn-\p-Å- k-lm-b-a-\p-h-Zn-¡p-I- F-ó- D-¯-c-hm-Zn-¯-¯nð-\n-óv- em-hv-en-³ H-gn-hm-b-Xv.- kn-_n-sF- B-I-s«,- Cu- ho-gv-N-bn-te-¡p- I-t®m-Sn-¡p-ó-tX-bn-ñ.- C-Xp- am-{X-a-ñ- kn-_n-sF- Im-Wm-³ Iq-«m-¡m-¯-Xv.- a-e-_mÀ- Iym-³kÀ- sk-â-dn-\p-f-f- {Km-âv- C-t§m-«p- hm-§n-sb-Sp-t¡-ï- L-«-¯nð- A-Xp- sN-bv-Xn-ñ- F-óp- am-{X-a-ñ,- C-t§m-«p- ]-Ww- In-t«-ï- L-«-¯nð- ]-²-Xn- \-ho-I-c-W-¯n-sâ- t]-cnð- 103 tIm-Sn-cq-]- a-{´n-bm-bn-cn-s¡- I-S-hqÀ- in-h-Zm-k-³ em-hv-en-\v- A-t§m-«p-sIm-Sp-¯p.-

C-t§m-«p- In-t«-ï- ]-Ww- F-hn-sS- F-óp- tNm-Zn-¨n-ñ.- Iym-³kÀ- sk-â-dn-\p- k-lm-bw- sN-¿p-ón-sñ-¦nð- Xp-I- X-cn-ñ- F-óp- ]-d-bm-am-bn-cp-óp.- A-Xpw- sN-bv-Xn-ñ.- F-´p-sIm-ïv- Cu- ho-gv-N-?- kn-_n-sF- Cu- tNm-Zyw- I-S-hqÀ- in-h-Zm-k-t\m-Sm-Wp- tNm-Zn-t¡-ï-Xv.- ]-t£,- tNm-Zn-¡p-ón-ñ.- Fð-Un-F-^v- K-h--sa-â-ñ,- bp-Un-F-^v- K-h--sa-âm-Wv- C-¡m-cy-¯nð- ho-gv-N- h-cp-¯n-b-Xv.- Fð-Un-F-^v- kÀ-¡m-cm-Wv- X-e-ti-cn-bnð- 25 G-¡À- Ø-ew- hn-e-bv-s¡-Sp-¯v- Iym-³kÀ- sk-â-dn-sâ- \nÀ-am-Ww- Xp-S-§n-h-¨-Xv.- B- ap-³ssI- aq-e-am-Wv- \q-dp-I-W-¡n-\p- tcm-Kn-IÄ- \n-tXy-\- F-¯p-ó- Iym-³kÀ- sk-âÀ- C-óv- A-hn-sS- {]-hÀ-¯n-¡p-ó-Xv.- ssh-Zyp-Xn- \n-e-b-§-fp-sS- \-ho-I-c-W-¯n-\m-bp-Å- I-cm-dn-sâ- `m-K-a-ñ- Iym-³kÀ- B-ip-]-{Xn-¡p-Å- k-lm-bw.- em-hv-en-³ k-am-l-cn-¨p- X-cm-sa-tó-ä- ku-P-\y- hn-tZ-i-k-lm-b-am-Wn-Xv.-

A-hÀ- B-h-iy-s¸-«n-«pw- [m-c-W-]-{Xw- I-cm-dm-¡m-sX- Xp-I- em-]v-km-¡m-\pw- B- I-an-äv-sa-ânð- \n-óp- em-hv-en-\v- H-gn-bm-\pw- h-gn-sbm-cp-¡n-s¡m-Sp-¯-Xv- bp-Un-F-^v- kÀ-¡m-cn-sâ- ho-gv-N-bm-Wv.- Iym-³kÀ- sk-â-dn-\p- In-t«-ïn-bn-cp-ó- 86 tIm-Sn- cq-]- F-hn-sS-t¸m-bn- F-ó- tNm-Zy-¯n-\v- C-Xm-Wp-¯-cw.- B-cp-sS-bpw- t]m-¡-än-te-¡p- t]m-b-X-ñ,- em-hv-en-³,- bp-Un-F-^v- ho-gv-N- aq-ew- X-cm-Xn-cp-ó-Xm-Wv.- \m-j-Wð- ssl-t{Um- ]-hÀ- tImÀ-]-td-j-sâ- dn-t¸mÀ-«v- ]qÀ-W-am-bn- Aw-Ko-I-cn-¨n-ñ- F-ó-Xm-Wv- kn-_n-sF- ]-d-bp-ó- ]-Xn-s\m-óm-a-s¯- Ip-äw.- t\-c-s¯- X-só- H-¸p-h-¨p- {]m-_-ey-¯nð- h-cp-¯n-b- H-cp- I-cmÀ-F-³F-¨v-]n-kn-bp-sS- A-`n-{]m-bw- ]-cn-K-Wn-¨p- s]m-fn-s¨-gp-Xm-³ I-gn-bp-am-bn-cp-ón-ñ.-

s]m-fn-¨mð- \-ã-]-cn-lm-cw- \ð-I-Ww.- A-Xn-\p- I-gn-bp-am-bn-cp-ón-ñ.- F-óp- am-{X-a-ñ,- F-³F-¨v-]n-kn- H-cp- s]m-Xp-ta-J-em- Øm-]-\-am-Wv.- A-Xn-sâ- dn-t¸mÀ-«v- Iym-_n-\-äv- Xo-cp-am-\-¯n-\p- ta-te-bm-tWm-?- F-³F-¨v-]n-kn- dn-t¸mÀ-«v- F-gp-Xn-bmð- A-Xp- h-Ån-]p-Ån- hy-Xym-k-an-ñm-sX- Iym-_n-\-äv- Aw-Ko-I-cn-¨p-sIm-Å-W-sa-óp-tïm-?- C-Xn-\-¸p-dw- {i-²n-t¡-ï-Xv- tI-c-f- kÀ-¡mÀ- F-³F-¨v-]n-kn-tbm-Sv- B-h-iy-s¸-«-Xv- H-tc- H-cp- Im-cyw- ]-cn-tim-[n-¡m-\m-Wv.- bp-Un-F-^v- K-h--sa-âv- H-dn-Pn-\ð- I-cmÀ- {]-Im-cw- \n-Ý-bn-¨- em-hv-en-sâ- b-t{´m-]-I-c-W-§-fp-sS- hn-e- A-´m-cm-{ã- I-t¼m-f-hn-e-bv-¡p- ta-te-bm-tWm- F-ó-Im-cyw.- A-ñ- F-óv- A-hÀ- dn-t¸mÀ-«p-sN-bv-Xp.- A-Xp-{]-Im-cw- Fð-Un-F-^v- K-h--sa-âv- ap-t¼m-«p- t]m-hp-I-bpw-sN-bv-Xp.-

kn-_n-sF- C-Xpw- Im-Wp-ón-ñ.- kn-_n-sF- Im-Wm-³ Iq-«m-¡m-Xn-cp-ó- \n-c-h-[n- Im-cy-§-fp-ïv.- ]-Ån-hm-kð-þ-si-¦p-fw-þ-]-ón-bmÀ- ]-²-Xn- \-ho-I-cn-t¨- a-Xn-bm-hq- F-óv- tI-{µ-ssh-Zyp-Xn- A-tXm-dn-än- X-só- \nÀ-tZ-in-¨n-cp-óp- F-ó-Xm-Wv- B-Zy-t¯-Xv.- \mð-¸-Xp-I-fnð- B-cw-`n-¨- ]-²-Xn-I-fm-Wn-h.- aq-ó-c-¸-Xn-äm-ïn-sâ- B-bp-tÊ- C-h-bv-¡p-ïm-bn-cp-óp-Åp.- ^-e-{]-Z-am-bn- A-Xp- \-ho-I-cn-¨-Xp-sIm-ïm-Wp- tI-c-f-¯n-\p- ssh-Zyp-Xn- Iq-Sn-b-tXm-Xnð- C-ópw- A-hn-sS-\n-óv- e-`n-¡p-ó-Xv- F-ó-Xm-Wv- c-ïm-a-t¯-Xv.- bp-Un-F-^v- H-¸n-«- I-cmÀ- tI-c-f-¯n-\v- A-\p-Iq-e-am-b- H-cp-]m-Sp- am-ä-¯n-\p- hn-t[-b-am-¡n- Fð-Un-F-^v- K-h--sa-âv- F-ó-Xm-Wv- A-Sp-¯-Xv.- bp-Un-F-^v- \n-Ý-bn-¨n-cp-ó- I--kÄ-«-³kn- ^o- 24 tIm-Sn,- 17 tIm-Sn-bm-¡n- Ip-d-¸n-¨p.- hn-tZ-i-¯p-\n-óv- C-d-¡p-a-Xn-sN-t¿-ï- b-{´-km-a-{Kn-I-fp-sS- hn-e,- bp-Un-F-^v- \n-Ý-bn-¨n-cp-ó-Xv- 182 tIm-Sn- F-óm-bn-cp-óp.- C-Xv- 149 tIm-Sn-bm-¡n- Ip-d-¸n-¨p.-

em-hv-en-³ \nÀ-tZ-in-¨- ]-en-i- 7.-81 i-X-am-\-am-bn-cp-óp.- C-Xv- 6.-8 i-X-am-\-am-¡n- Ip-d-¸n-¨p.- 45 tIm-Sn- {Km-âm-bn- \ð-Imw- F-ó-Xv- 98 tIm-Sn-bm-¡n- hÀ-[n-¸n-s¨-Sp-¯p.- C-sXm-ópw- Im-Wm-³ kn-_n-sF-¡v- I-®n-ñ.- Fð-Un-F-^v- K-h--saâv- bp-Un-F-^n-tâ-Xnð-\n-óp- hy-Xy-kv-X-am-bn- H-cp- I-cmÀ-t]m-epw- t\-cn-«v- NÀ-¨-sN-bv-Xp- [m-c-W-]-{X- co-Xn-bn-eq-sS- D-d-¸n-¨n-«n-ñ.- ]-I-cw- F-ñmw- B-tKm-f- sS³-UÀ- hn-fn-¨v- I-cmÀ- sIm-Sp-¡p-I-tb- sN-bv-Xn-«p-Åq.- A-Xn-c-¸n--Ån- ap-Xð- tIm-gn-t¡m-Sp- Uo-kð- ¹m-âp-h-sc- D-Zm-l-c-W-§Ä.- C-sXm-ópw- kn-_n-sF- Im-Wp-ón-ñ.- ]-Ån-hm-kð-þ-si-¦p-fw-þ-]-ón-bmÀ- ]-²-Xn-IÄ-¡p- \-ho-I-c-W-¯n-\p-ti-jw- ssh-Zyp-Xn- Dð-¸m-Z-\w- K-Wy-am-bn- Iq-Sn.-

ap--¼v- 35 sa-Km-hm-«m-bn-cp-ó-Xv- C-t¸mÄ- 59 sa-Km-hm-«m-bn- Iq-Sn.- C-Xpw- kn-_n-sF- Im-Wp-ón-ñ.- F-´p-sIm-ïp- Im-Wp-ón-ñ-?- B- tNm-Zy-¯n-\v- H-cp- D-¯-c-ta-bp-Åq-þ cm-{ão-b-am-bn- ku-I-cy-{]-Z-a-ñm-¯-Xn-\mð- Im-Wp-ón-ñ.- G-Xm-bm-eqw- H-cp- I-W-¡n-\p- kn-_n-sF- A-t\z-j-Ww- h-ó-Xp- \-óm-bn.- Cu- I-cm-dn-s\- Nq-gv-óv- F-s´-ñmw- B-tcm-]-W-§-fpw- kw-i-b-¯n-sâ- ]p-I-a-d-I-fp-am-Wv- C-hn-sS- kr-ãn-¡-s¸-«-Xv.- A-Xv- C-t¸mÄ- \o-§n-bn-«p-ïv.- A-gn-a-Xn-bp-ïm-bn- F-óp- kn-_n-sF-¡p- ]-d-bm-\m-hp-ón-ñ.- kz-Im-cy- \n-t£-]-¯n-te-¡p- ]-Ww- t]m-bn- F-ópw- kn-_n-sF- ]-d-bp-ón-ñ.- B-sI- ]-d-bp-ó-Xp- \-S-]-Sn-{I-a-§-fn-se- A-]m-I-X-I-sf-¡p-dn-¨m-Wv.-

F-´m-bn-cp-óp- C-hn-sS- I-gn-ª- aq-ó-c- hÀ-jw- \-S-ó- Ip-{]-Nm-c-W-§Ä.- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-³ knw-K-¸q-cnð- I-¼-\n- \-S-¯p-óp-sï-ópw- ]-Ww- A-Xn-te-¡v- H-gp-In- F-ópw- ]-d-ªp.- kn-_n-sF- kw-Lw- J-P-\m-hn-se- ]-Ww- D-]-tbm-Kn-¨v- ]-e-X-h-W- knw-K-¸q-cnð- t]m-bn- B- I-¼-\n-sb- tX-Sn.- A-hn-sS- A-§-s\-sbm-cp- I-¼-\n-tb-bn-sñ-óp- hy-à-am-bn-cn-¡p-óp.- sS-Iv-\n-¡m-en-b,- a-e-_mÀ- Iym-³kÀ- sk-âÀ- \nÀ-am-W-¯n-\p-Å- I--kÄ-«-³kn- Øm-]-\-am-bn-cp-óp.- C-Xv- H-cp- _n-\m-an- kw-L-S-\-bm-sW-ópw- kn-]n-sF- Fw- t\-Xm-hn-sâ- _n-\m-an- Øm-]-\-am-Wv- F-ópw- {]-N-cn-¸n-¨p.-

k-Xyw- H-Sp-hnð- C-t¸mÄ- sX-fn-ªp.- sS-Iv-\n-¡m-en-b- {]-i-kv-X-am-b- I--kÄ-«-³kn- Øm-]-\-am-Wv.- A-Xn-s\- tI-c-f-¯nð- B-Zy-am-bn- sIm-ïp-h-ó-Xp- bp-Un-F-^m-Wv.- bp-Un-F-^v- a-{´n-k-`-bnð- Aw-K-am-bn-cp-ó- Fw- hn- cm-L-h-\m-Wv.- ]-cn-bm-cw- sa-Un-¡ð- tIm-tf-Pv- B-ip-]-{Xn- Øm-]n-¡m-\p-Å- I--kÄ-«-³kn- sS-Iv-\n-¡m-en--b¡m-bn-cp-óp.- tI-c-f-¯n-e-t§m-f-an-t§m-fw- \n-c-h-[n- I--kÄ-«-³kn- tPm-en-IÄ- A-hÀ- G-sä-Sp-¯p- ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-«p-ïv.- C-sX-ñmw- sX-fn-ªp.-

kw-i-b-§-fp-sS- ]p-I-]-S-ew- D-bÀ-¯n- kn-]n-sF- Fw- t\-Xr-Xz-s¯- sIm-Ån-ñm-¯-sX-óp- h-cp-¯n-¯oÀ-¡m-\p-Å- {i-a-§-fm-Wp- \-S-ó-Xv.- A-sX-ñmw- s]m-fn-ªn-cn-¡p-óp- F-ó-Xm-Wv- G-ä-hpw- H-Sp-hnð- sX-fn-bp-ó- Nn-{Xw.- (Ahkm-\n-¨p)-

റാഗിംഗ് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ശക്തമായ താക്കീത്

റാഗിങ്‌ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക്‌
ശക്തമായ താക്കീത്‌

(മാത്ര്ഭൂമി മുഖപ്രസംഗം, ഫെബ്രുവരി 27)

കോ ട്ടയം ഗാന്ധിനഗര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ്‌ മെഡിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (എസ്‌.എം.ഇ) സെന്ററിലെ ലൈംഗികപീഡനക്കേസില്‍ പ്രത്യേകകോടതിയില്‍നിന്നുണ്ടായ വിധി, വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ റാഗിങ്‌ നടത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള അതിശക്തമായ താക്കീതാണ്‌.

എസ്‌.എം.ഇ. സെന്ററിലെ നഴ്‌സിങ്‌ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ റാഗിങ്ങിന്റെ മറവില്‍ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസില്‍ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികള്‍ക്ക്‌ 10 വര്‍ഷം കഠിനതടവും 20,000 രൂപവീതം പിഴയും കോട്ടയം പ്രത്യേക കോടതി വിധിച്ചു. മൂന്നാം പ്രതിക്ക്‌ മൂന്നുവര്‍ഷം കഠിനതടവും 5000 രൂപ പിഴയുമാണ്‌ ശിക്ഷ. ആറുപേരെ കുറ്റക്കാരല്ലെന്നുകണ്ട്‌ വിട്ടയച്ചു.

കേരളത്തില്‍ റാഗിങ്‌വിരുദ്ധനിയമം നിലവില്‍വന്നശേഷമുള്ള ആദ്യ കോടതിവിധിയാണിത്‌. എസ്‌.എം.ഇയിലെ സംഭവം മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിയെ നടുക്കിയ ഒന്നാണ്‌. അതിനുപിന്നിലുള്ളവരെ മുഴുവന്‍ നിയമത്തിനുമുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരികയും അവര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന്‌ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധസമൂഹം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആശങ്ക ഉള്‍ക്കൊണ്ടുള്ള ഈ വിധി റാഗിങ്‌ എന്ന വിപത്ത്‌ തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന്‌ എല്ലാനിലയ്‌ക്കും സഹായകമാകും.

പല പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകളിലും റാഗിങ്‌ നവാഗതര്‍ക്ക്‌ പേടിസ്വപ്‌നമാണ്‌. അതിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചവരും പഠിത്തംതന്നെ മതിയാക്കിയവരും ഏറെയുണ്ട്‌. അപമാനഭാരം, ഭയം എന്നിവകാരണം പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനാവാത്തതിനാല്‍ പലരുടെയും ഭാവി തകരാറിലായി. റാഗിങ്ങിനിരയാകുന്നവരില്‍ പലരും പേടികൊണ്ട്‌ പരാതിപ്പെടാറില്ല. പരാതികളുണ്ടായാല്‍ത്തന്നെ അവ പിന്‍വലിക്കാന്‍ പലപ്പോഴും സമ്മര്‍ദമുണ്ടാകുന്നു.

സ്‌നേഹത്തിന്റെയും സഹിഷ്‌ണുതയുടെയുംകൂടി പാഠശാലകളാകേണ്ടവയാണ്‌ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍. അവിടെ റാഗിങ്ങിന്റെ പേരില്‍ നവാഗതരുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ക്ഷതമേല്‌പിച്ചു രസിക്കുന്നവര്‍ വിദ്യാര്‍ഥിവര്‍ഗത്തിനുമാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനാകെ അപമാനമാണ്‌. അത്തരക്കാര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. റാഗിങ്‌ തടയുന്ന കാര്യത്തില്‍ നമ്മുടെ നീതിപീഠങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന താത്‌പര്യം അഭിനന്ദനീയമാണ്‌. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്‌ പഠിക്കാന്‍ നിയുക്തമായ ആര്‍.കെ. രാഘവന്‍സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശകള്‍ അംഗീകരിച്ച പരമോന്നതനീതിപീഠം അവ നടപ്പാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നേരത്തേ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

റാഗിങ്ങില്‍ കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ ഉടന്‍ പ്രഥമവിവര റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടപടിയെടുക്കണം, കുറ്റംചെയ്‌തവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പോലീസ്‌ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാവണം എന്നിവ രാഘവന്‍സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. റാഗിങ്ങിനെതിരെ ബോധവത്‌കരണം നടത്താനും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും റാഗിങ്‌വിരുദ്ധ സമിതി ഉണ്ടാക്കാനും സുപ്രീംകോടതി നേരത്തേ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. റാഗിങ്‌ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ നിയമം കര്‍ശനമാക്കണമെന്ന്‌ കേരള ഹൈക്കോടതിയും സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിനെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

അധികൃതര്‍ക്ക്‌ ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ടായാല്‍ റാഗിങ്ങിനെതിരായ നിയമം ഫലപ്രദമായിത്തന്നെ നടപ്പാക്കാനാവും. എസ്‌.എം.ഇ. പീഡനക്കേസിലെ വിധി റാഗിങ്‌ ഉന്മൂലനംചെയ്യുന്നതിന്‌ സാമൂഹിക ഇടപെടലുണ്ടാകാനും പ്രേരകമാകണം. ബോധവത്‌കരണത്തിലൂടെ, റാഗിങ്‌ തടയുന്ന കാര്യത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനാധികൃതര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥിസംഘടനകള്‍ക്കും വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനാവും. സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.

പതിന്നാലാം ലോക്‌സഭയുടെ അവസാന സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞു. (മാതൃഭൂമിയില്‍നിന്ന്)

പതിന്നാലാം ലോക്‌സഭയുടെ അവസാന സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞു
More Photos
ന്യൂഡല്‍ഹി: വനിതാസംവരണ ബില്ല്‌ പാസ്സാക്കാനാവാതെ പതിനാലാം ലോക്‌സഭയുടെ അവസാനസമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്‌ച പിരിഞ്ഞു. 1996 മുതല്‍ ദേശീയ അജന്‍ഡയിലുള്ള വനിതാസംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ്‌ തടസ്സമായി നില്‍ക്കുകയാണ്‌. ബി.എസ്‌.പി.യും എസ്‌.പി.യുമാണ്‌ ബില്ലിനെതിരെ പ്രധാനമായും രംഗത്തുള്ളത്‌.

അഞ്ചുകൊല്ലത്തെ യു.പി.എ. ഭരണത്തിനൊടുവില്‍, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവസാനം ബില്ല്‌ രാജ്യസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നതുമാത്രമാണ്‌ നേട്ടം. സ്റ്റാന്‍ഡിങ്‌ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്‌ അതുള്ളത്‌. എന്നാല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഇതുവരെ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. ബില്ല്‌ രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതിനാല്‍ അടുത്ത സര്‍ക്കാരിന്‌ വേണമെങ്കില്‍ അത്‌ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ്‌ ആശ്വാസകരം.

വനിതാബില്ല്‌ പാസാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ അതിയായ ഖേദമുണ്ടെന്ന്‌ വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ സ്‌പീക്കര്‍ സോമനാഥ്‌ ചാറ്റര്‍ജി പറഞ്ഞു. അതേസമയം,സുപ്രധാനമായ ചില നിയമനിര്‍മാണങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന പ്രശസ്‌തി പതിന്നാലാം ലോക്‌സഭയ്‌ക്ക്‌ ലഭിക്കും.

വിവരാവകാശ നിയമം, ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം, ഗാര്‍ഹികപീഡനം തടയാനുള്ള നിയമം, ദുരിത നിവാരണമാനേജ്‌മെന്റ്‌ നിയമം, കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണനിയമം, പട്ടികജാതിവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക്‌ വനഭൂമിയില്‍ അവകാശം നല്‍കാനുള്ള നിയമം, അസംഘടിത തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിയമം, ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി നിയമം തുടങ്ങിയവയാണ്‌ അവ.

വിവാദങ്ങളും ദുഷ്‌പേരും പതിന്നാലാം ലോക്‌സഭയില്‍ നിറഞ്ഞു. ചോദ്യത്തിന്‌ കോഴ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പത്ത്‌ എം.പി.മാരെ ലോക്‌സഭയില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്താക്കി. എം.പി.മാരുടെ പ്രദേശിക വികസന ഫണ്ട്‌ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നാലുപേരെ സസ്‌പെന്‍ഡ്‌ ചെയ്‌തു. മനുഷ്യക്കടത്തിന്‌ കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ട എം.പി.യേയും പുറത്താക്കി.

ഒറ്റ അവിശ്വാസപ്രമേയമേ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ്‌വേളയില്‍ തങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ നല്‍കിയതെന്ന്‌ അവകാശപ്പെട്ട്‌ ബി.ജെ.പി. അംഗങ്ങള്‍ ഒരുകോടി രൂപ സഭയില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയത്‌ ഏറെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ആണവക്കരാര്‍ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ഇടതുപക്ഷം പിന്‍വലിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ്‌ അവിശ്വാസപ്രമേയം അനിവാര്യമായത്‌. പ്രമേയത്തിനനുകൂലമായി കാലുമാറി വോട്ടു ചെയ്‌ത ബി.ജെ.പി.യിലെയും എസ്‌.പി.യിലെയും ബി.എസ്‌.പി.യിലെയും ചില എം.പി.മാരെ സ്‌പീക്കര്‍ അയോഗ്യരാക്കി.

പതിന്നാലാം ലോക്‌സഭയുടെ അവസാനസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെയും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്‌പേയിയുടെയും അസാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കം നടക്കുന്നതിനാല്‍, വോട്ട്‌ ഓണ്‍ അക്കൗണ്ട്‌ പാസാക്കാന്‍ ചേര്‍ന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തില്‍ അംഗങ്ങള്‍ നന്നേ കുറവായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസങ്ങളില്‍ മിക്ക സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അംഗങ്ങളേ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്‌ച സഭയുടെ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി പിരിയുന്ന വേളയില്‍ കുറച്ചുകൂടി അംഗങ്ങള്‍ ഹാജരായി.

ഇതു ജനങ്ങളുടെ വിജയം
CXv P\§fpsS hnPbw

]nWdmbn hnPb³

(ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്ന്‌)

Ccp]¯n\mep Znhks¯ ]cyS\w ]qÀ¯nbm¡n _p[\mgvN sshIn«v \htIcfamÀ¨v Xncph\´]pcs¯ iwJpapJw IS¸pd¯v kam]n¡pIbmWv. ]mÀSn tI{µI½nän Xocpam\{]Imcw s^{_phcn Iym¼bnsâ `mKambmWv kwØm\¯v C¯csamcp PmY Bcw`n¨Xv. kwØm\ sk{I«dnbpsS t\XrXz¯nð C ]n PbcmP³ amt\Pcpw F hnPbcmLh³, Fw hn tKmhnµ³, Sn F³ koa, sI Sn Peoð FónhÀ AwK§fpamb amÀ¨v s^{_phcn cïn\v atôizcw D¸fbnð s]mfnäv _yqtdm AwKw Fkv cmaN{µ³]nÅ DZvLmS\wsNbvXp. 14\v Cu teJI³ s]mfnäv _yqtdm tbmK¯nð ]s¦Sp¡m³ t]mbt¸mÄ C ]n PbcmP\mWv PmY \bn¨Xv.sFizcytIcfw Fó ap{ZmhmIyapbÀ¯n cm{ãob kwhmZ¯nsâ Pzen¡pó thZnIÄ XoÀ¯ amÀ¨v tIcfw Ctómfw Iï Gähpw henb P\aptóäambmWv amdnbXv Fó Imcy¯nð BÀ¡pw kwibapïmInñ. ImkÀtImSpapXð Xncph\´]pcwhsc 140 \ntbmPIaÞehpw Xmïn amÀ¨v Ahkm\n¡pt¼mÄ, FXncmfnIÄ¡pt]mepw s\ônðs¯m«p ]dbm\mIpwþkn]nsF F½ns\ shñm³, ]mÀSnbpsS P\kzm[o\t¯mSv FXncnSm³ Hcp iànbpw Cu tIcf¯nensñóv. sFizcy]qÀWamb tIcfw krãn¡m\pÅ IayqWnkväv ]mÀSnbpsS ]XnämïpIÄ¡papt¼bpÅ {ia§fpsS XpSÀ¨XsóbmWv R§Ä Cu PmYbnð DbÀ¯pó Hcp {][m\ ap{ZmhmIyw.


57 ð sFIytIcf¯nse BZys¯ kÀ¡mcns\ \bn¡m\mbn P\§Ä sXcsªSp¯Xv IayqWnkväv ]mÀSnsbbmWv. C Fw Fkv \bn¨ B Khsaâv \S¯nbXpw XpS¡an«Xpamb ]cnjvImc§fmWv tIcf¯nsâ Cós¯ ]ptcmKXn¡v ASnØm\ambXv. Cóv tIcfw ]pXnbXpw Gsd¡psd iàhpamb shñphnfnIÄ t\cnSpIbmWv. BtKmf{]XnkÔnbpsS `mKamb {]iv\§Ä apXð tI{µ AhKW\bpsS ^eambn hó hnIk\ apcSn¸phsc tIcf¯n\v apdn¨pISt¡ïXmbpïv. A¯cw shñphnfnIsf t\cn«psImïpXsó \htIcf krãn¡mbn {]hÀ¯n¡pI FóXmWv kn]nsF F½nsâ kao]\w.FðUnF^v Khsaâv kôcn¡póXv B hgn¡mWv. kÀ¡mcnsâ ^e{]Zamb CSs]SepIÄ hnhn[ P\hn`mK§fnð A\ð¸amb aXn¸pfhm¡nbn«pïv. AXpsImïv Cu aptóäs¯ XSÊs¸Sp¯pI FóXv {]Xn]£¯ncn¡pó bpUnF^pw IayqWnkväv hncp² Iym¼pIfmsIbpw Hcp \bamsbSp¯ncn¡póp. FðUnF^v kÀ¡mcnsâ P\t£a \S]SnIfnð \ncmi ]qïhcpw P\Iob {]iv\§fnepÅ kn]nsF F½nsâ CSs]Senð AklnjvWpX ]qïhcpw tIcf¯nsâ aptóäs¯ XSÊs¸Sp¯m³ \m\mhgn¡pw {ian¡póp. 1957se Khsaâns\ A«nadn¡m³ hntamN\ kacw \S¯nb iànIÄ ]pXnb cq]`mh§fmÀPn¨v ]gb ]Wn XpScpóp. tIm{Kkv t\XrXzw \ðInb kÀ¡mcpIÄ ]eXhW hsó¦nepw hnIk\¡pXn¸n\nSbm¡nb GsX¦nepw \nbaw tIcf¯nð AhÀ sImïphón«nñ.

CSXp]£t\XrXz¯nepÅ kÀ¡mcpIÀ \S¸m¡nb ]cnjvImc§Ä s]mfn¡m\mWv {]Xn]£¯ncn¡pó L«§fnseñmw tIm{Kkpw Iq«mfnIfpw {ian¨Xv. AhÀ `cW¯nð hcpt¼mgmIs«, kwØm\¯nsâ t\«§Ä XIÀ¡pó \S]SnIfneqsS aptóm«pt]mhpIbpwsNbvXp. A¯cw s]mfn¸³]Wn Ct¸mgpw XpScpIbmWv. AÀlamb tI{µhnlnXw BtKmfhð¡cW¯nsâ {]iv\§Ä XcWwsNbvXpsImïpÅ kwØm\ Khsaânsâ aptóm«pt]m¡n\v Hgn¨pIqSm\mhm¯XmWv. P\]£¯p\nópsImïpÅ _Zð\bw DbÀ¯m³ FðUnF^v kÀ¡mÀ {ian¡pt¼mÄ AXns\bpw XIÀ¡pó kao]\amWv bpUnF^ntâXv. tIcf¯n\v \nIpXnhnlnXambn \nehnð In«póXpt]mepw thïXnsñó BÝcyIcamb \ne]mSnte¡v sI]nknkn F¯nbXpw A¡mcyw FgpXn Bhiys¸«Xpw bpUnF^v F¡me¯pw ]n´pSÀó \b¯nsâ `mKambmWv.

BtKmf km¼¯nI {]XnkÔnbpsS ^eambn sXmgnð \ãs¸«v KXy´canñmsX \m«nte¡p aSt§ïnhcpó hntZi C´y¡mcnð \sñmcp]¦v aebmfnIfmWv. Ahsc kwc£n¡m³ CSs]SepïmIWsaó BhiyapbÀót¸mÄ, tIcf¯n\p am{Xambn A§s\sN¿m\mhnñ FómWv tI{µ {]hmkna{´n hbemÀ chn ]dªXv. IgnªXhWt¯Xn\v XpSÀ¨bmbn C¡pdnbpw sdbnð _Päv tIcfs¯ ]cn]qÀWambn AhKWn¨p. tIcf¯n\v aptóm«pt]mIm³ AÀlamb tI{µhnlnXw In«ntb Xocq. AXn\v ]äpó kmlNcyw Cónñ. CSXp]£ ]n´pWtbmsS bp]nF kÀ¡mÀ `cn¨ L«¯nð kwØm\¯nsâ Bhiy§Ä iàambn Dóbn¨v Hcfhphsc t\SnsbSp¡m³ Ignªncpóp. CSXp]£¯n\v \nÀWmbI kzm[o\apÅXpsImïmWv, sXmgnepd¸p]²XnbS¡apÅ ]ptcmKa\ \S]SnIÄ¡v tI{µkÀ¡mÀ \nÀ_ÔnXambXv.

s]mXptaJe hnäpXpebv¡ð, e¡pw eKm\panñm¯ kzImcyhð¡cWw, km{amPyZmky¯neqónb hntZi\bw Fónhbnseñmw Hcp]cn[nhsc bp]nF kÀ¡mcns\ XSªXv CSXp]£amWv. Fómð, Atacn¡bv¡v Iogvs¸«v BWh klIcW Icmdnð H¸phbv¡m³ bp]nF Xocpam\n¨t¸mÄ CSXp]£w ]n´pW ]n³hen¡pIbpw AtXmsS, AXphsc sN¿m³ IgnbmXncpó hnt{Zml\b§Ä Hsómómbn \S¸m¡m³ Bcw`n¡pIbpwsNbvXp. tIm{Kkv P\§Äs¡XncmWv. A[nImc¯n\mbn hÀKobXsb t{]mÕmln¸n¡póXv AXnsâ \bamWv. B \b¯nsâIqSn Dð¸óamWv Cóv cmPyw t\cnSpó hÀKobXbpsSbpw `oIcXbpsSbpw `ojWn. AXpsImïpXsó hcpó temIvk`m sXcsªSp¸nð tIcfw F§s\ hn[nsbgpXWsaó kn]nsF F½nsâ ImgvN¸mSpIqSnbmWv kpc£nX C´y, sFizcy tIcfw Fó ap{ZmhmIy¯neqsS R§Ä P\§Ä¡papónð h¨Xv.

kn]nsF Fw DbÀ¯nb a{ZmhmIy§Ä¡v tIcf¯nse P\§Ä ]qÀWa\tÊmsSbpÅ ]n´pWbmWv \ðIpósXóv \htIcf amÀ¨nsâ ]cyS\¯nð Iï Bthihpw A`qX]qÀhamb ]¦mfn¯hpw sXfnbn¨p. kn]nsF F½nsâ ZrVamb cm{ãob \ne]mSpIÄs¡Xnsc, A]hmZ§fpsSbpw IpX{´§fpsSbpw ISóm{IaW¯nsâbpw Bbp[hpambn kwLSn¨p\nð¡pó {]Xntema iànIÄ¡pÅ Xm¡oXpIqSnbmWv Cu amÀ¨nsâ Ncn{XhnPbw. A¯c¡mÀ DbÀ¯pó Im]SyPSneamb {]NmcW§Äs¡m¸añ, kn]nsF F½nsâ Nphó ]XmIbv¡pIognemWv tIcfw Fóv PmY ISóphó hgnIfnð Bthit¯msS A`nhmZyw sN¿ms\¯nb P\e£§Ä {]Jym]n¨p. Cu amÀ¨nsâ hnPbw tIcf¯nse P\§fpsS hnPbamWv.

Cu almaptóä¯nð ]¦mfnIfmb FñmhÀ¡pw \µn tcJs¸Sp¯póp. hcpw\mfpIfnse {]t£m`þ{]hÀ¯\§Ä¡pÅ DuÀPhpw BthihpamWv Cu amÀ¨nsâ A\p`hw.

Tuesday, February 24, 2009

ഓസ്കാര്‍


(കേരള കൌമുദി മുഖപ്രസംഗം )

¨h¡·« j¡Q¬·¢¨Êi¤« Br®OJq¡i¤¾ ±d¡tY®Zci¤¨Ti¤« m¤g±dY£Èi¤¨Ti¤« BY®hl¢m§¡o©·¡¨Ti¡X® Y¢Æq¡r®O j¡l¢¨k Bsj hX¢ h¤Yv Cɬ ¨Tk¢l¢nc¢©k´® ©c¡´¢ H¡o®J¡t Al¡tV® l¡t·Jw As¢º¤¨J¡Ù¢j¤¼Y®. ©c¡h¢©cnu DÙ¡i¢j¤¼ F. Bt. sp®h¡u, so¥v d¥´¤¶¢ F¼£ jÙ¤ ©dj¤Jw c¢mf®ah¡i¢ Qd¢µ¤¨J¡©Ùi¢j¤¼¢¶¤©d¡k¤« o¢c¢hi¤¨T ©k¡J dY´¹w Alj¤¨T ¨¨J¨l¾Jq¢v·¨¼ l¼¤ l£r¤¼Y® JÙ® j¡n®±T« ¨S¶¢·j¢µ¤©d¡i¢ F¼¤©lX« dsi¡u.

C±Yi¤« ©j¡hptn« Ac¤gl¢µ¤¨J¡Ù® 113 ©J¡T¢ g¡jY£it H©johi« Oj¢±Y·¢v h¤¨Ø¡j¢´k¤« ¨S¶¢i¢¶¤Ù¡l¢¿. ¨¨al« l¢O¡j¢µ¡v©¸¡k¤« c¢i±É¢´¡c¡l¡· Bp®q¡a·¢¨Ê, BY®h¡g¢h¡c·¢¨Ê, Cɬ F¼ AQàYi¤¨T Hjl¢m§oc£i c¢h¢nh¡i¢j¤¼¤ AY®. hki¡q¢Jw l¢©mn¢µ¤« o§É« ¨¨J·Ùi¢v c¤¾¢ ©c¡´¢i¢¶¤Ù¡l¤«. A±Yi¤« o§d®c¡Y®hJh¡i¡X® o¢c¢h¡h¢Jl¢¨Ê dj©h¡¼Y d£Uh¡i¢ ©k¡J« J¡X¤¼ H¡o®J¡t ©la¢i¢v Hj¤ ©Jjq£i¨Ê ¨J¡T¢ d¡s¢´q¢µY®.

V¡c¢ ©f¡i®v o«l¢b¡c« ¨Oi®Y ‘oë« ©V¡L® h¢¿¬Xit’ F¼ O¢±Y« c¢oæ«mih¡i¤« H¡o®J¡s¢¨Ê ©L¡wlk J¤k¤´¤¨h¼¤ O¢±Y« ©Jjq·¢v s¢k£o® ¨Oií DTu S¹w s¢©¸¡t¶® ¨Oií¢j¤¼Y® l¡ic´¡t H¡t´¤¼¤Ù¡l¤«. d·¤ ©c¡h¢©cnc¤Jw ©cT¢i¢j¤¼ oë« ©V¡L® F¶¤ YlXi¡X® lk J¤k¤´¢iY®. ±dh¤K Al¡tV¤Jw h¢´Y¤« C«Lë£n¢v o«o¡j¢´¤¼¤¨lÆ¢k¤« ‘Cɬu’ F¼¤ Y¨¼ l¢©mn¢¸¢´¤¼ oë« ©V¡L® Y¥·¤l¡j¢. S¹w dsº¢j¤¼Y¤©d¡¨k ©Oj¢i¢¨k c¡i H¡o®J¡t Jq¢i¢v d¤k¢ Y¨¼i¡i¢ F¼tY®Z«.

L¡co«L£Y·¢c¤« dm®O¡·k o«L£Y·¢c¤h¤¾ jÙ¤ H¡o®J¡s¤Jq¡X® oë« ©V¡L® h¢k¬Xis¢k¥¨T Okµ¢±Y o«L£Y·¢¨k ‘Aa®g¤Yf¡k’c¡i¢ Y¤Tj¤¼ F. Bt. sp®h¡u ©cT¢iY®. sp®h¡c® Cª Al¡tV® ©cj©· J¢©¶ÙY¡i¢j¤¼¤ F¼® l¢m§o¢´¤¼lj¡X® c¡«. Bb¤c¢J DdJjX¹q¤« ©k¡J¨h¹¤h¡i¢ O¢Ys¢´¢T´¤¼ o«L£Y dÚY¢Jq¤« ±d©i¡L¢µ® J¡iJk®d O¢J¢Ë cT·¢ Okµ¢±Y o«L£Y¨· c¢Y¬ iªác·¢©k´® ci¢µ AY¤k¬ ±dY¢gi¡X® sp®h¡u. o«L£Y·¢¨Ê B©L¡q g¡n o¢c¢hi¢v l¢Yµ® Bi¢j« ©hc¢ ¨J¡i®Y sp®h¡u jÙ¤ dY¢×¡©Ù¡qh¡i¢ Cɬu i¤lY§·¢¨Ê ©j¡hptnh¡X®.

hki¡q o¢c¢hi¤¨T L¦p¡Y¤j o®hjXi¡i GY¡c¤« h¢Jµ L¡c¹w cvJ¢i o«L£Y o«l¢b¡iJu Bt.¨J. ©mKs¢¨Ê hJu a¢k£d¡i¢ Qc¢µ® Q£l¢Y a¤j¢Y¹q¤¨T Hj¤ am¡oc®b¢i¢v Ac¤±Lp«¨O¡j¢º o¥e¢lj¬¨Ê Dd©am« o§£Jj¢µ® hY« h¡s¢ sp®h¡c¡i ¨Os¤¸´¡ju o«L£Y·¢¨Ê Ad¡j o¤zj c£k¡J¡m¹q¢v cȱYh¡i¢ Hr¤J¢ cT´¤¼Y¡X® d¢¼£T® c¡« JÙY®. “O¢¼ O¢¼ B¨¨m” Bi¡k¤« ‘O¢J® d¤´® O¢´® d¤´® si¢©k” Bi¡k¤« ‘h¤´¡k¡ h¤´¡fk” Bi¡k¤« J¡Y¤Jq¢v l¼¤l£r¤¼ c¢h¢n« Y¨¼ Bo§¡aJt AY¢¨Ê AY£l p¦a¬h¡i ¨¨la¬¤Y¡M¡Y·¢v ¨dT¤Ji¡X®.


`‘l©zh¡Yj”·¢¨ci¤« “QcLXhc”¨ii¤« Ali¤¨T djØj¡LY CªX¹q¢v c¢¼® d¤s·¢s´¢ Qc¡jX¬T¬¥X¤Jq¢©k´® ©h¡O¢¸¢µ©¸¡w sp®h¡u Oj¢±Y¨· Y¨¼ o«L£Y·¢¨Ê Lc®btl Y¥k¢J ¨J¡Ù® Y¢j¤·¤Ji¡i¢j¤¼¤. Cɬ, AY¢¨Ê h¤r¤lu Bj¡bci¤« d©Ù Y¨¼ sp®h¡c® cvJ¢. dJj« sp®h¡u C©¸¡w Y¨Ê j¡Q¬·¢c® G×l¤« lk¢i Ag¢h¡cdY´« o½¡c¢µ¢j¢´¤¼¤.

AÕk¢¨k Hj¤ J¤±L¡h·¢v c¢¼® i¡±Y Y¢j¢µ® mf®a¹q¤¨T ©J¡¶¨J¡·q¹w J£rT´¢ c¢k®´¤¼ so¥v d¥´¤¶¢ Cɬi¤¨T h¤·¤« hki¡q¢Jq¤¨T¨i¿¡« H¡hci¤h¡i¢ h¡s¢i¢j¢´¤¼¤. ©Oj¢i¤¨T JZ dsi¤¼ oë« ©V¡L® Cɬi¤¨T JZ Y¨¼i¡X® dsi¤¼Y®. l¡oíl·¢v oؼj¤¨T Q£l¢Y·¢v lq¨j J¤sµ¤ mf®a¹©qi¤¾¥. d¡l¹q¤¨T Q£l¢Y·¢k¡X® mf®a¹q¤¨T È£jdZ« h¤r¤lc¤¾¨Y¼® so¥v d¥´¤¶¢ ¨Yq¢i¢´¤¼¤.

©cj¨· ‘f®q¡J®’ ©d¡k¤¾ O¢±Y¹q¢v mf®a·¢cJ·® b¬¡c¢µ¢j¢´¤¼ c¢mf®aY¨ii¤« c¢mf®aYi®´¤¾¢v Hq¢µ¢j¢´¤¼ mf®a¹¨qi¤« ©Jw¸¢µ¢¶¤Ù® so¥v. Cª H¡o®J¡t Al¡tV¢k¥¨T A¿k¤Jw Ac¤gl¢µ¤ lqt¼¤ lj¤¼ Hj¤ c¡¶¤Ø¤s·¤J¡ju dàc® J£rT´¡u Jr¢i¤¼ Flso®×® c¢kl¡j·¢k¤¾ Dij¹¨qi¡X® so¥v H¡t½¢¸¢´¤¼Y®. Yc¢´® ©k¡J J¢j£T« ©cT¢·¼ o¢c¢hi¤¨T ±d©hil¤h¡i¢·¨¼ AY¢¨c¡j¤ O¡tµi¤Ù©¿¡ F¼¤ c¡« Aa®g¤Y©·¡¨T H¡t·¤©d¡J¤«.

h¨×¡¼¤J¥T¢ : G¨YÆ¢k¤« Hj¤ j«L·® JT¤· hËj·¢k¥¨T Hj¤ hki¡q¢ ©k¡J·¢v·¨¼ H¼¡hc¡l¤¼Y® CY¡a¬h¡X®. B h¢Jl¢¨Ê F¿¡ d¡j¢©Y¡n¢J¹q¤« so¥v d¥´¤¶¢i¢©k´® ¨O¿X«. d¤s·¤©d¡i¢ H¡T¢i¤« O¡T¢i¤« o½¡c¹w ©cT¢lj¤¼lt´¡i¢ O¤l¸¤ djlY¡c¢ l¢j¢´¡u Y±Y¨¸T¤¼lt, ot´¡t Dw¨¸¨T, Jk¡J¡j¨Ê J¡j¬« lj¤©Ø¡w o¡ h¶¢k¡l¤¼Y¡X® J¡X¤¼Y®. C·lX¨iÆ¢k¤« AY® o«gl¢´¡Y¢j¢´¨¶.


മാന്ദ്യ കാലത്തെ അസാധാരണ ബജറ്റ്

ബജറ്റ്‌-2009

(ദേശാഭിമാനി മുഖ പ്രസംഗം )

A-Sp-¯- km-¼-¯n-I-hÀ-jw- (2009þ-10)- G-Xp- cm-Py-s¯- kw-_-Ôn-¨pw- km-¼-¯n-I-am-bn- A-km-[m-c-W-am-b- H-óm-Wv.- ap-X-em-fn-¯-tem-I-s¯- C-tX-h-sc- {K-kn-¨-Xnð-h-¨v- G-ä-hpw- cq-£-am-b- {]-Xn-k-Ôn- F-ñm-hn-`m-Kw- P-\-§Ä-¡pw- Iq-Sp-Xð- {]-Xym-Lm-Xw-kr-ãn-¡p-ó- Im-e-b-f-hm-bn-cn-¡pw- A-Xv.- A-Xn-s\- hmÀ-jn-I-_-P-än-eq-sS- F-§-s\- t\-cn-Sp-óp- F-ó-Xn-em-Wv- Hm-tcm- kÀ-¡m-cn-sâ-bpw- km-¼-¯n-I-þ- km-aq-ly-Im-gv-N-¸m-Sv- hy-à-am-Ip-I.-

tem-Iv-k-`m- sX-c-sª-Sp-¸v- B-k-ó-am-sW-óp- ]-d-ªv- bp-]n-F- kÀ-¡mÀ- {]-Xn-k-Ôn- t\-cn-Sp-ó-Xn-\v- aqÀ-¯-am-b- H-cp- \-S-]-Sn-bpw- ssI-s¡m-Åm-sX- G-Xm-\pw- am-k-t¯-¡p-Å- thm-«v-Hm-- A-¡u-ïm-bn- am-{X-am-Wv- _-P-äv- A-h-X-cn-¸n-¨-Xv.- {]-Xn-k-Ôn- Kp-cp-X-c-am-bn- _m-[n-¡p-ó- {]-hm-kn- C-´y-¡m-cp-sS- ]p-\-c-[n-hm-k-¯n-t\m- {]-Xn-k-Ôn-bn-em-Ip-ó- hy-h-km-b-§-sf,- A-Xp-h-gn- sXm-gn-em-fn-I-sf-bpw- k-lm-bn-¡p-ó-Xn-t\m- H-cp- \nÀ-tZ-i-hpw- tI-{µ-_-P-än-ep-ïm-bn-ñ.-

\n-Ip-Xn-h-cp-am-\w- C-Sn-bp-ó-Xn-\mð- _-P-än-sâ- h-ep-¸w- Ip-d-bm-Xn-cn-¡m-³ kw-Øm-\-§-sf- k-lm-bn-¡p-ó-Xn-\pw- A-h-bv-¡v- Iq-Sp-Xð- hm-bv-]- A-\p-h-Zn-¡m-t\m- A-\p-h-Z-\o-b-am-b- I-½n-bp-sS- ]-cn-[n- hÀ-[n-¸n-¡m-t\m- tI-{µw- X-¿m-dm-bn-ñ.- A-Xn-\mð,- tI-c-f-¯n-sâ- 2009þ-10 _-P-äv- X-¿m-dm-¡p-I- [-\-a-{´n- tXm-a-kv- sF-k-¡n-\v- {]-bm-k-I-c-am-bn.-

Cu- {]-Xn-Iq-em-h-Ø-bn-epw- {]-Xn-k-Ôn-aq-ew- Iq-Sp-Xð- h-e-bp-ó- Z-cn-{ZÀ-¡pw- km-[m-c-W-¡mÀ-¡pw- B-izm-kw-]-I-cm-\pw- aq-e-[-\-s¨-e-hv- K-Wy-am-bn- hÀ-[n-¸n-¨v- kw-Øm-\- k-¼-Zv-hy-h-Ø-bv-¡v- \-thm-tò-jw- ]-I-cm-\pw- {]-tXy-Iw- {i-²n-¨p.- Zm-cn-{Zy-tc-J-bv-¡p- Io-gn-ep-Å-hÀ-¡pw- ]-«n-I-Pm-Xn-hn-`m-Kw,- a-Õy-s¯m-gn-em-fn-IÄ,- B-{i-b-kv-Io-an-se- Ip-Spw-_-§Ä- F-ón-h-bv-¡pw- In-tem-bv-¡v- c-ïp-cq-]- \n-c-¡nð- A-cn,- an-\n-aw- s]-³j-³ 250 cq-]-bm-bn- hÀ-[n-¸n-¡ð,- ZpÀ-_-e-hn-`m-K-§Ä-¡v- G-sd- ap-¼v- \ð-In-b- `-h-\-hm-bv-]-bp-sS- Ip-Sn-Èn-I- F-gp-Xn-¯-Åð,- ]-«n-I-hn-`m-K-§Ä-¡pw- ]-cn-hÀ-¯n-X- ss{I-kv-X-hÀ-¡pw- kÀ-¡mÀ,- tImÀ-]-td-j-³,- k-l-I-c-W-Øm-]-\-§Ä- F-ón-h-bnð-\n-só-Sp-¯- hm-bv-]-bp-sS- ]-en-i-bpw- 25,-000 cq-]-h-sc-bp-Å- ap-X-epw- F-g-Xn-¯-Åð- ap-X-em-b-h-bm-Wv- B-izm-k-\-S-]-Sn.-

kÀ-¡m-cpw- A-Xn-\p-Io-gn-ep-Å- hn-hn-[- Øm-]-\-§-fpw-Iq-Sn- \-S-¯p-ó- ]-Ým-¯-e- ku-I-cy-\nÀ-am-W-]-²-Xn-I-fm-Wv- a-säm-cn-\w.- 2009þ-10ð- 5000 tIm-Sn- cq-]-bm-Wv- C-Xn-\m-bn- sN-e-h-gn-¡p-I.- C- Fw- F-kv- ]mÀ-¸n-S-]-²-Xn,- kw-Øm-\- s]m-Xp-ta-J-em- Øm-]-\-§Ä,- hy-h-km-b-þ-sF-Sn-þ-Sq-dn-kw- t{]m-Õm-l-\- G-P-³kn-IÄ,- tdm-Uv-kv- B-³Uv- {_n-Uv-P-kv- tImÀ-]-td-j-³,- `-h-\-\nÀ-am-W- t_mÀ-Uv- ap-X-em-b-h- \-S-¯p-ó- ap-Xð-ap-S-¡v- th-sdm-cp- 5000 tIm-Sn- cq-]- h-cpw.- sI-F-kv-Sn-]n-bp-sS-bpw- P-e-\n-[n-bp-sS-bpw- c-ïmw-L-«-¯n-sâ- A-S-¦ð- 8000 tIm-Sn- cq-]- h-cpw.-

kw-Øm-\- s]m-Xp-ta-J-e- t\-cn-«pw,- A-Xpw- tI-{µ- s]m-Xp-ta-J-e-bpw- kw-bp-à-am-bpw,- tI-{µ- s]m-Xp-ta-J-e- X-\n-¨pw- \-S-¯p-ó- ap-Xð-ap-S-¡v- 4000 tIm-Sn- cq-]- h-cpw.- sI-F-kv-sF-Un-kn,- In-³{^- ap-X-em-b-h-bp-am-bn- _-Ô-s¸-«- 10,-000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- kz-Im-cy-\n-t£-]w- C-Xn-\p-]p-d-sa-bm-Wv.- C-h-bnð-\n-só-ñm-am-bn- 10,-000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS-sb-¦n-epw- \n-t£-]w- 2009þ-10 hÀ-j-¯nð-¯-só- D-ïm-Ipw.- ap-s¼m-cn-¡-epw- C-ñm-¯- tXm-Xn-ep-Å- Cu- \n-t£-]w- kw-Øm-\- k-¼-Zv-hy-h-Ø-bv-¡pw- P-\-Po-hn-X-¯n-\pw- {]-Xn-k-Ôn-bp-sS- Xo-¨q-f-bnð-\n-óv- h-en-b- B-izm-k-am-Wp- ]-I-cp-I.-

tI-{µ- bp-]n-F- kÀ-¡m-cn-sâ- k-ao-]-\-¯nð-\n-óv- Xn-I-¨pw- hy-Xy-kv-X-am-bm-Wv- B-tKm-f-{]-Xn-k-Ôn-sb- Fð-Un-F-^v- kÀ-¡mÀ- ssI-Im-cyw-sN-¿p-ó-sX-óv- C-Xnð-\n-óp- hy-àw.- tdm-Uv,- ]m-ew,- sI-«n-Sw- F-óo- C-\-§-fn-em-bn- 1500 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- ap-Xð-ap-S-¡v- a-e-_mÀ-{]-tZ-i-¯v- \-S-¯p-óp- F-ó-Xm-Wv- Cu- _-P-än-sâ- a-säm-cp- k-hn-ti-j-X.- tI-c-f-¯n-sâ- sX-¡pw- h-S-¡pw- X-½nð- hn-I-k-\-Im-cy-¯n-epw- Po-hn-X-\n-e-hm-c-¯n-epw- \n-e-\nð-¡p-ó- A-k-a-Xzw- Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\p-Å- t_m-[-]qÀ-h-am-b- \-S-]-Sn-bm-Wv- C-Xv.-

{]m-Y-an-I-ta-J-e-bn-se- s\ð-Ir-jn,- ]-¨-¡-dn,- sX-§p-Ir-jn,- ]m-epð-¸m-Z-\w,- ar-K-kw-c-£-Ww,- a-Õy-_-Ô-\-hpw- Ir-jn-bpw- F-ón-h-bv-¡m-sI- h-en-b- ]-cn-K-W-\- _-P-äv- \ð-Ip-óp.- C-Sp-¡n-þ-Ip-«-\m-Sv- ]m-t¡-Pv- \-S-¸m-¡p-ó-Xn-\v- ap-³K-W-\m-Sn-Øm-\-¯nð- \-S-]-Sn- \nÀ-tZ-in-¨n-«p-ïv.- sN-dp-In-S- P-e-tk-N-\-¯n-\p-Å- sN-¡v-Umw,- d-Kp-te-äÀ,- en-^v-Sv- C-dn-tK-j-³ C-h-bnð- tI-Sp-h-ó-sXm-s¡- \-óm-¡pw.- ]-c-¼-cm-K-X- hy-h-km-b-§-fp-sS- ]p-\-cp-²m-c-W-¯n-\pw- \-S-¯n-¸n-\p-am-bn- ap-³hÀ-j-t¯-¡mÄ- Iq-Sp-Xð- Xp-I- h-I-bn-cp-¯n-bn-«p-ïv.-

tI-c-f- Zn-t\-iv- _o-Un-bnð-\n-óv- t\-c-s¯- s]-³j-³ ]-äp-ó-hÀ-¡v- 500 cq-]- s]-³j-³ A-\p-h-Zn-¨p.- C-h- Cu- _-P-än-sâ- X-\n-a- hn-fn-t¨m-Xp-óp.- Xz-cn-X-K-Xn-bn-ep-Å- h-fÀ-¨- {]-Zm-\w-sN-¿p-ó- h-³In-S- hy-h-km-b-§Ä- Xp-S-§p-ó-Xn-\pw- D-Å-h- hn-]p-e-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\p-ap-Å- ]-²-Xn-bp-sS- H-cp- `m-K-am-Wv- 2009þ-10ð- \-S-¸m-hp-I.- A-Xn-\v- D-X-Ipw-hn-[w- sI-F-kv-sF-Un-kn,- sI-F-^v-kn,- In-³{^,- C-³Ið- ap-X-em-b-h-bp-sS- {]-hÀ-¯-\w- G-tIm-]n-¸n-¡p-ó-Xm-Wv.- sF-Sn-bpw- Sq-dn-k-hpw- tI-c-f-¯n-sâ- sam-¯-¯n-ep-Å- h-fÀ-¨-bv-¡v- Du-¡p-Iq-«p-óp.-
A-h-bv-¡pw- ]-Ým-¯-e-hn-I-k-\-¯n-\p-am-bn- hn-]p-e-am-b- ]-²-Xn-bp-ïv.- A-Xn-\m-bn- Im-cy-am-b- Xp-I- _-P-änð- sIm-Ån-¨n-«p-ïv.-

DuÀ-P-cw-K-¯v- ]p-Xn-b- ]-²-Xn-IÄ-¡p-]p-d-sa- tI-c-f-s¯- B-Zy- k-¼qÀ-W- kn-F-^v-Fð- kw-Øm-\-am-¡n- am-än- 780 sa-Km-hm-«v- ssh-Zyp-Xn- em-`n-¡m-\p-Å- ]-²-Xn- \-S-¸m-¡p-óp.- sI-F-kv-BÀ-Sn-kn-sb-bpw- A-Xn-sâ- tim-Nym-h-Ø-bnð-\n-óp- I-c-I-b-äp-óp.- tk-h-\-ta-J-e-bnð- kÀ-¡mÀ-Øm-]-\-§-sf- sa-¨-s¸-Sp-¯n- Kp-W-\n-e-hm-cw- D-bÀ-¯m-\pw- tk-h-\w- hym-]-I-am-¡m-\p-am-Wv- \nÀ-tZ-iw.-

Ip-Sn-sh-Åw- F-ñm- {]-tZ-i-¯pw- D-d-¸m-¡m-\m-bn- 1023 tIm-Sn-bnð-¸-cw- cq-]-bp-sS- ]-²-Xn-bm-Wv- \-S-¸m-¡p-ó-Xv.- ]-«n-I-hn-`m-K-§Ä-¡p-Å- hn-ln-Xw- Iq-Sp-Xð- Im-cy-£-a-am-bpw- e-£y-t_m-[-t¯m-sS-bpw- \-S-¸m-¡p-ó-Xn-\p-Å- \nÀ-tZ-iw- _-P-än-ep-ïv.-

tI-{µ-_-P-äv- {]-hm-kn-I-sf- B-sI- A-h-K-Wn-¨-t¸mÄ- tI-c-f- _-P-änð- {]-hm-kn-t£-a-¯n-\m-bn- c-ïv- B-izm-k-]-²-Xn-bm-Wv- DÄ-s¡m-Ån-¨n-«p-Å-Xv.- Xp-S-¡w- F-ó- \n-e-bnð- A-h- {]-hm-kn-I-fnð- h-en-b- {]-Xo-£- D-WÀ-¯p-óp.- h-\n-X-IÄ-¡m-bn- {]-tXy-I- ]-²-Xn-I-fpw- {]-tXy-I- A-S-¦-epw- P-\-Io-bm-kq-{X-W-¯nð- {]m-tZ-in-I- kÀ-¡m-cp-I-fp-sS- k-hn-ti-j-X-bm-bn-cp-óp.- A-h- sN-¿p-ó-Xp-t]m-se- _-P-äv- A-S-¦-en-sâ- 10 i-X-am-\w- kv-{Xo-IÄ-¡m-bn- \o-¡n-h-bv-¡p-I- H-cp- e-£y-am-bn- _-P-äv- {]-Jym-]n-¡p-óp.-

]p-Xn-sbm-cp- \n-Ip-Xn-bpw- _-P-äv- \nÀ-tZ-in-¡p-ón-ñ.- F-ómð,- \n-Ip-Xn-bn-X-c- h-cp-am-\-am-bn- 574 tIm-Sn- cq-]- ]n-cn-s¨-Sp-¡m-\p-Å- aqÀ-¯-am-b- \nÀ-tZ-iw- _-P-än-ep-ïv.- \n-Ip-Xn-h-cp-am-\w- Ip-d-bm-\n-S-bp-Å- km-l-N-cy-¯nð- kÀ-¡m-cn-sâ- hn-]p-e-am-b- ]-²-Xn-IÄ- \-S-¸m-¡p-ó-Xn-\v- A-[n-I- hn-`-h-k-am-l-c-W-¯n-\v- I-sï-¯n-b- amÀ-Kw- k-hn-ti-j-{i-²- B-IÀ-jn-¡p-óp.- _-P-änð- C-¯-c-¯n-sem-cp- am-ä-¯n-\v- km-[n-¨-Xv- \n-Ip-Xn- k-am-l-c-W-¯nð- 2000 tIm-Sn-bp-sS- hÀ-[-\- h-cp-¯m-³ I-gn-ª-Xp-sIm-ïm-Wv.- I-gn-ª- c-ïp-hÀ-j-¯n-epw- C-¯-c-¯n-ep-Å- hÀ-[-\- h-cp-¯m-³ I-gn-ªn-«p-ïv.- A-Xnð- [-\-a-{´n- A-`n-\-µ-\-aÀ-ln-¡p-óp.- A-t±-l-t¯m-sSm-¸w-\n-ó- \n-Ip-Xn-h-Ip-¸n-se- D-tZym-K-Ø-sc-bpw- \n-Ip-Xn- sIm-Sp-¡p-ó-Xnð- ip-jv-Im-´n-Im-Wn-¨- hym-]m-cn-hy-h-km-bn-I-sf-bpw- P-\-§-sf-bpw- A-`n-\-µn-t¡-ï-Xp-ïv.-

Cu- {]-h-W-X- Xp-SÀ-óm-em-Wv- [-\-a-{´n- ]-d-ª- X-c-¯nð- h-en-b- kw-Jy- sN-e-h-gn-¨p-Å- ]-²-Xn-IÄ- \-S-¸m-¡m-³ tI-c-f-¯n-\v- I-gn-bp-I.- ]p-Xn-sbm-cp- km-¼-¯n-I-km-l-N-cy-am-Wv- B-tKm-f-hð-¡-c-W-hpw- {]-Xn-k-Ôn-bpw- bp-]n-F- kÀ-¡m-cpw-Iq-Sn- kr-ãn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.- ]-Xn-hp-Å- km-¼-¯n-I-]-cn-]m-Sn-bn-eq-sS- `q-cn-]-£-hpw- ]m-h-s¸-«-h-cpw- km-[m-c-W-¡m-cp-am-b- P-\-km-am-\y-¯n-\v- t£-a-hpw- ]p-tcm-K-Xn-bpw- D-d-¸p-\ð-Im-\m-In-ñ.- A-Xn-\v- ]p-Xn-b- k-ao-]-\-hpw- ]-²-Xn-bpw- ssi-en-bpw- B-h-iy-am-Wv.- A-Xm-Wv- 2009þ-10se- tI-c-f- _-P-äv- hm-Kv-Zm-\w-sN-¿p-ó-Xv.-

bp-Un-F-^n-sâ-bpw- a-äpw- A-Ô-am-b- cm-{ão-b-{]-Xn-I-c-Ww-aq-ew- Cu- _-P-än-sâ- {]-tbm-P-\w- P-\-km-am-\y-¯n-\v- \-ã-s¸-Sn-sñ-óv- D-d-¸p-h-cp-t¯-ï- _m-[y-X- \n-b-a-k-`m- km-am-Pn-IÀ-¡p- am-{X-a-ñ- hÀ-K-_-lp-P-\- kw-L-S-\-I-fnð- {]-hÀ-¯n-¡p-ó-hÀ-¡pw- km-¼-¯n-I-]p-tcm-K-Xn-¡pw- km-aq-ly-\o-Xn-¡pw-th-ïn- \n-e-sIm-Åp-ó-hÀ-¡p-ap-ïv.- A-gn-a-Xn-c-ln-X-hpw- kp-Xm-cy-hpw- P-\-§-tfm-Sv- {]-Xn-_-²-X-bp-ap-Å- `-c-Ww- D-ïm-bmð- am-{X-ta- G-Xp- ]-²-Xn-bpw- ^-e-{]-Z-am-bn- \-S-¸m-¡m-³ I-gn-bq.- A-Xn-\p-Å- ]-cn-]m-Sn- Fð-Un-F-^v- kÀ-¡m-cn-\v- D-sï-ópw- Cu- _-P-äv- hn-fn-t¨m-Xp-óp

ബജറ്റിലെ കലയും മീമാംസയും

ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്ന്‌

tUm.- Fw- F D½³-

tI-c-f- [-\-a-{´n- tXm-a-kv- sF-k-Iv- kw-Øm-\- _-P-äv- {]-{In-b- tI-h-ew- H-cp- [-\-Im-cy- D-]-I-c-W-sa-ó-Xn-\p-]-cn,- H-cp- I-e-bpw- ao-amw-k-bp-am-¡n- am-än-bn-cn-¡p-óp.- 2009þ-10se- _-P-äv- H-cp- A-km-[m-c-W- _-P-äm-sW-óv- A-t±-lw-X-só- hn-ti-jn-¸n-¡p-I-bp-ïm-bn.- F-´m-Wv- A-Xn-sâ- Im-c-W-§Ä- F-óv- G-hÀ-¡pw- A-dn-hp-Å-Xm-Wv.-

c-ïp- tNm-Zyw- Cu- {]-Ir-X-¯nð- {]-k-à-am-sW-óv- tXm-óp-óp-:- F-´m-Wv- Cu- _-P-än-sâ- e-£y-§Ä-?- F-´m-Wv- A-Xn-sâ- A-Sn-Øm-\-k-¦ð-¸-§Ä-?- _-P-äv- {]-kw-K-¯n-se- B-Zy-s¯- 57 ]p-d-§Ä- A-Xv- hy-à-am-¡p-óp-ïv.- A-ôv- X-e-s¡-«nð- A-Xn-s\- kw-{K-ln-¡p-I- H-cp-h-I- e-fn-X-hð-¡-c-W-am-sW-ó-dn-bmw.-

H-óv,- B-tKm-f-am-µy-¯n-sâ- i-à-am-b- ]n-Sn-bnð-\n-óv- tI-c-f-s¯- k-aÀ-Y-am-bn- ap-tóm-«p-\-bn-¡-Ww.-

c-ïv,- tI-c-f-¯n-sâ- I-gn-ª- aq-óv- Z-im-Ð-¯n-se- km-¼-¯n-I-h-fÀ-¨-bnð- {]-hm-kn- a-e-bm-fn-IÄ- \nÀ-Wm-b-I-am-b- H-cp- ]-¦p- h-ln-¨n-«p-ïv.-

C-¡m-e-¯v- G-Xm-ïv- 15000 tIm-Sn- tUm-f-dn-sâ- hn-tZ-i-\m-W-bw- tI-c-f-¯nð- H-gp-In-sb-¯n-bn-«p-ïv.- km-¼-¯n-I-am-µy-¯n-sâ- Cu- N-cn-{X-ap-lqÀ-¯-¯nð- C-¡m-cy-s¯-¡p-dn-¨pw- {]-hm-kn-I-sf-¡p-dn-¨pw- ]-cn-K-Wn-t¡-ï-Xm-bn-«p-ïv.-

aq-óv,- tI-c-f-P-\-X-bp-sS- km-aq-ly-kp-c-£- `-{Z-am-t¡-ï- D-¯-c-hm-Zn-¯w- Cu- kÀ-¡m-cn-\p-ïv.- I-gn-ª- hÀ-j-s¯- _-P-än-epw- C-¡m-cyw- i-à-am-bn- F-Sp-¯p-]-d-ªn-cp-óp.-

\m-ev,- {]m-tZ-in-I- A-k-´p-en-Xm-h-Ø- C-ñm-Xm-¡-Ww.- tI-c-f-¸n-d-hn-bnð- a-e-_m-dpw- Xn-cp-s¡m-¨n- {]-tZ-i-hpw- X-½nð- am-\-hn-I- hn-I-k-\-Im-cy-¯nð- (D-Zm-:- km-£-c-X,- in-ip-a-c-W-\n-c-¡v)- \n-e-\n-ón-cp-ó- A-k-a-Xzw- Ip-d-bv-¡p-ó-Xnð- tI-c-fw- Im-Wn-¨- am-Xr-I- C-´y-bn-se- C-X-c- kw-Øm-\-§Ä-¡v- H-cp- km-[-\- ]m-T-am-sW-óv- A-aÀ-Xy-sk-³ Nq-ïn-¡m-Wn-¨n-«p-ïv.-

A-ôv,- tI-c-f-¯n-sâ- `q-an-im-kv-{X-]-c-hpw- km-aq-ly-hpw- km-¼-¯n-I-hp-am-b- A-\p-`-h-§Ä- C-´y-bp-sS- C-X-c-{]-tZ-i-§-sf- A-t]-£n-¨v- A-Zzn-Xo-b-am-Wv.- Cu- A-Sn-Øm-\- bm-YmÀ-Yyw- Aw-Ko-I-cn-¡m-sX- C-hn-sS- H-cp- _-P-äpw- B-kq-{X-W-hpw- km-[y-a-ñ.-

ap-³I-cp-X-ep-IÄ- F-Sp-¡p-I- cm-Py-X-{´-Ú-X-bm-Wv.- km-¼-¯n-I-am-µy-¯n-sâ- cq-£-am-b- A-Xn-{]-k-cw- cq-]-sa-Sp-¡p-ó-Xn-\p- ap-¼p-X-só- A-Xn-s\-Xn-sc- bp-²w- sN-t¿-ï-Xp-ïv.- C-hn-sS- kz-Im-cy-]-¦m-fn-¯-hpw- tI-{µ- k-l-I-c-W-hpw- \nÀ-Wm-b-I- L-S-I-§-fm-Wv.- 20,-000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- kz-Im-cy-ap-Xð-ap-S-¡pw- 1300 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- tI-{µ-þ-kw-Øm-\- kÀ-¡mÀ- kw-bp-à- kw-cw-`-§Ä,- 2000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- tI-{µ- s]m-Xp-ta-J-em- ap-Xð-ap-S-¡p-IÄ- F-ón-h- Iq-«n-hm-bn-t¡-ï-Xm-Wv.-

C-Xv- G-«n-se- ]p-ñp-Xn-óm-¯- ]-ip-hm-Im-Xn-cn-¡m-³ k-aÀ-Y-am-b- \-b-§-fpw,- X-{´-§-fpw- cm-{ão-b- C-Ñm-i-àn-bpw- Iq-Sn-tb- Xo-cq.- Cu- sN-dn-b- Ip-dn-¸nð- Rm-³ hn-i-Zmw-i-§-fn-te-¡v- C-\n-bpw- I-S-¡p-ón-ñ.- a-dn-¨v- _-P-än-s\- aq-óv- dn-kÀ-hv- _m-¦v- kq-N-I-§Ä- D-]-tbm-Kn-¨v- hn-e-bn-cp-¯m-³ D-t±-in-¡p-óp.- aq-óv- I-½n- kq-N-I-§Ä,- c-ïv- d-h-\yq- I-W-¡v,- aq-óv- sam-¯w- sN-e-hp- am-Xr-I.- I½n- kq-NI§Ä- aq-óp-X-cw- I-½n-I-fm-Wv- [-\-am-t\-Pv-sa-ânð- {]-k-àw.- d-h-\yq-I-½n,- [-\-I-½n,- {]m-Y-an-I- I-½n.- d-h-\yq-h-cp-am-\-t¯-¡mÄ- d-h-\yq- sN-e-hv- hÀ-[n-¡p-t¼m-gm-Wv- d-h-\yq-I-½n- D-ïm-Ip-I.- tI-c-fw- d-h-\yq- sN-e-hp-IÄ- sh-«n-¨p-cp-¡n- d-h-\yq- an-¨w- D-ïm-¡m-³ b-Xv-\n-¨n-ñ.-

kw-Øm-\-¯n-sâ- i-¼-fw,- s]-³j-³,- ]-en-i- F-óo- sN-e-hp-IÄ-¡v- a-Xn-bm-b- X-\-Xv- h-cp-am-\w- \-ap-¡v- C-ñm-Xm-bn-«v- \m-fp-IÄ- G-sd-bm-bn.- hn-I-kn-X- cm-Py-§-fp-sS- \n-e-hm-c-¯nð- i-cm-i-cn- B-bpÀ-ssZÀ-Ly-ap-Å- tI-c-f-¯nð- s]-³j-³ sN-e-hp- Iq-Spw.- s]-³j-³{]m-bw- D-bÀ-¯p-I- im-iz-X- ]-cn-lm-c-a-sñ-¦n-epw- bm-YmÀ-Yy-§Ä- Aw-Ko-I-cn-¡m-³ \mw- ssh-In-¡q-Sm.- F-ómð,- km-¼-¯n-I-am-µy-¯n-sâ- ]-Ým-¯-e-¯nð- A-¯-cw- \-S-]-Sn- A-\-h-k-c-¯n-em-Ipw.- Im-c-Ww- 18000 t]À-¡v- ]p-Xn-b- sXm-gn-e-h-k-cw- D-ïm-Ip-sa-ó- h-kv-Xp-X- hn-kv-a-cn-¡m-\m-hn-ñ-tñm-?-

I-gn-ª- c-ïp-hÀ-j-§-fnð- tI-c-fw,- ]-Ýn-a-_w-KmÄ,- ]-ôm-_v,- PmÀ-J-Þv- F-óo- kw-Øm-\-§Ä- d-h-\yq- an-¨-ap-ïm-¡n.- A-Xnð- ap-³]-´n-bnð- _n-lm-dm-Wv.- ]-{´-ïmw- [-\-I-ao-j-sâ- ip-]mÀ-i-b-\p-k-cn-¨v- an-¨w-h-¨p- \-ñ- ]n-Å- N-a-bp-I-bm-tWm,- e-£y-t_m-[-t¯m-sS- P-\-§-tfm-Sp-Å- D-¯-c-hm-Zn-¯w- \n-d-th-äp-I-bm-tWm- I-c-Wo-b-sa-ó- Xo-cp-am-\w- Hm-tcm- kÀ-¡m-cn-tâ-Xp- am-{X-am-Wv.- F-ómð,- hÀ-jw-tXm-dpw- hm-bv-]-sb-Sp-¯v- d-h-\yq-I-½n- \n-I-¯p-ó- {]-h-W-X- {I-an-I-am-bn- Ip-d-¨p-sIm-ïp-h-cn-I-sb-ó- X-{´w- ]m-en-¡-s¸-tS-ï-Xp-ïv.- tI-c-fw- G-Xm-ïv- `w-Kn-bm-bn- A-Xv- \nÀ-h-ln-¨p.-

2010þ-11ð- d-h-\yq-I-½n- C-ñm-Xm-Ip-sa-ó- D-d-¸v- Xn-I-¨pw- hn-izm-ky-X-bp-Å-Xm-Wv.- 2009þ-10ð- {]-Xo-£n-¡p-ó- d-h-\yq-I-½n- B-`y-´-c-h-cp-am-\-¯n-sâ- 1.-49 i-X-am-\-am-Wv.- C-Xv- I-gn-ª-hÀ-j-s¯- ]p-Xp-¡n-b- _-P-äv- A-S-¦-en-t\-¡mÄ- Ip-d-hm-Wv.- tI-{µ-kÀ-¡m-cn-sâ- C-S-¡m-e- _-P-änð- k-I-e- I-½n-kq-N-I-§-fpw- in-£-W-hpw- Im-änð-]-d-¯n-bn-cn-¡p-óp.- A-]qÀ-h-km-l-N-cy-§-fnð- F-´p-am-Im-sa-ó- a-«n-em-Wv- A-h-cp-sS- \o-¡w.- A-t¸mÄ- kw-Øm-\- hm-bv-]-IÄ-¡v- A-Xn-cp-h-bv-¡p-ó-Xn-sâ- A-\u-Nn-Xyw- h-f-sc- hy-àw.-

{]m-Y-an-I- I-½n-sb-¡p-dn-¨v- H-cp- hm-¡v.- I-½n-bnð-\n-óv- ]-en-i-s¨-e-hv- Ip-d-bv-¡p-t¼mÄ- In-«p-ó-Xm-Wv- {]m-Y-an-I- I-½n.- 2009þ-10 se- d-h-\yq-I-½n-bnð-\n-óv- ]-en-i- sN-e-hp- Ip-d-¨mð,- A-Xv- 2304 tIm-Sn-bp-sS- an-¨-am-Ipw.- A-tX-k-a-bw- [-\-I-½n- (sam-¯w- sN-e-hpw- d-h-\yq- h-cp-am-\-hpw- X-½n-ep-Å- hy-Xym-kw)- 369 tIm-Sn- cq-]-bm-bn- Ip-d-bp-I-bpw- sN-¿p-óp.- XoÀ-¨-bm-bpw- H-«pw- B-i-¦-bv-¡v- Im-c-W-an-ñm-¯- [-\-am-t\-Pv-sa-âv- F-óp-X-só- ]-d-bmw.- A-Sp-¯-hÀ-j-s¯- (2009þ-10)- [-\-I-½n- B-`y-´-c-h-cp-am-\-¯n-sâ- 2.-81 i-X-am-\-am-bn-cn-¡p-sa-óm-Wv- a-Xn-¸v.-

hm-kv-X-h-¯nð- km-¼-¯n-I-am-µy-¯n-sâ- ]-Ým-¯-e-¯nð- C-Xv- hÀ-[n-¸n-¨mð- BÀ-¡pw- Ip-äw- ]-d-bm-\m-hn-ñ.- k-¼-Zv-L-S-\- 10þ-11 i-X-am-\-¯nð- A-[n-I-am-bn- h-f-cp-I-bpw,- A-Xnð- Xm-sg- \n-c-¡nð- (H-cp-]-t£- A-Xv- i-cm-i-cn- F-«v- i-X-am-\-¯nð- Xm-sg-bm-Ip-sa-óm-Wv- kq-N-\)- ]-en-i- sIm-Sp-¡p-ó- hm-bv-]-bp-sa-Sp-¯v- {]-Xypð-¸m-Z-\-]-c-am-b- Im-cy-§Ä-¡p- th-ïn- sN-e-hn-«mð- H-c-]-I-S-hpw- h-cm-\n-ñ.- ]-t£,- A-gn-a-Xn-bpw- ]-Ww- tNmÀ-¨-bpw- IÀ-i-\-am-bn- X-S-b-W-sa-óp-am-{Xw.- hm-kv-X-h-¯nð- A-]-I-Sw- ]-Xn-bn-cn-¡p-ó-Xv- C-hn-sS-bm-Wv.-

tI-c-f-s¯- A-]-I-S-¯nð- Nm-Sn-¨-Xnð- a-cm-a-¯p-h-Ip-¸v- h-ln-¨- ]-¦v- H-cp- \n-jv-]-£- hn-e-bn-cp-¯-en-\v- hn-t[-b-am-¡n-bmð- A-Xv- hy-à-am-Ipw.- dh\yq-IW¡v- ]p-Xn-b _Pänð- ]p-Xn-b \n-Ip-Xn-IÄ- Cñ.- k¼Zv-LS\sb DuÀ-Pkz-eam-¡m³- Ip-sd \n-Ip-Xn- Cfhp-IÄ- {]Jym-]n-¡p-Ibpw- sNbv-Xp.- \n-Ip-Xn-bn-Xc hcp-am-\¯n-em-Wv- [\a{´n- {i²n-¨n-cn-¡p-óXv.- 574 tIm-Sn- cq-]bp-sS A[n-Ihn-`hkam-lcWam-Wv- {]Xo-£n-¡p-óXv.- hm-kv-Xh¯nð- CXv- hfsc hÀ-[n-¸n-¡m³- km-[y-Xbp-ïv.- ]m-hs¸«hÀ-¡v- ku-P\y-§Ä- \ð-Ip-óXp-t]m-se {][m-\am-Wv- ]Wap-Å D]tbm-àm-¡fp-sS tað- NmÀ-Pp-IÄ- Np-a¯p-óXv.-

GXm-bm-epw- ASp-¯ hÀ-jw- (2010þ11)- dh\yq-I½n- ]q-Py-am-Ip-saó {]Xo-£ Hcn-¡epw- AØm-\¯ñ.- ]Xn-aq-ómw- [\-Iao-j³- AhmÀ-Uv- F{X bm-Ym-Øn-Xn-Iam-bm-epw- tIcf¯n-\v- dh\yq- an-¨ap-ïm-¡m³- km-[n-¡pw.- \n-Ip-Xn-bn-Xc hcp-am-\s¯¡p-dn-¨v- kÀ-¡mÀ- Ku-cham-b NÀ-¨ Xp-S§n-hv-¡p-óXv- \óm-bn-cn-¡pw.- sNehv- am-Xr-I sam-¯w- sN-e-hv- am-Xr-I- ]-e-Xp-sIm-ïpw,- {]-tXy-In-¨pw- km-¼-¯n-I- am-µy-]-Ým-¯-e-¯nð- {]-iw-k-\o-b-am-Wv.-

H-ä-b-Sn-¡v- C-{X-tb-sd- km-aq-ly-kp-c-£m-]-²-Xn-IÄ- ap-s¼m-cn-¡-epw- {]-Jym-]n-¨n-«n-ñ.- sXm-«nð- ap-Xð- Np-S-e-h-sc-bp-Å- km-aq-ly-kp-c-£- F-ó- t£-a-cm-{ã-k-¦ð-¸-¯n-te-¡v- tI-c-fw- \-S-ó-Sp-¡p-I-bm-Wv.- ]-t£,- A-tXm-sSm-¸w- aq-e-[-\-s¨-e-hpw- hÀ-[n-¡-Ww.- C-hn-sS- _-P-äv- {]-Xo-£-s¡m-¯v- D-bÀ-ón-«n-ñ.-

2009þ-10se- {]-Xo-£n-¡p-ó- aq-e-[-\-s¨-e-hv- B-`y-´-c-h-cp-am-\-¯n-sâ- 0.-84 i-X-am-\w- am-{X-am-Wv.- 2008þ-09se- _-P-äv- A-S-¦ð- 1.-41 i-X-am-\-am-bn-cp-óp-sh-tómÀ-¡p-I.- Im-cy-£-a-am-b- \n-Xy-\n-Zm-\-s¨-e-hp-I-fp-sS- hÀ-[-\-bv-s¡m-¸w,- aq-e-[-\-s¨-e-hv- hÀ-[n-¸n-¡p-I-X-só- th-Ww.- 10,-000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- am-µy-hn-cp-²- ]m-t¡-Pn-sâ- Im-cyw- a-d-¡p-ón-ñ.- tI-c-fw- I-S-s¡-Wn-bn-se-óv- ap-d-hn-fn-Iq-«p-ó-Xnð- H-cÀ-Y-hp-an-ñ.- 2009þ-10ð- \mw- {]-Xo-£n-¡p-ó- sam-¯w- I-Sw- 67180 tIm-Sn-bm-Wv.- I-gn-ª-hÀ-j-t¯-¡mÄ- H-³]-Xp- i-X-am-\w- am-{X-ta- C-Xv- hÀ-[n-¡p-óp-Åq.

- {]-Xo-£n-¡p-ó- sam-¯w- ]-en-i-s¨-e-hv- 5312 tIm-Sn-bm-Wv.- C-Xv- sam-¯w- d-h-\yq-hn-sâ- 18.-8 i-X-am-\-am-Wv.- sam-¯w- I-Sw- B-`y-´-c-h-cp-am-\-¯n-sâ- 33 i-X-am-\-hpw.- dn-kÀ-hv- _m-¦n-sâ-bpw- ]-{´-ïmw- [-\-I-ao-j-³ ip-]mÀ-i-b-\p-k-cn-¨p-Å- am-\-Z-Þ-§-fp-sS- ]-cn-[n-bnð-X-só-bm-Wv- C-t¸mÄ- \nð-¡p-I.- C-Xv- hÀ-[n-¡m-Xn-cn-¡-W-sa-óp-am-{Xw.- Fsâ ap-ón-ep-ÅXv Nn-eÀ- I-cp-Xp-ó-Xp-t]m-se- A-¨-S-¡-an-ñm-¯- H-cp- _-P-ä-ñ.- A-Xv- Xn-I-¨pw- [-\-am-t\-Pv-sa-ân-sâ- Np-h-cp-IÄ-¡p-Ånð-X-só-bm-Wv- \nð-¡p-I.-

]-t£,- A-\m-h-iy-am-b- A-XnÀ-h-c-¼p-IÄ- t_m-[-]qÀ-hw- I-S-¯n-sh-«mw.- kw-Øm-\-¯n-sâ- D-¯-a-Xmð-¸-cy-hpw- P-\-§-tfm-Sp-Å- \-tãm-¯-c-hm-Zn-¯-hpw- ap-ónð- Im-W-W-sa-óp-am-{Xw.- H-cp- [-\-a-{´n-¡v- ]-cn-an-Xn-I-fp-ïv.- F-ómð,- H-cp- a-{´n-k-`-bv-¡v- k-a-{K-am-b- Im-gv-N-¸m-Sp-sï-¦nð,- Ip-sd-¡q-Sn- Zn-im-t_m-[-t¯m-sS- \o-§n- A-Ûp-X-§Ä- kr-ãn-¡mw.-

ഓസ്‌കര്‍ പ്രഭയില്‍ ഇന്ത്യ

ഓസ്‌കര്‍ പ്രഭയില്‍ ഇന്ത്യ View Video

(മാത്ര്‌ഭൂമി, ഫെബ്രുവരി 24)


ല്‍
'സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയറി'ന്‌ 8 ഓസ്‌കര്‍
ല്‍ മലയാളിക്ക്‌ ആദ്യ ഓസ്‌കര്‍

More Photos

ലോസ്‌ആഞ്‌ജലിസ്‌: ആകാംക്ഷയോടെ കണ്ണുംനട്ടിരുന്ന ജനകോടികളുടെ മനസ്സിന്‌ വിരുന്നൂട്ടി കൊഡാക്‌ തിയേറ്ററില്‍ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ നിറഞ്ഞുനിന്നു. ഇന്ത്യന്‍ നിറങ്ങള്‍, ഇന്ത്യന്‍ സംഗീതം, ഇന്ത്യന്‍ ഗാനങ്ങള്‍, ഇന്ത്യക്കാര്‍, ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ മാത്രം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാപുരസ്‌കാരവേദിയായ ഓസ്‌കര്‍ നിശയില്‍, ലഭിച്ച പത്തു നോമിനേഷനുകളില്‍ എട്ടും പുരസ്‌കാരമാക്കി മാറ്റി, മുംബൈ ചേരികളില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിയിച്ച സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയര്‍ സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ ഉന്നതികളിലെത്തി.

ചേരിയുടെ ഗാനത്തിനും ശബ്ദത്തിനും ഇന്ത്യന്‍ തിളക്കമേകിയ സംഗീത ഇതിഹാസം എ.ആര്‍. റഹ്‌മാനും മലയാളത്തിന്റെ ശബ്ദമാന്ത്രികന്‍ റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയും ഓസ്‌കറില്‍ ചരിത്രമെഴുതി! ഇന്ത്യക്കാരി പെണ്‍കുട്ടി പിങ്കിയുടെ കഥപറയുന്ന അമേരിക്കന്‍ സംവിധായിക മേഗന്‍ മൈലന്റെ 'സൈ്‌മല്‍ പിങ്കി' മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിയായപ്പോള്‍ ആരവങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വീണ്ടും ഇന്ത്യ നിറഞ്ഞു.

മലയാളിയായ റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയാണ്‌ കൊഡാക്‌ തിയേറ്ററില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിജയഗാഥയ്‌ക്ക്‌ തുടക്കമിട്ടത്‌. സ്‌ലം ഡോഗ്‌ മില്യനയറിലെ ശബ്ദമിശ്രണത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഇയാന്‍ ടാപ്പിനും റിച്ചാര്‍ഡ്‌ ഫ്രിക്കിനുമൊപ്പം ഹോളിവുഡ്‌ താരം വില്‍ സ്‌മിത്തില്‍നിന്ന്‌ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോള്‍ ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്കത്‌ അഭിമാന നിമിഷമായി. മൂവര്‍ക്കും വേണ്ടി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോള്‍ ആ വികാരം റസൂലും പങ്കുവെച്ചു. ചരിത്രത്തില്‍ ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ സ്വീകരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും ആദ്യത്തെ മലയാളിയുമായി കൊല്ലം വിളക്കുപാറ സ്വദേശിയായ റസൂല്‍.

പിന്നാലെയാണ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച പുരസ്‌കാരം എ.ആര്‍. റഹ്‌മാന്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്‌. പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനു പുറമേ മികച്ച ഗാനത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരംകൂടി റഹ്‌മാന്‌ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ഇരട്ടനേട്ടത്തില്‍ കൊഡാക്‌ തിയേറ്ററിനൊപ്പം ലോകവും ആര്‍ത്തുവിളിച്ചു. സ്‌ലംഡോഗിലെ ജയ്‌ ഹോ എന്ന ഗാനമെഴുതിയ ഗുല്‍സാര്‍ റഹ്‌മാനൊപ്പം സമ്മാനം പങ്കുവെച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നില്ല.

സ്‌ലംഡോഗിലെ 'ജയ്‌ഹോ', 'ഓ സായ' എന്നീ ഗാനങ്ങള്‍ സ്റ്റേജില്‍ ആലപിച്ച ശേഷമായിരുന്നു റഹ്‌മാന്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ വാങ്ങിയത്‌. ഇന്ത്യന്‍ നിറങ്ങളണിഞ്ഞ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും പാട്ടിനൊത്ത്‌ ചുവടുവെച്ചപ്പോള്‍ ഹോളിവുഡ്‌ ബോളിവുഡ്‌ ലഹരിയിലായി. രണ്ട്‌ ഓസ്‌കര്‍ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ എന്ന ബഹുമതിക്കുകൂടി റഹ്‌മാന്‍ അര്‍ഹനായി.

മികച്ച ചിത്രം (നിര്‍മാതാവ്‌ ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ കോള്‍സണ്‍), മികച്ച സംവിധായകന്‍ (ഡാനി ബോയ്‌ല്‍), എഡിറ്റിങ്‌ (ക്രിസ്‌ ഡിക്കിന്‍സ്‌), ഛായാഗ്രഹണം (ആന്റണി ഡോഡ്‌ മാന്റില്‍), മികച്ച അവലംബിത തിരക്കഥ (സൈമണ്‍ ബ്യൂഫോയ്‌) എന്നീ പുരസ്‌കാരങ്ങളും സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയറിനു ലഭിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞന്‍ വികാസ്‌ സ്വരൂപിന്റെ ക്യു ആന്‍ഡ്‌ എ എന്ന നോവലാണ്‌ സൈമണ്‍ ബ്യൂഫോയ്‌ സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയറാക്കിയത്‌. മുംബൈയിലെ ചേരിയില്‍ വളര്‍ന്ന 18-കാരന്‍ ഇന്ത്യയിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുത്ത്‌ 20 കോടി രൂപ നേടുന്ന കഥയാണ്‌ ഡാനി ബോയ്‌ല്‍ സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയറില്‍ പറഞ്ഞത്‌. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ മൂന്നു കുട്ടികളുടെ മൂന്നു ജീവിതഘട്ടങ്ങളവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികളും ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു.

പ്രധാന വേഷങ്ങളിലഭിനയിച്ച ദേവ്‌ പട്ടേലിനെയും ഫ്രീദ പിന്‍േറായെയും കൂടാതെ മുംബൈയിലെ ചേരി നിവാസികളായ അസ്‌ഹറുദ്ദീനും റുബീനയും ഇസ്‌മയിലും മറ്റു നടന്മാരായ അനില്‍കപൂറിനും ഇര്‍ഫാന്‍ഖാനുമൊപ്പം വേദിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരവും സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയറിന്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ചിത്രത്തിന്റെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവരും നിര്‍മാതാവ്‌ ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ കോള്‍സണൊപ്പം വേദിയില്‍ അണിനിരന്നു. അപ്പോള്‍ ധാരാവിയിലെ ചേരിക്കൊപ്പം ലോകം മുഴുവന്‍ ആഹ്ല്‌ളാദാരവം മുഴക്കി.

മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്‍പ്പെടെ 13 നാമനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ച 'ദ ക്യൂരിയസ്‌ കേസ്‌ ഓഫ്‌ ബെഞ്ചമിന്‍ ബര്‍ട്ടനെ' ഏറെ പിന്നിലാക്കിയാണ്‌ സ്‌ലം ഡോഗ്‌ മില്യനയര്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയത്‌. 81-ാം ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരനിശയില്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുയര്‍ത്തിയിരുന്ന 'ദി ക്യൂരിയസ്‌ കേസ്‌ ഓഫ്‌ ബഞ്ചമിന്‍ ബട്ടനി'ലെ അഭിനയത്തിന്‌ മികച്ച നടനുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ ബ്രാഡ്‌പിറ്റ്‌ നേടുമെന്നാണ്‌ കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും 'മില്‍ക്കി'ലെ അഭിനയത്തിന്‌ ഷോണ്‍ പെന്നിന്‌ അത്‌ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കൈയടികള്‍ക്കൊപ്പം ദീര്‍ഘനിശ്വാസങ്ങളുമുയര്‍ന്നു.

13 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ അഞ്ചുതവണയും ഓസ്‌കര്‍ കൈയെത്തും ദൂരത്ത്‌ നഷ്‌ടമായ കേറ്റ്‌ വിന്‍സ്‌ലറ്റ്‌ ഇത്തവണ മികച്ച നടിയായി. 'ദി റീഡറി'ലെ അഭിനയമാണ്‌ ടൈറ്റാനിക്കിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ കേറ്റിന്‌ അംഗീകാരമായത്‌. സഹനടനും സഹനടിക്കുമുള്ള അവാര്‍ഡുകള്‍ ഹീത്ത്‌ ലെഡ്‌ജ റിനും പെനിലൊപ്‌ ക്രൂസിനും ലഭിച്ചു.

ജാപ്പനീസ്‌ സംഗീതചിത്രമായ ഡിപ്പാര്‍ചേഴ്‌സിനാണ്‌ വിദേശഭാഷാചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം.


ഓസ്‌കാര്‍ സ്‌പെഷല്‍ പേജ്‌


ധാരാവിക്കിനി ഓസ്‌കര്‍ പ്രശസ്‌തിയും
മുംബൈ: ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയെ ലോകസിനിമാ ഭൂപടത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനറിയറിന്‌ എട്ട്‌ ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭ്യമായതോടെ ധാരാവിക്ക്‌ ഇനി ഓസ്‌കറിന്റെ പ്രശസ്‌തിയും.

ധാരാവിയിലെ ജനങ്ങള്‍ ടെലിവിഷനുമുന്നില്‍ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പകര്‍ത്തിയ സിനിമ നേടുന്ന പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കൂട്ടംകൂടുകയും അതിന്റെ ആഹ്ല്‌ളാദം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്‌തു.

തിരക്കഥയ്‌ക്കും ഛായാഗ്രഹണത്തിനും ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയര്‍ നേടിയതോടെ ധാരാവിയില്‍ ആഹ്ല്‌ളാദത്തിന്റെ തിര തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

''ഞങ്ങളുടെ ചിത്രം നേടിയ വിജയം ഞങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കും. ധാരാവിയിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇന്ന്‌ അത്തരമൊരു ആഘോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്‌''- ധാരാവിയില്‍ കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷമായി താമസിക്കുന്ന അസര്‍ഷെയ്‌ക്ക്‌ പറഞ്ഞു.

ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ദാനചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയ റുബീന മടങ്ങിയെത്തിയാല്‍ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആഘോഷം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്‍ ആഘോഷിക്കുമെന്ന്‌ റുബീനയുടെ പിതാവ്‌ റഫീക്ക്‌ പറഞ്ഞു. റുബീനയാണ്‌ ലതികയുടെ ബാല്യത്തെ സ്‌ലം ഡോഗ്‌ മില്യനയറില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്‌.നികുതിയില്‍ നിന്ന്‌ ഒഴിവാക്കി
മുംബൈ: സ്‌ലംഡോഗ്‌ മില്യനയര്‍ എന്ന ചിത്രത്തെ വിനോദനികുതിയില്‍ നിന്ന്‌ ഒഴിവാക്കിയതായി മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി.

ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്രത്തിന്‌ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായാണ്‌ വിനോദനികുതിയില്‍ നിന്ന്‌ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക്‌ ചവാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഗുല്‍സാര്‍, റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി, സൈ്‌മല്‍ പിങ്കി എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രവര്‍ത്തകരെയും മുഖ്യമന്ത്രി അനുമോദിച്ചു.സ്‌ലം ഡോഗിന്റെ നേട്ടത്തില്‍ ബോളിവുഡ്‌ഡില്‍ ആഹ്ല്‌ളാദം
മുംബൈ: സ്‌ലം ഡോഗ്‌ മില്യനയറില്‍ എട്ട്‌ ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്‌ ബോളിവുഡ്‌ ലോകം ആഘോഷിക്കുകയാണ്‌.

എ.ആര്‍.റഹ്‌മാന്‍, ഗുല്‍സാര്‍, റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി എന്നിവരെ മുംബൈ ചലച്ചിത്രലോകം അഭിനന്ദിച്ചു.

ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച സംഘത്തെ അമിതാഭ്‌ബച്ചന്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. ഗുല്‍സാര്‍, റഹ്‌മാന്‍, റസൂല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക്‌ എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്രഅംഗീകാരം ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്രലോകത്തിന്‌ ഗുണകരമാകുമെന്നും, ഇന്ത്യക്കാരെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ എത്തിക്കാനാവുമെന്നും അമിതാഭ്‌ബച്ചന്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ അംഗീകാരം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയര്‍ത്തുന്നതോടൊപ്പം ഭാരതീയന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതായി രാജ്‌കുമാര്‍ ഹിരാനി പറഞ്ഞു.

ഈ ചരിത്രമുഹൂര്‍ത്തം അതിന്റെ മഹിമയില്‍ത്തന്നെ കൊണ്ടാടണമെന്ന്‌ വിധു വിനോദ്‌ ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

റഹ്‌മാന്റെ ഓരോ വളര്‍ച്ചയും എന്നെ ആഹ്ല്‌ളാദഭരിതയാക്കുന്നതായി ആശാഭോസ്‌ലെ പറഞ്ഞു. രാംഗോപാല്‍ വര്‍മയുടെ രംഗീല എന്ന ചിത്രത്തില്‍ രംഗീലാരേ എന്ന പാട്ടാണ്‌ 1995ല്‍ റഹ്‌മാനുവേണ്ടി പാടിയ ആദ്യപാട്ട്‌. റഹ്‌മാന്റെ ഈ പുരസ്‌കാര ലബ്ധ്‌ധിയില്‍ തനിക്ക്‌ ആഹ്ല്‌ളാദവും അഭിമാനവുമുണ്ടെന്ന്‌ ആശാഭോസ്‌ലെ പറഞ്ഞു.

റഹ്‌മാനോടൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗതത്തോടൊപ്പം തുടക്കത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും റഹ്‌മാന്റെ പുരസ്‌കാരത്തില്‍ ആഹ്ല്‌ളാദിക്കാം. സംഗീതത്തോടുള്ള അര്‍പ്പണമനോഭാവവും റഹ്‌മാന്റെ പ്രതിഭയുമാണ്‌ ഈ പുരസ്‌കാരലബ്ധ്‌ധിക്ക്‌ പിന്നിലെന്ന്‌ താള വിദഗ്‌ധനായ ശിവമണി പറഞ്ഞു.

റഹ്‌മാന്‌ ഈ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ സൃഷ്ടിക്കാണെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. എന്നാല്‍ ഇതിലും മഹത്തായ കാര്യങ്ങള്‍ റഹ്‌മാന്‍ തന്റെ സംഗീതത്തിലൂടെ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. സ്‌ലം ഡോഗ്‌ മില്യനയറിലെ പാട്ട്‌ പാശ്ചാത്യര്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടമായത്‌ ഗുണകരമായ കാര്യമാണ്‌. അദ്ദേഹം മുമ്പുചെയ്‌ത പ്രവര്‍ത്തികളെക്കൂടി പരിശോധിക്കാന്‍ അത്‌ ഇടയാക്കുമെന്ന്‌ ഗാനരചയിതാവായ പ്രസൂണ്‍ ജോഷി പറഞ്ഞു.

ഈ പുരസ്‌കാരലബ്ധ്‌ധി എന്നെ അത്ഭുതസ്‌തബ്ദയാക്കുന്നതായും അഭിമാനവും ആഹ്ല്‌ളാദവും നല്‌കുന്നതായും ബോളിവുഡ്‌ താരവും അനില്‍കപൂറിന്റെ മകളുമായ സോനം കപൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനനേട്ടത്തെ ആമിര്‍ഖാന്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സാങ്കേതികവിദഗ്‌ധന്മാരോടൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ കലാകാരന്മാര്‍ക്ക്‌ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലെ അംഗീകാരം മഹത്തരമായ കാര്യമാണെന്ന്‌ ആമിര്‍ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

അഭിഷേക്‌ ബച്ചനും പുരസ്‌കാരലബ്ധ്‌ധിയില്‍ ആഹ്ല്‌ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഓസ്കാര്‍ എന്നാല്‍......

Hm-kv-Im-À- Fómð...-

(ഫെബ്രുവരി 24-ആം തീയതിയിലെ ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്ന്‌ )

A-¡m-Z-an- Hm-^v- tam-j-³ ]n-Iv-NÀ- BÀ-Sv-kv- B-³Uv- k-b-³k-kv- F-ó- kw-L-S-\-bm-Wv- Hm-kv-ImÀ- F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó- A-hmÀ-Up-IÄ- \ð-Ip-ó-Xv.- tlm-fn-hp-Uv- kn-\n-a-bn-se- \nÀ-am-Xm-¡-fpw- kw-hn-[m-b-I-cpw- A-S-¡-ap-Å- N-e-¨n-{X-{]-hÀ-¯-I-cpw- km-t¦-Xn-I-hn-Z-Kv-[-cpw- Aw-K-§-fm-bp-Å-Xm-Wv- kw-L-S-\.- tlm-fn-hp-Un-sâ-bpw- A-ta-cn-¡-bp-sS-bpw- ta-[m-hn-Xz--]-c-am-b- kzm-[o-\w-sIm-ïv- C-óv- tem-I-s¯- G-ä-hpw- h-en-b- A-hmÀ-Up-Zm-\- N-S-§m-bn- C-Xv- am-dn-bn-«p-ïv.- ]-t£,- kn-\n-a-sb- Ku-c-h-]qÀ-W-am-b- I-em-cq-]-sa-ó- \n-e-bnð- hn-e-bn-cp-¯p-ó-h-sc- kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw- Hm-kv-ImÀ- A-hmÀ-Uv- A-h-km-\- sX-c-sª-Sp-¸-ñ.-

Hm-kv-ImÀ- A-hmÀ-Un-\v- ]-cn-K-Wn-¡-s¸-Sp-ó-Xv- Cw-¥o-jv- Nn-{X-§-fm-Wv.- G-dn-b-Iq-dpw- tlm-fn-hp-Unð-\n-óp-Å-h-X-só.- a-äp- cm-Py-§-fn-se- kn-\n-a-IÄ-¡m-bn- G-ä-hpw- \-ñ- hn-tZ-i- Nn-{X-¯n-\p-Å- H-cp- A-hmÀ-Uv- GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv.- ]-t£,- Hm-kv-ImÀ- A-hmÀ-Uv- e-`n-¨n-«p-Å- \n-c-h-[n- Nn-{Xw- I-em-]-c-am-b- an-I-hpw- km-t¦-Xn-I-ta-ò-bpw- ]p-eÀ-¯p-ó-h-bm-sW-óp-Å- bm-YmÀ-Yy-s¯-bpw- Im-Wm-Xn-cn-óp-Iq-Sm.-

Hm-kv-ImÀ- A-hmÀ-Un-\m-bn- k-aÀ-¸n-¡-s¸-Sp-ó- kn-\n-a-I-fnð-\n-óv- A-¡m-Z-an-bn-se- Aw-K-§Ä- {]m-Y-an-IL-«-¯nð- \-S-¯p-ó- sX-c-sª-Sp-¸n-eq-sS-bm-Wv- Hm-tcm- hn-`m-K-¯n-te-¡pw- Ip-d-¨v- kn-\n-abpw- _-Ô-s¸-«- a-äp- t]-cp-I-fpw- t\m-an-t\-äv- sN-¿-s¸-Sp-ó-Xv.- Hm-tcm- hn-`m-K-s¯-bpw- {]-Xn-\n-[m-\wsN-bv-Xv- A-¡m-Z-an-bnð- Aw-K-§-fm-b-hÀ- A-X-Xp- hn-`m-K-¯n-se- A-hmÀ-Up-IÄ-¡v- t\m-an-t\-j-³ \nÀ-tZ-in-¡p-I-bm-Wv- sN-¿p-ó-Xv.- A-§-s\- e-`n-¡p-ó- t\m-an-t\-j-\p-I-fnð-\n-óv- F-ñm- Aw-K-§-fpw- s]m-Xp- thm-s«-Sp-¸v- \-S-¯n-bm-Wv- A-h-km-\- sX-c-sª-Sp-¸v.- Cu- sX-c-sª-Sp-¸nð- ]-W-hpw- kzm-[o-\-hpw- cm-{ão-b-hp-sam-s¡- \nÀ-Wm-b-I-am-b- ]-¦p-h-ln-¡p-óp-ïv.- A-ta-cn-¡-³ N-e-¨n-{Xhy-h-km-b-¯n-sâ- cm-{ão-b-Xmð-¸cyhpw- hw-io-b\n-e-]m-Spw- A-hmÀ-Uv- \nÀ-W-b-¯nð- {]-Xn-^-en-¡m-dp-ap-ïv.-

\n-c-h-[n- I-dp-¯-hw-iP-cm-b- \-So-\-S-òmÀ- Hm-kv-ImÀ- A-hmÀ-Uv- e-`n-¡m-sX- ]n-´-Å-s¸-«p-t]m-b-Xp-am-bn- _-Ô-s¸-«- hn-hm-Z-hpw- hn-aÀ-ihpw- ]-e-t¸m-gpw- D-bÀ-óp-h-ón-«p-ap-ïv.- 2002ð- G-ä-hpw- \-ñ- \-Sn-¡p-Å- A-hmÀ-Uv- e-`n-¨- B-Zy-s¯- B-{^n-¡-³þ-A-ta-cn-¡-³ \-Sn- l-tñ- s_-dn- hw-io-b-am-b- hn-th-N-\-¯n-s\-Xn-sc- {]-Xn-I-cn-¨n-cp-óp.- tlm-fn-hp-Un-sâ- N-cn-{X-¯nð- B-Zy-am-bm-Wv- H-cp- I-dp-¯-hw-iP- Cu- A-hmÀ-Un-\v- AÀ-l-am-b-Xv.- 1963ð- kn-Uv-\n- thm-«À- F-ó- \-S-\v- e-`n-¨- A-hmÀ-Un-\p-ti-jw- 40 -hÀ-jw- I-gn-ªm-Wv- I-dp-¯-hw-iP- Cu- A-hmÀ-Uv- hm-§p-ó-Xv.-

tlm-fn-hp-Uv- a-\p-jym-h-Im-i-§-fp-sS-bpw- k-a-Xz-¯n-sâ-bpw- am-\-hn-I-X-bp-sS-bpw- Dð-¸m-Z-\-Ø-e-a-sñ-ópw- a-dn-¨v- ]-W-ap-ïm-¡p-ó- A-t[m-tem-I-am-sW-ópw- hn-aÀ-i-IÀ- ]-d-bm-dp-ïv.- km-[m-c-W- _n-Kv- _-P-äv- tlm-fn-hp-Uv- Nn-{X-§-fm-Wv- a-Õ-c-¯n-sâ- Hm-«-¸-´-b-¯nð- ap-³\n-c-bn-se-¯m-dp-Å-Xv.- C-¯-h-W- A-hmÀ-Uv- t\-Sn-b- "-Éw- tUm-Kv- an-ey-\-bÀ-'- tlm-fn-hp-Uv- _-P-äv-h-¨v- I-W-¡m-¡p-t¼mÄ- sN-dn-b- _-P-äv- Nn-{X-am-Wv.- kw-hn-[m-b-I-³ Um-\n- t_m-bð- sF-do-jv- hw-i-P-\m-b- {_n-«o-jp-Im-c-\m-Wv.- C-´y-³ {]-ta-b-hpw- C-´y-³ km-t¦-Xn-I-hn-Z-Kv-[-cpw- kw-Ko-X-kw-hn-[m-b-I-\pw- i-Ð-te-J-I-\pw- \-So-\-S-òm-cpw- Cu- kn-\n-a-bv-¡p-sï-óp-Å-Xp-sIm-ïm-Wv- C-´y-¡mÀ- Cu- Hm-kv-ImÀ- A-hmÀ-Unð- A-`n-am-\n-¡p-ó-Xv.-

C-Xn-sâ- {]-ta-bw- C-´y-¡m-sc- kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw- ]p-Xp-a-bp-Å-X-sñ-¦n-epw- i-à-hpw- L-S-\m-]-c-am-bn- an-I-¨-Xp-am-b- H-cp- Xn-c-¡-Y-bpw- Om-bm-{K-l-W-¯n-sâ- A-]qÀ-h- an-I-hpw- kw-Ko-X-¯n-sâ-bpw- ]m-«n-sâ-bpw- hy-Xy-kv-X- D-]-tbm-K-hpw- i-Ð-te-J-\-¯n-sâ- km-t¦-Xn-I-hpw- I-em-]-c-hp-am-b- Xn-f-¡-hp-sam-s¡-s¡m-ïm-Wv- Cu- kn-\n-a- A-Xn-sâ- an-I-hv- I-sï-¯p-ó-Xv.- Cu- {]-ta-b-¯n-\v- th-ï-{X- h-kv-Xp-\n-jv-T- \n-e-]m-Spw- I-cp-¯pw- C-ñm-Xn-cn-¡p-I-bpw- {]-ta-b-¯n-se- A-hm-kv-Xhn-I-X-bp-sS- B-tLm-j-§Ä- ]-Sn-ªm-dn-sâ- Im-gv-tNm-Õ-h-am-bn-¯o-cp-I-bpw- sN-¿p-t¼mÄ-¯-só- kw-hn-[m-b-I-sâ- kq-£v-a-c-N-\m- ssh-`-hw-sIm-ïm-Wv-- kn-\n-a-bp-sS- `m-j-bn-se- N-Sp-e-am-b- cq-]m-´-c-am-bn- Éw-tUm-Kn-se- Zr-iy-§Ä- am-dp-ó-Xv.- -

kn-\n-a-bp-sS- s]m-Xp-kz-`m-h-¯nð-\n-óv- th-dn-«p-\nð-¡p-ó- H-cp- Im-gv-N-bpw- i-Ð-hp-am-bn- ]m-«n-s\- am-dm-\-\p-h-Zn-¡m-sX,- ]-Ým-¯-e-kw-Ko-X-hpw- ]m-«pw- kn-\n-a-bp-sS- Zr-iy-`m-j-sb- _-e-s¸-Sp-¯p-ó- L-S-I-am-bn-¯-só- F- BÀ- d-lv-am-sâ- kw-Ko-Xw- am-dp-óp-ïv.- - \-ap-t¡-sd- A-`n-am-\n-¡m-hp-ó- a-säm-cp- t\-«w- a-e-bm-fn-bm-b- d-kqð- ]q--¡p-«n-bp-tS-Xm-Wv.- i-Ð-te-J-\w- H-cp- bm-{´n-I-IÀ-a-am-bn- A-h-km-\n-¡p-ó- co-Xn-bnð-\n-óp-- hy-Xy-kv-X-am-bm-Wv- d-kqð- i-Ð-te-J-\-s¯- km-t¦-Xn-I-an-I-hn-sâ-bpw- ku-µ-cy-im-kv-{X-]-c-am-b- `m-h-\-I-fp-sS-bpw- an-{i-W-am-¡n-am-äp-ó-Xv.- {]-i-kv-X- ln-µn- kn-\n-a-bm-b- »m-¡n-sâ- i-Ð-te-J-\- \nÀ-h-l-W-¯n-eq-sS-X-só- d-kqð- X-sâ- I-gn-hv- t\-c-s¯- {]-I-Sn-¸n-¨-Xm-Wv.-

Thursday, February 19, 2009

ഇതു മത ഭ്രാന്താലയമോ? (ലേഖനം)

ലേഖനം

ഇതു മത ഭ്രാന്താലയമോ?മുൻ കുറിപ്പ് :‌

ഒരു ഭർത്താവിനെ കരടി ഓടിയ്ക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനേയും കരടിയേയും ഒരുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ നിലപാട് പോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിഷ്പക്ഷത എന്നു കരുതുന്നതുകൊണ്ട്‌ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചിലതൊക്കെ കോറിയിടുന്നു.

നിഷ്പക്ഷത ഒരു സങ്കല്പമാണ്. അത്‌ ഒരിയ്ക്കലും യാഥർത്ഥ്യമല്ല. ആപേക്ഷികമായെങ്കിലും രണ്ടിലൊന്നു മെച്ചമെന്നു പറയാതിരിയ്ക്കുമ്പോഴും മനസിലൊരു നിലപാട്‌ കാണും. അതുകൊണ്ടാകാം നിഷ്പക്ഷതയെ ദുർബലന്റെ ആയുധം എന്നു പറയുന്നത്‌. എന്നാൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ നല്ലത് എന്നാണു ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിനെപറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ അരുത്‌. അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്. മാക്കളിൽ ആരോടാണിഷ്ടം എന്നു ചോദിച്ചാലും, അവർ പലതല്ല ഒന്നാണ്. പക്ഷെ പ്രവ്ര്ത്തികളെപറ്റിയാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ ചെയ്യുന്നതായാലും, മക്കൾ ചെയ്യുന്നതായാലും ശരിയേത്‌ തെറ്റേത്‌ എന്നു ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരുത്തരം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും!

എന്റെ ഈ ബ്ലോഗെഴുത്തുകൊണ്ട്‌ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. അതെനിയ്ക്ക്‌ നന്നായി അറിയാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്‌. കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റെർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരും അവരിൽതന്നെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരും മാത്രമായിരിയ്ക്കും ഈ എഴുത്തു കാണുക എന്നും അറിയാം. തുറന്നു പറയട്ടെ, ഇനി ആരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ആത്മ സംത്ര്‌പ്തിയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ചുവർ ഇങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നത്‌.

അതെ, നമ്മൾ പാവം ബ്ലോഗർമാർ വെറും ചുവരെഴുത്തുകാർ. പക്ഷെ ചുവരെഴുത്തിനു ലഭിയ്ക്കുന്ന വായനാസൌഭാഗ്യവും ജനകീയതയും അമൂല്യങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൽക്കു പോലും ലഭിയ്ക്കുന്നില്ലാ, എന്നു മറക്കേണ്ട.അച്ചടി-ദ്ര്ശ്യ- ശ്രവ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ആവശ്യമുള്ള അവർ നിച്ഛയമായും അറിയണം എന്നാഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന മുഖ്യ സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്നും ആരാന്റെ ചുവരുകളിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ചുവരുകളോടുള്ള നന്ദി നിസീമമാണ്. ഗൂഗിളിനും നന്ദി.

ഈ പോസ്റ്റെഴുതാനുള്ള പ്രേരണ മാംഗളൂരിൽ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ മിണ്ടിയതിന് വർഗീയ ഫാസിറ്റുകൾ നടത്തിയ ആക്രമണമാണ്. പക്ഷെ, എഴുതിവന്നപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി എന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷമിയ്ക്കുക. എളുപ്പം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുതകളാണ് എഴുത്തിനെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നത്‌.

ഇനി ഇവിടെ പറയണമെന്നു വിചാരിച്ച ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക്‌. ‌.

ലോകം മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ലോകം മുഴുവം ഇസ്ലാമിന്റേതാക്കുവാൻ മുസ്ലീങ്ങൾ. ഇന്ത്യയെ എങ്കിലും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണം ഹിന്ദുക്കൾക്ക്‌! മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഒരു രാ‍ഷ്ട്രമോ ലോകമോ പണിയാൻ ആരുമില്ലെന്നു വന്നിരിയ്ക്കുന്നു.

നാം ഇന്ത്യക്കാർ. ഇന്ത്യാക്കാരാണ് എന്നതിൽ അഭിമാനിയ്ക്കുന്നവർ. എന്നാൽല ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട്‌ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല,ഈ സ്വാഭിമാനം.നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപൊട്‌ പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ അതിനുപിന്നിലുണ്ട്‌. ഒരു രാജ്യത്തു ജനിച്ചു വീണു എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ആ രാജ്യത്തോടു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.

ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചുപോയതേ ശാപമായിക്കരുതുന്ന-കരുതേണ്ടിവരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്‌, ലോകത്തിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ. ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ചില സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളാണ് അവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ ചിന്തിയ്ക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നത്‌. ശാന്തിയുടേയും, സമാധാനത്തിന്റേയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവനവന്റെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് അനുപേക്ഷണീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചും, സുരക്ഷിതമായും ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നുവെങ്കിലൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തെ പൌരന്മാര്ക്ക്‌ സ്വന്തം രാജ്യത്തോട്`പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. അങ്ങനെയല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങലിലൊക്കെ അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

ആ നിലയില് നോക്കുമ്പോളൾ നാം ഇന്ത്യക്കാർ ഇതുവരേയും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരായിട്ടൂണ്ട്‌. സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ പരിപാലിയ്ക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ രാജ്യം.നാനാത്വത്തിലും ഏകത്വം പുലര്ത്തി മതേതരത്വത്തിലും അടിയുറച്ച്‌ പുരോഗമിയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക്‌ എക്കാലത്തും കരുത്തു നല്കിയിട്ടുള്ളത്‌ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവുമാണ്.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിപുലവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഒന്നുമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ.

ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളിലും ജനജീവിതത്തിലും ഉള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സൌന്ദര്യവും, ആ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ നാമൊന്ന്‌ എന്ന സമഭാവനയും ചേർന്ന്‌ നെഞ്ച്ചേറ്റുന്നതാണ് ജന്മഭൂമി എന്നതിലുപരി, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനിലെ സ്വാഭിമാനവും, സ്വരാജ്യസ്നേഹവും. ഉള്ളിലുറച്ച ആ അഭിമാന ബോധത്തിന് പോറലേറ്റാൽ അതോടെ മരിച്ചുപോവുക ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനിലെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. എന്നാലിന്ന്‌ ഇന്ത്യാക്കാരനിലെ അഭിമാന ഘടകങ്ങൾ ഒന്നായി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നത്‌ ഒരു അപ്രിയ സത്യമാണെന്നു കരുതി അതു പറയാതിരിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇന്നുവരെ ഇന്ത്യ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരുന്ന ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു അഥവാ ഉപേക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വേദന കളങ്കമില്ലാത്ത ഏതൊരൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഇന്നു പേറിനടക്കുന്നുണ്ടകാം.നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ നാം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം പുലരുന്ന നാട്‌. മതേതരത്ത്വത്തിന്റെ നാട്‌.ആഥിത്യ മര്യാദയുടെ നാട്‌.നൽകുവാനും സ്വീകരിയ്ക്കുവാനും സദാ സന്നദ്ധമായ നാട്‌.സ്വന്തമായതിലൊക്കെ അഭിമാനിയ്ക്കുമ്പോഴും കടന്നുവരുന്ന നല്ലതെന്തിനേയും സ്വീകരിയ്ക്കുവാനുള്ള. വിശാലമനസ്കത. ഒട്ടകത്തിനു സ്ഥലം നല്കിയതുപോലെ വിദേശികൾക്ക്‌ പണ്ടകശാല പണിയാൻ ഇടം നൽകി ഒടുവിൽ കൊടുത്ത ഇടത്തിനും രാജ്യത്തിനു തന്നെയും അവകാശികളായി അവർ മാറിയപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഇരുമെയ് മറന്ന് പോരാടി വിജയം കൊയ്തതിന്റെ വീരസ്മരണകളുള്ള ഇന്ത്യ.

സ്വാതന്ത്ര്യം , ജനാധിപത്യം , സോഷ്യലിസം, തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറയ്ക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞചെയ്ത നാട്‌.സ്വതന്ത്ര വിദേശനയമുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യം ആ‍ഗോള സമാധാനത്തിലും, സഹിഷ്ണുതയിലും, മാനവികതയിലും വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.നമുക്കു ചേരികളില്ല. മത സൌഹാർദ്ദത്തിനു കേൾവിപ്പെട്ട നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്‌ ഹിന്ദുവും മുസ്സ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും സൌഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിയ്ക്കുന്നു.അമ്പലവും, മസ്ജിദും ചർച്ചും പ്രൌഢിയോടെ തോളുരുമ്മി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ, ഇനി എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിയ്ക്കുമോ? ആയിരിയ്ക്കാൻ വഴിയില്ലെന്ന അശുഭ പ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്തേണ്ടി വന്നിരിയ്ക്കുന്നു എന്നത്‌ ഖേദപൂർവ്വം പറയട്ടെ.

ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം നാം നമ്മുടെ വിദേശ നയം രൂപീകരിയ്ക്കുന്ന വേളയിൽ ലോകത്തു രണ്ടു ശാക്തികചേരികൾ നിലനിന്നിരുന്നു. അവർതമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരവും. സോവിയറ്റു യൂണിയന്റെ നേത്ര്ത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റു ചേരിയും, അമേരിക്ക നേത്ര്ത്വം നൽകുന്ന മുതലാളിത്വ ചേരിയും ആയിരുന്നു അവ. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ചേരിയിലും ചേർന്നില്ല. പകരം ചേരിചേരായ്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര വിദേശനയം രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഈ ചേരിചേരായ്മയുടെ അർത്ഥം നിഷ്പക്ഷത എന്നതല്ല.മറിച്ച്‌ ലോകത്ത്‌ എവിടെയും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പപ്പോൾ ന്യായാന്യായം നോക്കിയും, ലോകസമാധാനം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, ഇന്ത്യയുടെ നിലനില്പും സുരക്ഷിതത്വവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടും ഉചിതമായ നിലപാട്‌ സ്വീകരിയ്ക്കും എന്നാണ്. അല്ലാതെ എറാൻ മൂളലോ, മൌനമോ അല്ല.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര വിദേശനയത്തിൽനിന്നും കാര്യമായ വ്യതിചലനം സംഭവിച്ചിരിയ്യ്ക്കുന്നു. ഇന്നു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അമേരിക്കൻ പക്ഷരാഷ്ട്രമെന്നു് ആരോപിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന നിലപാടുകളാണു പല അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത്‌. ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ യു.എൻ-ൽ അടക്കം സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളായാലും, ഇറാക്കു വിഷയത്തിലായാ‍ലും, ഇപ്പോൾ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിലായാലും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന നയം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ കീഴ്മേൽ മറിയ്ക്കുന്നതാണ്.

ഇന്നു നാം കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ജനാധിപത്യം എന്നു ചുമ്മാ വിശ്വസിയ്ക്കുക. നാം ഇനി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ പഠിയ്ക്കുക. അഞ്ചുപേർ ഉള്ളതിൽ മൂന്നുപേർ കൈ പൊക്കി കാണിച്ചിട്ട്‌ ഇതു കാലാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവ കാലുകൾതന്നെ. കാരണം അഞ്ചിൽ മൂന്നായാൽ ഭൂരിപക്ഷമായി. വിവേചന ശേഷി ഇല്ലാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനാധിപത്യം പ്രയോഗിയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ദുര്യോഗം സ്വാഭാവികമാണ്. അതുകൊണ്ട്‌ ജനാധിപത്യം ഉപേക്ഷിയ്ക്കാനും കഴിയില്ല. കാരണം അതിനു പകരം വയ്ക്കാൻ പോരായ്മകൾ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയില്ല.അതുകൊണ്ട് നാം ഇനി യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക.ജനാധിപത്യം ഉപയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധർ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നിടത്ത്‌ മറ്റെന്തു ചെയ്യാൻ?

വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വളക്കൂറുള്ളതെന്ന യഥാർഥ്യം നാം വെറുതെ മറച്ചുപിടിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം? വർഗീയ ശക്തികൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതു തടയാൻ മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോഴും അവർക്കു അധികാരത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.ഇനി അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുമോ? കായികശക്തിയിലും ആയുധ ശേഖരത്തിലും പണശക്തിയിലും സൈന്യത്തെ പോലും കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന സർവ്വസന്നാഹങ്ങളോടുംകൂടി വിലസുന്ന അവർ ഒരിയ്ക്കലും രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നവരോ അംഗീകരിയ്ക്കുന്നവരോ അല്ല. മസ്സിൽ പവർകൊണ്ട്‌ സമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി ശക്തി പ്രാപിയ്ക്കുന്നവരാണ് അവർ. അവർക്കു വേണ്ടി കൊല്ലാനും കൊല്ലപ്പെടാനും സന്നദ്ധതയുള്ള ക്രിമിനലുകൾ എന്നും അവർക്കു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനലുകളെ അവർതന്നെ സ്ര്ഷ്ടിച്ചുകൊള്ളും.

കേവലം ആശയ പ്രചരണം കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ബോധ വൽകരണം കൊണ്ടോ ഇതു പരിഹരിയ്ക്കാ‍ൻ കഴിയും എന്നത്‌ ഒരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കരുതാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അത്രകണ്ട്‌ രാജ്യം വർഗീയവൽകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. വർഗീയത രാഷ്ട്രീയധികാര ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വർഗീയാടിത്തറയിൽ രാഷ്ട്രീയം നടത്താനുള്ള പ്രേരണ. മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വർഗീയ ചേരിതിരിവു ഇനി ഒരിയ്ക്കലും കൂട്ടി യോജിപ്പിയ്ക്കാനാകത്ത വിധം പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞു. പരസ്പരം ഏല്പിച്ച മുറിവുകൾ അത്ര വേഗം ഉണങ്ങുന്നതല്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും പ്രത്യേകം ചേരികളിലാണ് താമസം. പണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിലും പരസ്പരം സഹകരിയ്ക്കാൻ തീരെ പറ്റാത്ത വിധം ബന്ധങ്ങൾ വഷളായിരുന്നില്ല.പണ്ട്` ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്‌ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന്‌ അവർ ഏറ്റവുമധികം വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്. മുൻപ്‌ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ പേരു ചൊദിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ പേരു പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പേരു പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അപകടമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന യാഥാർത്യം മറ്ച്ചു വയ്ക്കേണ്ട യാതൊരാവശ്യവും ഇല്ല.

വേഷം കൊണ്ടോ നാമം കൊണ്ടോ ഹിന്ദുവല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ്‌ നൽകുന്നത് അപകടകരമാണ്. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ അവർക്ക്‌ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രസ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തക്രിതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ബി.ജെ.പി ഒറ്റയ്ക്ക്‌ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരം ലഭിയ്ക്കുന്നതുവരെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ പേരിനെങ്കിലും മതേതരമായി തുടരുക. ഒറ്റയ്ക്ക്‌ അധികാരത്തിൽ അവർക്കു വരാൻ കഴിയില്ലെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്താനും കഴിയില്ല. അധികാരം ഊട്ടി ഉറപ്പിയ്ക്കുന്നതുവരെ ജനാധിപത്യത്തെത്തന്നെ അവർ ഉപയോഗിയ്ക്കും. ശേഷത്തെ കാര്യം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്വന്തമായി ഭൂമിയോ വീടോ വാങ്ങുവാൻ ലഭിയ്ക്കുന്നില്ല. വാടകയ്ക്ക്‌ വീടോ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ കെട്ടിടങ്ങളോ കടമുറികളോ നൽകുന്നില്ലത്രേ! കേരളത്തിൽ നിന്നു പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠിയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും താമസിയ്ക്കാൻ ഹോസ്റ്റലോ വാടക വീടുകളോ കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിയ്ക്കുന്നു.ഭാവിയിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രവേശനവും നിഷേധിയ്ക്കപ്പെടും. കാരണം ആരു ചോദിയ്ക്കാൻ , ആരു പറയാൻ? പരാതിപ്പെടേണ്ട ഭരണകൂടത്തിന്റെ തന്നെ ഒത്താശയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവ്‌ര്ത്തികളാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആരിൽനിന്നു നീതി ലഭിയ്ക്കാൻ?

കേരളത്തേയും ഇനിയെത്രകാലം ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നീന്നു രക്ഷിയ്ക്കാനാകും എന്നതു കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ ഇരിയ്ക്കുന്ന ആട്ടോയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കയറില്ല. ഹിന്ദുക്കൾ ഇരിയ്ക്കുന്നതിൽ മുസ്ലീങ്ങളും കയറില്ല. മുസ്ലീമിന്റെ കടയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുവും, ഹിന്ദുവിന്റെ കടയിൽ നിന്നും മുസ്ലീമും ചായ കുടിയ്ക്കില്ല.മുസ്ലീങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാരായി ഹിന്ദുക്കൾ കാണുന്നതുമില്ല, തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നു മുസ്ലീങ്ങൾ അവകശപ്പെടുന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്താനും തമ്മിൽ ക്രിക്കറ്റു കളി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലീങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പക്ഷമാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് വർഗീയത? ഉത്തരാഞ്ചൽ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും വന്ന ഒരു ഹിന്ദു സുഹ്ര്ത്തിൽനിന്നും കിട്ടിയ വിവരമാണിത്‌.

ശബാന ആസ്മിയ്ക്ക്‌ താമസിയ്ക്കാൻ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻപോലും വീടും സ്ഥലവും കിട്ടുന്നില്ലെന്നു ഈയിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്തരുണത്തിൽ ഓർക്കണം.പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയെ ബാംഗ് ലൂർ എയർപൊർട്ടിൽ തടഞ്ഞതും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. മുസ്ലിം-ക്രിസ്ത്യൻ നാ‍മധാരികൾ എവിടെയും സംശയദ്ര്‌ഷ്ട്യാ നിരീക്ഷിയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭീകര വാദത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബോധപൂർവ്വം ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു എന്നു പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്.

ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിയ്ക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ യാതൊരു വികസനവും നടത്തില്ലത്രേ. മത്രവുമല്ല മുസ്ലീങ്ങൾക്ക്‌ എവിടെയും തൊഴിൽ ലഭിയ്ക്കുന്നില്ല.മുസ്ലിങ്ങൾ വല്ല ഗൽഫിലോ മറ്റോ പോകാമെന്നു കരുതിയാൽ അവര്ക്ക്‌ പാസ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നില്ല. പാസ്പോർട്ട്‌ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരസിയ്ക്കുന്നു. ഉള്ളവരുടെ പാസ്പോർടുകൾ അധിക്ര്‌തർ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു.കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ പേടിച്ച്‌ ചേരികളിലേയ്ക്കു ഓടിയൊളിയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ മുൻപു ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കു ലഭിയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണത്രേ മോഡിഫിക്കേഷൻ.

ചുരുക്കത്തിൽ ഉന്മൂലനം എന്ന ഫാസിസ്റ്റു വാഴ്ച അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പൊടിപൊടിയ്ക്കുകയാണ്.അങ്ങനെയെല്ലാം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പരുവപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തും എന്നത്‌ ലോകത്ത്‌ എവിടെയും ഉള്ള അനുഭവമാണ്. അതു മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരിയ്ക്കലും ഇതു സംഭവിച്ചു കൂടാത്തതാണ്. പക്ഷെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു.ആർക്കും പ്രതിരോധിയ്ക്കാനാകാത്ത തരത്തിൽ.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ജനങ്ങളുടെ വർഗീയതയ്ക്ക്‌ ഒരു കാരണം. എന്നാൽ കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭാവിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ വർഗീയ വൽക്കരിയ്ക്കുന്നു. കാരണം ഭാവിയിൽ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി മത വിശ്വാസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടു പോയെങ്കിലോ? തികച്ചും ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നത്‌. അതായത് മതാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം. ചരിത്രത്തെ തന്നെ വളച്ചൊടിയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ ചുമതലകൾ ഏല്പിച്ചുകൊയ്ടുക്കുന്നതുതന്നെ വർഗീയ ഏജൻസികൾക്കാണ്.

ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയാകട്ടെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമനോഭാവം കൂടുതൽ വളർന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ കർത്താർജ്ജിച്ച്‌ വേണ്ടാതീനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കുന്നു. ഹിന്ദു വർഗീയത സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ്. ഇസ്ലാമിക ഭീകരത ലോകവ്യാപകമാണ്. സ്വഭാവത്തിൽ എല്ലാ വർഗീയതയും സമാനതകൾ ഉള്ളതാണ്. താലിബാൻ മോഡൽ തന്നെ എടുക്കൂ. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു വർഗീയതകളും താലിബാൻ മോഡൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അടുത്തകാലത്തായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനു എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്‌. മാംഗ്ളൂരു സംഭവം ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ്.

മറ്റൊന്ന്‌ ഈ രണ്ടു ഭീകരതകളും പുരോഗമന മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ മതാധിപത്യമോഹങ്ങൾക്കും വിലങ്ങുതടിയാകുന്ന ഇടതുപക്ഷ- മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ലോകത്തെവിടെയും മത ഭീകരവാദികളുടെ പ്രധാന ഇരകളാണ്. അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തുവേണം മത- സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണം സാദ്ധ്യമാക്കുവാൻ.ഇത്‌ ഇന്ത്യയിലും സംഭവിയ്ക്ക്ന്നു.ഇടതുപക്ഷം എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഇടതുപക്ഷവും എന്നാണർത്ഥം.മതേതരം എന്നാൽ എല്ലാ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും.

ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് തന്നെ ശാന്തിയും സമാധാനവും കെടുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്‌ മത ഭീകരതയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തം ചൊരിയപ്പെടുന്നതു മതത്തിന്റെ പേരിലാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന എന്തും- അതു കൊലപാതകമായാലും പുണ്യകർമ്മമായാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത്‌. മരിച്ചു ചെന്നാലും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തിയാണത്രേ മതത്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ക്രൂര ക്ര്ത്യങ്ങൾപോലും.കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും, വിശ്വാസങ്ങളും, വ്യവസ്ഥകളും നിലനിർത്താൻ ഭീകരതയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവും മതഭീകരതയ്ക്കു നിദാനമാണ്.

കായബലം ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിനുമേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം ഭൂരിപക്ഷ-ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതകൾ ഒരു പോലെ നടത്തുകയണ്.നിയമത്തെയും, ജനാധിപത്യതേയും ഒക്കെ അവർ വെല്ലുവിളിയ്ക്കുകയാണ്.കൊല്ലും കൊലയും അവർക്കു പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. മതം അവർക്ക്‌ ഒരുപാ‍ധിയാണ്.കാലത്തെ അതിജീവിയ്ക്കുന്നവയാണ് തങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെന്നും, എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അവയിലുണ്ടെന്നും ഓരോ മതങ്ങളും അവകാശപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആയുധവും അക്രമവും ഭീകരതയും? ദൈവസ്ര്‌ഷ്ടമായ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും അവ പിൻപറ്റുന്ന വിശ്വാസികളേയും ദൈവം സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളില്ലേ? ഏറ്റവും നല്ലത് തങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ അതു തന്നെയല്ലേ അതിജീവിച്ച്‌ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഉൽക്കണ്ഠപ്പെടണം? സ്വന്തം മതത്തിന്റെയും, വിശുദ്ധഗ്രന്ധങ്ങളുടേയും ശക്തിയിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നുണ്ടോ?

മാംഗളൂരിൽ ആൺകുട്ടിയോടു മിണ്ടിയതിന് അതായത്‌ അന്യ മതസ്ഥനായ യുവാവിനോടു മിണ്ടിയതിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി തല്ലിയത്രേ? സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ നടക്കുന്നത്? വിശ്വസിയ്ക്കാൻ തന്നെ
പ്രയാസം. ഇതിപ്പോ തല്ലു കൊണ്ടതു കേരളത്തിലെ ഒരു എം.എൽ.എ യുടെ മകളായതുകൊണ്ട്‌ വാർത്തയായി. മറ്റെത്രയോ പേർക്ക്‌ ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആരും പുറത്തു പറയുന്നില്ലെന്നേയുള്ളു.നോക്കൂ വർഗീയ ശക്തികൾ അധികാരം നേരെ ചൊവ്വെ ഉറയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ അധികാരം പൂർണ്ണമയും കയ്യിൽ വന്നാൽ എന്തായിരിയ്ക്കും സ്ഥിതിയെന്ന് ഊഹിയ്ക്കാ‍വുന്നതേയുള്ളു.

ഹിന്ദു വർഗീയശക്തികൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം വർഗീയ ശക്തികളും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ദുഷ്ടപ്രവ്ര്ത്തികളിൽ ഏറെ ഉത്സുകരാണ്. മതശക്തികൾക്ക്‌ നിയമം എന്നാൽ മത നിയമങ്ങളാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ തങ്ങൾ കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന നിയന്ത്രിത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. മതാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു രാജ്യത്തും ഇതാണു സ്ഥിതി. ലോകത്ത്‌ എവിടെ മതാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നുവോ, അവിടെയെല്ലാം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്‌. സ്വയം വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിയ്ക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത്‌ പൌര ജീവിതം കൊണ്ട്‌ എന്തർത്ഥം? ശ്വാസം മുട്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിനു എന്ത്‌ ആ‍ാസ്വാദ്യത? എന്നാൽ ഇനി അത്തരം ശ്വാസം മുട്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ അതൊക്കെയാണു നടക്കാൻ പോകുന്നത്‌.

നിരക്ഷരരും മതാന്ധ വിശ്വാസം വച്ചുപുലർത്തുന്നതുമായ ഒരു ജനതതി ജീവിയ്ക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നും ഒരു അത്ഭുതമല്ല. അഭ്യസ്ഥവിദ്യരിൽ തന്നെ നല്ലൊരു പങ്കും നിരക്ഷരരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്‌. ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആർക്കും ഉദ്ധരിയ്ക്കാ‍ൻ കഴിയാത്തവിധം അവർ വർഗീയമായി പരുവപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ജാതിയും മതവും എല്ലാം മറാത്തു കളയേണ്ട കാലത്താണ് ഈ മതാന്ധത. ലോകത്ത്‌ എവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നത്‌ എന്നതും നാം ഓർക്കണം. കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണെന്നു പണ്ടു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. ഇന്ത്യയെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വർഗീയ ഭ്രാന്താലയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്‌.

ഇന്നത്തെ മതവിശ്വാസികളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും സ്വന്തം മതത്തോട്‌ നീതി പുലർത്താത്തവരാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർടിയിലെ അംഗം ആ പാർടിയുടെ തത്വങ്ങളോടു കാണിയ്ക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഒരശം പോലുമില്ല തങ്ങളൂടെ മത പ്രബോധനങ്ങളോടു നല്ലൊരുപങ്കു മത വിശ്വാസികൾക്കും. എന്താണോ മതം അരുതെന്നു വിലക്കിയിട്ടുള്ളത്‌ അതു മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നു വാശിയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കുന്നു.ഇന്ന്‌ ഏറ്റവുമധികം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്‌ മതങ്ങളാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തുമാകാം എന്നു വന്നിരിയ്ക്കുന്നു. മതത്തെ നന്നായി പിൻപറ്റുന്ന നല്ല മനുഷ്യർ ക്ഷമിയ്ക്കുക.

മനുഷ്യൻ നന്നാവാൻ മനസ്സുനന്നാവണം. മനസ്സു നന്നാവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മതങ്ങൾ നന്നാവണം .അല്ലെങ്കിൽ അവ ഇല്ലാതാകണം. കാരണം അത്രകണ്ട്‌ മതത്തിനു സ്വാധീനമാ‍യിപ്പോയി. മതത്തിനു വേണ്ടി ചാവേറാകാൻ പോലും മടിയില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. മതം ഇന്നൊരു വിശ്വാസമല്ല വികാരമാണ്. ചിലർക്ക്‌ അത്‌ മറ്റു പല അധമ വികാരവും പോലെയാണ് . ലോകത്തുതന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഏതെങ്കിലും മതത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരാകുമ്പോൾ മതങ്ങൾ നന്നായാലേ മനുഷ്യൻ നന്നാകൂ എന്നു വരുന്നു. പക്ഷെ മതങ്ങളെ ആർ നേർവഴിയ്ക്കു നയിക്കും? ഇമ്പോസിബിൾ!

ഈ ലേഖകൻ ഒരു മതത്തേയും ദൈവത്തേയും പിൻപറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പിൻപറ്റുന്നതിൽ യാതൊരു വിധ അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ല. ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കാത്തതോ മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നതോ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയവും അല്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസം മൂത്തുമൂത്തു എന്റെ മതമാണ് എറ്റവും വലുതെന്നും അതുമാത്രം ലോകത്ത്‌ നിലനിന്നാൽ മതിയെന്നും ഉള്ള നിലപാടായി വിശാസത്തിനു രൂപഭേദം വന്നാൽ അത്‌ അപകടമാണ്.

ഈയിടെ ബി.ജെ.പിയുടെ ഒരു പ്രചരനജാഥ കണ്ടു. വർഗീയതയ്ക്കും ഭീകര വാദത്തിനും എതിരെ. ശിവസേനയുടെ ഒരു പദയാത്ര കണ്ടു. അതും വർഗീയതയ്ക്കും ഭീകരവാദത്തിനും എതിരായിട്ട്‌. എൻ.ഡി.എഫി-ന്റ്റെ ഒരു പൊതുയോഗം കണ്ടു. വർഗീയതയ്ക്കും ഭീകരവാദത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള കാമ്പെയിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതും. അപ്പൊ അവരും ഒക്കെ വർഗീയതയും ഭീകരവാദവും ശരിയാണെന്ന്‌ പരസ്യമായി അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല. വർഗീയതയും ഭീകരവാദവും തെറ്റെന്നു തന്നെ സമ്മതിയ്ക്കുന്നു. മറ്റുവല്ലവരും അവയൊക്കെ തെറ്റാനെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഹാലിളക്കം. എന്തൊരു വിരോധാഭാസം.

യു.പി-യിൽ ബാബ്‌റി മസ്ജിദ്‌ പൊളിച്ചതു തെറ്റാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കല്ല്യാൺ സിംഗിനു ബി.ജെ.പി. വിടേണ്ടിവന്നു. ഇനിയും ഇത്തരം പാതകങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നു ലാവണങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയും. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളിൽ കടുത്ത ഹിന്ദു വിരുദ്ധവികാരം കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ പോന്ന ഒന്നായിരുന്നു ബാബറി പള്ളി പൊളിയ്ക്കൽ. അല്ലാതെ ഒരു പള്ളിയോ അമ്പലമോ പൊളിയ്ക്കുകയോ പൊളിയ്ക്കതിരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലല്ല കാര്യം. അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്. പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും മാറാൻ പൾലികളും അമ്പലങ്ങലും സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, അവ പൊളിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ കഴിയില്ല. നാളെ നരേന്ദ്ര മോഡി ബി.ജെ.പി വിടേണ്ടിവന്നാൽ അദ്ദേഹവും പറയുമായിരിയ്ക്കും താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന്‌ !

ഒന്നു നാം ഓർക്കുക. തെറ്റുകൾക്കും ശരികൾക്കും ജതിയും മതവും ഇല്ല. തെറ്റുകൾ എന്നും തെറ്റുകളായുംശരികൾ എന്നും ശരികളായും തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെടും. ആരു ചെയ്യുന്നതായാലും.

ഒന്നു കൂടി; ലോകത്തു മതാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക. എന്നിട്ടു നിലപാടു സ്വീകരിയ്ക്കുക. നമുക്ക്‌ ഒരു മതാധിപത്യ രാഷ്ട്രം വേണോ?


പിൻ കുറിപ്പ് :‌


പണ്ടൊക്കെ മതം എന്നു കേട്ടാൽ ഒർമ്മ വരിക കുറെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കുറെ സാരോപദേശങ്ങളും, സദാചാര ചിന്തകളും ഒക്കെയായിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ മതം എന്നു കേട്ടാൽ തോക്കും വാളും ബോംബും സ്ഫോടനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വിറങ്ങലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മനസ്സിലേയ്ക്കു കടന്നുവരിക. ഉറക്കത്തിൽ പോലും ഞെട്ടിയുണർന്നു നിലവിളിയ്ക്കും. അത്രയ്ക്കുണ്ട് മതഭീകരത.

ഈ കുറിപ്പ്‌ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ നിറുത്തുന്നു. സംത്ര്‌പ്തിയോടെയും സമാധാനത്തോടെയും അല്ലെങ്കിലും.
താഴെ ഏതാനും ബ്ലോഗങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്